Du är här

2018-08-31

Golden Heights AB (publ): Delårsrapport för Golden Heights AB (publ) avseende andra kvartalet 2018

KOMMENTARER TILL ANDRA KVARTALET APRIL -JUNI 2018

Omsättning och resultat
Golden Heights omsättning uppgick under kvartalet till 404.1 MSEK mot
394.6 MSEK under motsvarande period föregående år. Detta utgör en
ökning med 2,4 procent. Till 2018 års valutakurser var ökningen 1,1
procent.

Bruttoresultatet uppgick till 203.8 MSEK (201.8), vilket motsvarar en
bruttomarginal om 50,4 (51,1) procent. Som en del av verksamheten
köper företaget guldsmycken från allmänheten (byråguld) vilket sedan
avyttras på guldmarknaden eller till tillverkare. Denna försäljning
sker till lägre marginaler än bolagets varuomsättning och sker när
guldpriserna bedöms som attraktiva. Bruttomarginalen exklusive
byråguldförsäljningen uppgick till 50,4 (51,2) procent.

Försäljnings- och administrationskostnader för perioden uppgick till
193.9 MSEK (191.7).

Rörelseresultatet på EBITDA nivå uppgick till 18.5 MSEK (17.0). Detta
motsvarar en rörelsemarginal om 4,6 (4,3) procent.

Planenliga avskrivningar uppgick till 8.6 MSEK (7.0).
Finansnettot blev -16.0 MSEK (-15.7).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6.1 MSEK (-5.7) och
resultatet efter skatt var -4.7 MSEK (-5.7).

I Sverige, där bolaget hade 197 butiker vid kvartalets utgång (201 f.
år), uppgick omsättningen till 291.9 MSEK (286.6 eller 1,8 procent).
Omsättningen i jämförbara butiker uppgick till 290.7 MSEK (279.2
eller 4,1 procent). Resultatet på EBITDA nivå blev 18.5 MSEK (19.6)
motsvarande en marginal på 6,4 (6,8). Periodens resultat inkluderar
kostnader för under kvartalet nerlagda butiker samt utbildnings- och
inkörningskostnader av nytt IT-system.

I Finland uppgick antalet butiker till 90 (88 f. år) och omsättningen,
omräknad till 2018 års valutakurser, till 110.7 MSEK (111.2 eller
-0,5 procent). EBITDA resultatet i kvartalet blev 0.0 MSEK (-2.6)
vilket inkluderar inkörningskostnader för Westerbackskedjan som ännu
ej nått break-even nivå.

Varulager
Vid periodens utgång uppgick varulagret i koncernen till 702.2 MSEK
jämfört med 653.6 vid motsvarande tidpunkt föregående år d.v.s. en
ökning på 48.6 MSEK. Omräknat till 2018 års valutakurs var ökningen
30.3 MSEK.

Ökningen är i huvudsak hänförbar till Kultajousikedjan i Finland och
beror på en höjning av butikslagrena avseende silverartiklar samt
utökning av klocksortimentet. Denna höjning av servicegraden har mer
än fördubblat omsättningen i dessa varukategorier över den senaste 12
månaders perioden.

Fram till 28 augusti 2018 har lagret i Kultajousi sjunkit med 9.4
MSEK.

I Sverige ökade varulagerna med 5.7 MSEK vilket beror på högre
inköpspriser från de stigande valutakurserna för Euro och US dollar.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till
16.6 MSEK (50.7) och kassaflödet efter investeringar uppgick till 8.3
MSEK (40.1).

Finansiering och likviditet
Nettoskulden uppgick i slutet av perioden till 1 176.8 MSEK
(motsvarande period föregående år 1 188.7). Soliditeten uppgick till
17,3 (18,2) procent. Likvida medel vid periodens slut uppgick till
51.3 MSEK (33.7). Vid periodens utgång fanns outnyttjade krediter om
49.2 MSEK (46.6).

KOMMENTARER TILL HALVÅRSPERIODEN JANUARI - JUNI 2018

Omsättning och resultat
Golden Heights omsättning blev 720.1 MSEK (713.3) för halvårsperioden.
Det är en ökning med 1,0 procent jämfört med föregående år.
Omsättningen till 2018 års omräkningskurser minskade med 0,3 procent.

För perioden uppgick bruttoresultatet till 359.0 MSEK (352.9), vilket
motsvarar en bruttomarginal om 49,9 (49,5) procent.

Bruttomarginalen exklusive byråguldförsäljningen uppgick till 49,9
(50,0) procent.

Försäljnings- och administrationskostnader för perioden uppgår till
375.5 MSEK (362.6).

Rörelseresultatet på EBITDA nivå uppgick till 0.2 MSEK (4.2). Detta
motsvarar en rörelsemarginal om 0,0 (0,6) procent.

Planenliga avskrivningar uppgick till 16.6 MSEK (14.0).
Finansnettot blev -28.5 MSEK (-32,7) för halvårsperioden.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -44.9 MSEK (-42.4)
och resultatet efter beräknad skatt blev -41.0 MSEK (-36.5).

Guldpriserna, i svenska kronor, har ökat med 3,6 procent medan
silverpriserna har minskat med 2,2 procent sedan årsskiftet fram till
slutet av augusti 2018.

I Sverige uppgick omsättningen till 519.9 MSEK vilket är en minskning
med 0,6 procent jämfört med första halvåret 2017. Resultatet på
EBITDA nivå uppgick till 9.3 MSEK (13.7) motsvarande en marginal på
1,8 (2,6).

I Finland var omsättningen 200.2 MSEK motsvarande en ökning med 0,5
procent till 2018 års kurser. Enligt finska Statistiska Centralen
uppvisar den finska detaljhandeln en ökning på 3,3 procent jämfört
med 2017. EBITDA blev -9.2 MSEK (-9.4) vilket inkluderar kostnader
för Westerbackskedjan som ännu ej nått break-even nivå.

Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 16.6 MSEK (20.3)
och utgjordes av ny- eller ombyggnad av butiker, investeringar i
företagets IT-system.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till
-86.2 MSEK (-71.7) och kassaflödet efter investeringar blev -102.8
MSEK (-92.0). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 51.3
MSEK (33.7).

Närståendetransaktioner
I denna koncern har, under perioden, transaktioner skett till
marknadsmässiga villkor med moderbolaget. I övrigt har inga
transaktioner skett med närstående.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets försäljning påverkas av den allmänna ekonomiska utvecklingen.
Försäljningen är säsongsberoende med ökningar under alla hjärtans
firandet, påskhelgen, maj och juni samt framför allt i december. Då
en stor del av resultatet genereras under december månad kan kraftiga
väder- och trafikstörningar kort innan julhelgen påverka resultatet
negativt. Prisutvecklingen på ädelmetaller, valutor, löner, hyror
samt ränteläget är de viktigaste faktorerna som påverkar Bolagets
kostnader.

Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen fram till
dagen för denna rapports undertecknande.

Finansiell kalender
Kvartalsrapport för perioden januari - september 2018 30 november 2018

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Varberg den 31 augusti 2018

Madeléne Wingård
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen besök www.iduna.se eller
kontakta:

Madelene Wingård, VD, madelene.wingard@iduna.se, tel: +46 340 59 54 10
Informationen är sådan som Golden Heights AB publ skall offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 31 augusti 2018 kl. 07.30.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=512795...
http://mb.cision.com/Main/10571/2605009/900310.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.