Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

GoldBlue: GoldBlue beslutar om en företrädesemission om cirka 16,9 MSEK och offentliggör ny finansiell information

Goldblue AB (Publ) Pressmeddelande

8 maj 2019

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA,
NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER
DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA
FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING
ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

GoldBlue beslutar om en företrädesemission om cirka 16,9 MSEK och
offentliggör ny finansiell information

Styrelsen i GoldBlue AB (publ) ("GoldBlue" eller "Bolaget") har
beslutat att, villkorat av extra bolagsstämmas godkännande, genomföra
en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst
105 380 555 aktier, vilket vid en fulltecknad emission inbringar en
total emissionslikvid om cirka 16,9 MSEK före emissionskostnader
("Företrädesemissionen"). Extra bolagsstämma kommer att hållas den 7
juni 2019 och kallelse offentliggörs genom separat pressmeddelande
den 8 maj 2019. För varje befintlig aktie erhålls i
Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3)
teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.
Företrädesemissionen är säkerställd upp till 85 procent. Med
anledning av Företrädesemissionen offentliggör även Bolaget
preliminära delårssiffror för det första kvartalet 2019.

Syftet med Företrädesemissionen är att säkerställa marknadsföring för
alla marknader för att åter bygga upp kundbas, säkerställa medel för
vidare teknikutveckling av plattformen för integration av exempelvis
ytterligare betallösningar och spel, men även utveckla B2B-segmentet
samt erhålla rörelsekapital och återbetalning av brygglån.

Sammanfattning av villkoren

- Företrädesemission av aktier om cirka 16,9 MSEK före emissionskostnader.

- För varje befintlig aktie erhålls i Företrädesemission en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier till en teckningskurs om 0,16 SEK per aktie.

- Företrädesemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma den 7 juni 2019 där kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

- Företrädesemissionen är säkerställd till 85 procent genom teckningsförbindelser om 23 procent från nuvarande aktieägare och externa investerare samtexternagarantiåtaganden om 62 procent.

- Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 13 juni 2019.

- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper mellan den 17 juni 2019 till och med den 1 juli 2019.

- Bolaget har i samband med Företrädesemissionen upptagit ett brygglån om 3 MSEK.

Bakgrund och motiv

Under 2018 drabbades Bolaget, liksom övriga aktörer aktiva på den
kinesisktalande spelmarknaden online, av kinesiska myndigheters
sanktioner mot några av de mest populära mobila betaltjänsterna.
Därtill försenades Bolagets integration av sportsbetting till
spelsajterna, vilket gjorde att integrationen inte var på plats till
världsmästerskapet i fotboll. Dessa händelser ledde till att Bolaget
förlorade en stor andel aktiva kunder på kärnmarknaderna, vilket
påverkade intäkterna kraftigt. Under helår 2018 sjönk Bolagets
intäkter till cirka 29,6 MSEK från nästan 70,3 MSEK år 2017. Bolagets
omedelbara åtgärder var att söka upp och integrera flera nya
betallösningar, men flera av dessa visade sig också vara ostabila.
Först i slutet på 2018 och efter ännu flera integrationer har
Bolagets betallösningar visat en mycket större stabilitet. Därtill
har Bolaget under hösten 2018 lanserat sportsbetting till
spelutbudet.

Det har varit svårt att få tillbaka kunder på kärnmarknaderna, men
under 2019 noteras en förbättring. Utvecklingen på GoldBlues nyligen
lanserade marknader, för indonesisk-, vietnamesisk- och thaitalande
kunder, har haft en bra start och spelsajterna har visat tillväxt.
Dock har avsaknad av tillräckligt kapital för marknadsföring
begränsat den möjliga tillväxten. Bolagets fokus på B2B-verksamhet
har gett resultat och Bolaget signerade under mars 2019 sitt första
B2B-avtal med Hatien Vegas Entertainment Resort. Avtalet innebär
licensiering av GoldBlues plattformsteknologi samt återförsäljning av
GoldBlues integrerade spelinnehåll och övriga system. Under den
senaste tiden har GoldBlue även lanserat ett affiliateprogram för att
förvärva nya kunder.

Genom långsiktiga kostnadsneddragningar i kombination med utökade
satsningar mot nya marknader har GoldBlue som målsättning att uppnå
lönsamhet under slutet av 2019 och framöver uppnå en jämnare balans
mellan intäkter från ett flertal marknader. Att nå detta mål kräver
dock utökade marknadsföringsinsatser och fortsatt teknikutveckling,
varför Bolagets styrelse har beslutat om Företrädesemissionen
villkorat extra bolagstämmas godkännande.

