Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-26

Golden Heights AB (publ): Delårsrapport för Golden Heights AB (publ) avseende andra kvartalet 2016

KOMMENTARER TILL ANDRA KVARTALET APRIL -JUNI 2016

Omsättning och resultat
Golden Heights omsättning uppgick under kvartalet till 390.3 MSEK mot
364.1 MSEK under motsvarande period föregående år. Detta utgör en
ökning med 7,2 procent. Till 2016 års valutakurser var ökningen 7,0
procent.

Bruttoresultatet uppgick till 190.7 MSEK (189.2), vilket motsvarar en
bruttomarginal om 48,9 (52,0) procent. Som en del av verksamheten
köper företaget guldsmycken från allmänheten (byråguld) vilket sedan
avyttras på guldmarknaden eller till tillverkare. Denna försäljning
sker till lägre marginaler än bolagets varuomsättning och sker när
guldpriserna bedöms som attraktiva. Bruttomarginalen exklusive
byråguldförsäljningen uppgick till 49,3 (51,8) procent.

Försäljnings- och administrationskostnader för perioden uppgick till
175.1 MSEK (161.9).

Rörelseresultatet på EBITDA nivå uppgick till 22.1 MSEK (33.1). Detta
motsvarar en rörelsemarginal om 5,7 (9,1) procent.

Planenliga avskrivningar uppgick till 6.5 MSEK (5.8).
Finansnettot blev -14.4 MSEK (-15.9).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1.2 MSEK (11.4) och
resultatet efter skatt var 0.3 MSEK (8.4).

I Sverige, där bolaget hade 200 butiker vid kvartalets utgång (195
f.år), uppgick omsättningen till 300.2 MSEK (283.7 eller 5,8
procent). Omsättningen i jämförbara butiker uppgick till 282.2 MSEK
(282.9 eller -0,2 procent). Resultatet på EBITDA nivå blev 23.8 MSEK
(32.7) motsvarande en marginal på 7,9 (11,5).

I Finland uppgick antalet butiker till 83 (84 f.år) och omsättningen,
omräknad till 2016 års valutakurser, till 89.8 MSEK (80.8 eller 11,2
procent ). EBITDA resultatet i kvartalet blev -1.8 MSEK (0.5).

Varulager
Vid periodens utgång uppgick varulagret till 639.6 MSEK jämfört med
570.0 vid motsvarande tidpunkt föregående år. Ökningen beror på
utökat sortiment av diamant och klockor, högre inköpspriser beroende
på den stigande valutakursen för US dollar samt utökat antal butiker.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till
64.3 MSEK (69.6) och kassaflödet efter investeringar uppgick till
49.0 MSEK (43.8).

Finansiering och likviditet
Nettoskulden uppgick i slutet av perioden till 1 109.7 MSEK
(motsvarande period föregående år 1 067.9). Soliditeten uppgick till
19,5 (19,4) procent. Likvida medel vid periodens slut uppgick till
33.3 MSEK (44.7). Vid periodens utgång fanns outnyttjade krediter om
44.8 MSEK (56.4).

KOMMENTARER TILL HALVÅRSPERIODEN JANUARI - JUNI 2016

Omsättning och resultat
Golden Heights omsättning blev 701.2 MSEK (669.6) för halvårsperioden.
Det är en ökning med 4,7 procent jämfört med föregående år.
Omsättningen till 2016 års omräkningskurser ökade med 4,6 procent.

För perioden uppgick bruttoresultatet till 343.3 MSEK (341.6), vilket
motsvarar en bruttomarginal om 49,0 (51,0) procent.

Bruttomarginalen exklusive byråguldförsäljningen uppgick till 49,4
(51,1) procent.

Försäljnings- och administrationskostnader för perioden uppgår till
336.0 MSEK (311.4).

Rörelseresultatet på EBITDA nivå uppgick till 20.2 MSEK (41.7). Detta
motsvarar en rörelsemarginal om 2,9 (6,2) procent.

Planenliga avskrivningar uppgick till 13.0 MSEK (11.6).
Finansnettot blev -29.9 MSEK (-31.4) för halvårsperioden.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -22.6 MSEK (-1.2) och
resultatet efter beräknad skatt blev -19.0 MSEK (1.0).

Guld- och silverpriserna, i svenska kronor, har ökat med 25,2 procent
respektive 37,2 procent sedan årsskiftet fram till slutet av augusti
2016.

I Sverige uppgick omsättningen till 534.3 MSEK vilket är en ökning med
3,1 procent jämfört med första halvåret 2015. Enligt Handelns
utredningsinstitut ökade branschens omsättning med 3,8 procent.
Resultatet på EBITDA nivå uppgick till 23.6 MSEK (43.8) motsvarande
en marginal på 4,4 (8,4).

I Finland var omsättningen 166.9 MSEK motsvarande en ökning med 9,7
procent till 2016 års kurser. Enligt finska Statistiska Centralen
uppvisar den finska detaljhandeln en ökning på 0.7 procent jämfört
med 2015. EBITDA blev -3.4 MSEK (-2.1).

Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 25.0 MSEK (33.1)
och utgjordes av ny- eller ombyggnad av butiker, investeringar i
företagets IT-system.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till
-37.5 MSEK (-22.5) och kassaflödet efter investeringar blev -62.6
MSEK (-55.5). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 33.3
MSEK (44.7).

Närståendetransaktioner
I denna koncern har, under perioden, transaktioner skett till
marknadsmässiga villkor med moderbolaget. I övrigt har inga
transaktioner skett med närstående.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets försäljning påverkas av den allmänna ekonomiska utvecklingen.
Försäljningen är säsongsberoende med ökningar under alla hjärtans
firandet, påskhelgen, maj och juni samt framför allt i december. Då
en stor del av resultatet genereras under december månad kan kraftiga
väder- och trafikstörningar kort innan julhelgen påverka resultatet
negativt. Prisutvecklingen på ädelmetaller, valutor, löner, hyror
samt ränteläget är de viktigaste faktorerna som påverkar Bolagets
kostnader.

Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen fram till
dagen för denna rapports undertecknande.

Finansiell kalender
Kvartalsrapport för perioden januari - september 2016 25 november 2016

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Varberg den 26 augusti 2016

Madeléne Wingård
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen besök www.iduna.se eller
kontakta: Madelene Wingård, VD, madelene.wingard@iduna.se, tel: +46
340 59 54 10

Informationen är sådan som Golden Heights AB publ skall offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 26 augusti 2016 kl. 07.30.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=363328...
http://mb.cision.com/Main/10571/2065515/553570.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.