Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-02

Gold Town Games: Kommuniké från årsstämma i Gold Town Games AB

Gold Town Games AB ("Bolaget") höll under torsdagen den 1 juni 2017
sin årsstämma för verksamhetsåret 2016 i Skellefteå varvid följande
huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om
innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till
årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag
avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på
Bolagets hemsida, www.goldtowngames.com.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman i Gold Town Games AB beslutade att fastställa resultat- och
balansräkning för verksamhetsåret 2016 samt balansera, av till
årsstämmans förfogande, stående fria medel i ny räkning. Vidare
beslutade årsstämman om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och
verkställande direktör.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer
samt arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda
styrelseledamöter skall vara fyra ledamöter utan suppleanter. Pär
Dunder och Leif Rehnström omvaldes som ledamöter. Tobias Andersson
och Magnus Orregård valdes till nya styrelseledamöter. Magnus
Orregård valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde den registrerade auktoriserade revisorn Stefan
Hällberg för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor
till styrelsens ordförande samt med 75 000 kronor vardera till
ordinarie ledamöter som inte innehar en operativ roll i bolaget. Det
beslutades vidare att arvode till revisor skall utgå enligt räkning.

Ändring av bolagsordningen.
Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning med följande
justeringar (A-B nedan). Den nya bolagsordningen kommer att
publiceras på Bolagets hemsida efter registrering hos Bolagsverket.

A. Nuvarande lydelse (§ 4): Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000
kronor och högst 2 000 000 kronor. Ny lydelse: Aktiekapitalet ska
vara lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000 kronor.

B. Nuvarande lydelse (§ 5): Antal aktier ska vara lägst 5 000 000 och
högst 20 000 000. Ny lydelse: Antal aktier ska vara lägst 7 000 000
och högst 28 000 000.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier m. m.
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om
nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner,
sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid gällande
gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsens beslut om
emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att
besluta om apportemission eller att aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten
för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde
vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att
öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i
samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att
genomföra.

Emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner m.m.

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner samt
beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner hade inte
erforderligt stöd vid årsstämman varför förslaget avslogs.

Utseende av valberedning
Årsstämman beslutade att Bolaget skall ha en valberedning bestående av
tre ledamöter, vilka skall representera de röstmässigt största ägarna
eller ägargrupperna. De tre till röstetalet största aktieägarna
kommer att, genom styrelsens ordförandes försorg, kontaktas på
grundval av Bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över
registrerade aktieägare per den 31 augusti året före årsstämman. Den
aktieägare som inte är registrerad i Euroclear, och som önskar att
vara representerade i valberedningen, skall anmäla detta till
styrelsens ordförande senast den 31 augusti samt kunna styrka
ägarförhållandet. Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången
av augusti månad sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i
bolaget till valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största
aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen
skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse
ledamot.

Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat,
vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Namnen på
de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder
ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts. Valberedningens
mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningens
uppgift skall vara att inför årsstämma och, i förekommande fall,
extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal
styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode,
styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på
bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och
revisorsarvoden.

Styrelsen för Gold Town Games AB (publ)

Skellefteå den 2 juni 2017

För vidare information vänligen kontakta:
Pär Hultgren, VD Gold Town Games AB
par.hultgren@goldtowngames.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gold-town-games/r/kommunike-fran-arsstamma-i-g...
http://mb.cision.com/Main/14421/2280571/683232.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.