Du är här

2017-08-25

Golden Heights AB (publ): Delårsrapport för Golden Heights AB (publ) avseende andra kvartalet 2017

KOMMENTARER TILL ANDRA KVARTALET APRIL -JUNI 2017

Omsättning och resultat
Golden Heights omsättning uppgick under kvartalet till 394.6 MSEK mot
390.3 MSEK under motsvarande period föregående år. Detta utgör en
ökning med 1,1 procent. Till 2017 års valutakurser var ökningen 0,1
procent.

Bruttoresultatet uppgick till 201.8 MSEK (190.7), vilket motsvarar en
bruttomarginal om 51,1 (48,9) procent. Som en del av verksamheten
köper företaget guldsmycken från allmänheten (byråguld) vilket sedan
avyttras på guldmarknaden eller till tillverkare. Denna försäljning
sker till lägre marginaler än bolagets varuomsättning och sker när
guldpriserna bedöms som attraktiva. Bruttomarginalen exklusive
byråguldförsäljningen uppgick till 51,2 (49,3) procent.

Försäljnings- och administrationskostnader för perioden uppgick till
191.7 MSEK (175.1).

Rörelseresultatet på EBITDA nivå uppgick till 17.0 MSEK (22.1). Detta
motsvarar en rörelsemarginal om 4,3 (5,7) procent.

Planenliga avskrivningar uppgick till 7.0 MSEK (6.5).
Finansnettot blev -15.7 MSEK (-14.4).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5.7 MSEK (1.2) och
resultatet efter skatt var -5.7 MSEK (0.3).

I Sverige, där bolaget hade 201 butiker vid kvartalets utgång (200
f.år), uppgick omsättningen till 286.6 MSEK (300.2 eller -4,5
procent). Omsättningen i jämförbara butiker uppgick till 284.8 MSEK
(296.5 eller -4,0 procent). Resultatet på EBITDA nivå blev 19.6 MSEK
(23.8) motsvarande en marginal på 6,8 (7,9).

I Finland uppgick antalet butiker till 88 (83 f.år) och omsättningen,
omräknad till 2017 års valutakurser, till 106,1 MSEK (93.8 eller 13,1
procent ). EBITDA resultatet i kvartalet blev -2.6 MSEK (-1.8) vilket
inkluderar inkörningskostnader av nya butiker på 2.7 MSEK (0).

Varulager
Vid periodens utgång uppgick varulagret till 653.6 MSEK jämfört med
639.6 vid motsvarande tidpunkt föregående år. Ökningen beror på
utökat sortiment av diamant och klockor, högre inköpspriser beroende
på den stigande valutakursen för US dollar samt utökat antal butiker.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till
50.7 MSEK (64.1) och kassaflödet efter investeringar uppgick till
40.1 MSEK (48.8).

Finansiering och likviditet
Nettoskulden uppgick i slutet av perioden till 1 188.7 MSEK
(motsvarande period föregående år 1 109.7). Soliditeten uppgick till
18,2 (19,5) procent. Likvida medel vid periodens slut uppgick till
33.7 MSEK (33.3). Vid periodens utgång fanns outnyttjade krediter om
46.6 MSEK (44.8).

KOMMENTARER TILL HALVÅRSPERIODEN JANUARI - JUNI 2017

Omsättning och resultat
Golden Heights omsättning blev 713.3 MSEK (701.2) för halvårsperioden.
Det är en ökning med 1,7 procent jämfört med föregående år.
Omsättningen till 2017 års omräkningskurser ökade med 0,6 procent.

För perioden uppgick bruttoresultatet till 352.9 MSEK (343.3), vilket
motsvarar en bruttomarginal om 49,5 (49,0) procent.

Bruttomarginalen exklusive byråguldförsäljningen uppgick till 50,0
(49,4) procent.

Försäljnings- och administrationskostnader för perioden uppgår till
362.6 MSEK (336.0).

Rörelseresultatet på EBITDA nivå uppgick till 4.2 MSEK (20.2). Detta
motsvarar en rörelsemarginal om 0,6 (2,9) procent.

Planenliga avskrivningar uppgick till 14.0 MSEK (13.0).
Finansnettot blev -32.7 MSEK (-29,9) för halvårsperioden.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -42.4 MSEK (-22.6)
och resultatet efter beräknad skatt blev -36.5 MSEK (-19.0).

Guld- och silverpriserna, i svenska kronor, har minskat med 1,4
procent respektive 6,8 procent sedan årsskiftet fram till slutet av
augusti 2017.

I Sverige uppgick omsättningen till 523.3 MSEK vilket är en minskning
med 2,1 procent jämfört med första halvåret 2016. Enligt Handelns
utredningsinstitut minskade branschens omsättning med 0,7 procent.
Resultatet på EBITDA nivå uppgick till 13.7 MSEK (23.7) motsvarande
en marginal på 2,6 (4,4).

I Finland var omsättningen 190.0 MSEK motsvarande en ökning med 8,9
procent till 2017 års kurser. Enligt finska Statistiska Centralen
uppvisar den finska detaljhandeln en ökning på 1,8 procent jämfört
med 2016. EBITDA blev -9.4 MSEK (-3.4) efter inkörningskostnader för
nya butiker på 5.4 MSEK (0).

Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 20.3 MSEK (25.0)
och utgjordes av ny- eller ombyggnad av butiker, investeringar i
företagets IT-system.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till
-71.7 MSEK (-37.7) och kassaflödet efter investeringar blev -92.0
MSEK (-62.7). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 33.7
MSEK (33.3).

Närståendetransaktioner
I denna koncern har, under perioden, transaktioner skett till
marknadsmässiga villkor med moderbolaget. I övrigt har inga
transaktioner skett med närstående.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets försäljning påverkas av den allmänna ekonomiska utvecklingen.
Försäljningen är säsongsberoende med ökningar under alla hjärtans
firandet, påskhelgen, maj och juni samt framför allt i december. Då
en stor del av resultatet genereras under december månad kan kraftiga
väder- och trafikstörningar kort innan julhelgen påverka resultatet
negativt. Prisutvecklingen på ädelmetaller, valutor, löner, hyror
samt ränteläget är de viktigaste faktorerna som påverkar Bolagets
kostnader.

Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen fram till
dagen för denna rapports undertecknande.

Finansiell kalender
Kvartalsrapport för perioden januari - september 2017 24 november 2017

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Varberg den 25 augusti 2017

Madeléne Wingård
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen besök www.iduna.se eller
kontakta:

Madelene Wingård, VD, madelene.wingard@iduna.se, tel: +46 340 59 54 10
Informationen är sådan som Golden Heights AB publ skall offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 25 augusti 2017 kl. 07.30.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=442624...
http://mb.cision.com/Main/10571/2332902/713526.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.