Företrädesemissionen

GoldBlues styrelse har beslutat att, villkorat av extra bolagsstämmans
godkännande den 7 juni 2019, genomföra en nyemission med
företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 105 380 555 aktier.
För det fall Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka
16,9 MSEK före emissionskostnader.

Den som är registrerad som aktieägare i GoldBlue på avstämningsdagen
för Företrädesemissionen den 13 juni 2019 skall äga företrädesrätt
att för tre (3) befintliga aktier teckna sig för fem (5) nya aktier
till teckningskursen 0,16 SEK per aktie. Teckningsperioden beräknas
löpa från och med den 17 juni 2019 till och med den 1 juli 2019.

Företrädesemissionen är säkerställd till 85 procent genom 23,0 procent
teckningsförbindelser från nuvarande aktieägare och externa
investerare samt till 62,0 procent genomexternagarantiåtaganden.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma 7 juni 2019
Offentliggörande av prospekt Vecka 24, 2019
Sista handelsdag inklusive rätt 11 juni 2019
att erhålla teckningsrätt
Första handelsdag exklusive rätt 12 juni 2019
att erhålla teckningsrätt
Avstämningsdag för deltagande i 13 juni 2019
Företrädesemissionen
Handel med teckningsrätter 17julijuni- 27 juni 2019
Handel i BTA Fr.o.m. 17 juni 2019
Teckningsperiod 17 juni - 1 juli 2019
Beräknad dag för 4 juli 2019
offentliggörande av
Företrädesemissionens utfall
Likviddag 9 juli 2019

Ny finansiell information

Med anledning av Företrädesemissionen offentliggör Bolaget nedan ny
finansiell information för det första kvartalet 2019 för den koncern
som GoldBlue AB (publ) innefattar. Denna information har tidigare
inte offentliggjorts och nedanstående tabeller återger denna
information.*

Resultaträkning (KSEK) 1 januari - 31 mars 2019
Intäkter 4 327
Kostnad för sålda varor -2 691
Bruttoresultat 1 636
Administrationskostnader -6 134
Periodens resultat -4 497

Balansräkning (KSEK) 31 mars 2019
Totala anläggningstillgångar 16 062
Totalaanläggningstillgångaromsättningstillgångar 10 599
Summa tillgångar 26 662

Aktiekapital 5 917
Övrigt tillskjutet kapital 91 172
Annat eget kapital -76 863
Periodens resultat -4 497
Summa eget kapital 15 729
Totala skulder 10 933
Summa eget kapital och skulder 26 662

Kassaflödesanalys (KSEK) 1 januari - 31 mars 2019
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 760
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 609
Kassaflöden från finansieringsverksamheten 9 944
Likvida medel vid periodens slut 5 495

Övriga nyckeltal
Antal registreringar, st 32 288
Aktiva insättare, st 1 383
Insättningar, KSEK 12 446
Omsättning (turnover), KSEK 149 960
Bonusutbetalningar, KSEK 2 007

*) Observera att den finansiella historiken för det första kvartalet
2019 kan komma att ändra eftersom helårsiffrorna för 2018 kan ändras
i och med den revision som nu genomförs. EUR/SEK-kursen som använts
är 10,398 (Europeiska centralbanken den 29 mars 2019).
Delårsrapporten för det första kvartalet offentliggörs den 16 maj
2019.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare i samband med
Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jihua Liu, IR ansvarig

Email: ir@goldblue.eu

Tel: +46 (0)8 559 25 266

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 08:48 CET.

Kort om GoldBlue

GoldBlue AB är ett svenskt noterat investeringsbolag inom iGaming, med
fokus på tillväxtmarknader i Asien.GoldBlue AB(publ)är ett svenskt
noterat iGaming bolag, med fokus på tillväxtmarknader. GoldBlue
erbjuder spelarna på tillväxtmarknader det senaste inom iGaming, som
drivs på den senaste tekniken, med modern användargränssnitt (UI) och
är mobilanpassad. GoldBlueABär noterat på NGM Nordic MTF, vilket ger
aktieägare den unika möjligheten att investera inom iGaming på
tillväxtmarknader genom ett svenskt börsnoterat bolag.Bolagets mentor
är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,
Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle
kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av
svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras
eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis
är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

----------...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.