Du är här

2017-05-26

Golden Heights AB (publ): Delårsrapport för Golden Heights AB (publ) avseende första kvartalet 2017

KOMMENTARER TILL FÖRTA KVARTALET JANUARI -MARS 2017

Omsättning och resultat
Golden Heights omsättning uppgick under kvartalet till 318.7 MSEK mot
310.9 MSEK under motsvarande period föregående år. Detta utgör en
ökning med 2,5 procent. Till 2017 års valutakurser var ökningen 1,8
procent.

Bruttoresultatet uppgick till 151.1 MSEK (152.6), vilket motsvarar en
bruttomarginal om 47,4 (49,1) procent. Som en del av verksamheten
köper företaget guldsmycken från allmänheten (byråguld) vilket sedan
avyttras på guldmarknaden eller till tillverkare. Denna försäljning
sker till lägre marginaler än bolagets varuomsättning och sker när
guldpriserna bedöms som attraktiva. Bruttomarginalen exklusive
byråguldförsäljningen uppgick till 48,5 (49,4) procent.

Försäljnings- och administrationskostnader för perioden uppgick till
170.9 MSEK (160.9).

Rörelseresultatet på EBITDA nivå uppgick till -12.8 MSEK (-1.8). Detta
motsvarar en rörelsemarginal om -4,0 (-0,6) procent.

Planenliga avskrivningar uppgick till 7.0 MSEK (6.5).
Finansnettot blev -16.9 MSEK (-15.5).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -36.7 MSEK (-23.8)
och resultatet efter skatt var -30.8 MSEK (-19.4).

Guld- och silverpriserna, i svenska kronor, har ökat med 3,5 procent
respektive 0,5 procent sedan årsskiftet fram till slutet av maj 2017.

I Sverige, där bolaget hade 201 butiker vid kvartalets utgång (201 f.
år), uppgick omsättningen till 236.7 MSEK (234.1 eller 1,1 procent).
Omsättningen i jämförbara butiker uppgick till 235.2 MSEK (233.3
eller +0,8 procent). Enligt Handelns utredningsinstitut ökade
branschens omsättning med 7,0 procent. Resultatet på EBITDA nivå blev
-5.9 MSEK (-0.1) motsvarande en marginal på -2,5 (-0,1).

I Finland uppgick antalet butiker till 90 (84 f. år) och omsättningen,
omräknad till 2017 års valutakurser, till 82.0 MSEK (78.8 eller 4,1
procent). Rensat från nyöppnade butiker och jämförelsestörande poster
var ökningen 5.8%. Enligt uppgifter från finska Statistiska
Centralbyrån uppvisar den finska detaljhandeln en ökning med 1,9
procent för första kvartalet 2017. EBITDA resultatet i kvartalet blev
-6.9 MSEK (-1.7) efter uppstartskostnader för nyöppnade butiker om
2.1 MSEK (0).

Varulager
Vid periodens utgång uppgick varulagret till 713.5 MSEK jämfört med
621.9 vid motsvarande tidpunkt föregående år. Ökningen beror på
nyöppning av 6 klockbutiker i Finland, utökat sortiment av diamanter
samt högre inköpspriser beroende på den stigande valutakursen för US
dollar.

Investeringar
Investeringar i anläggningar uppgick till 9.7 MSEK (9.7) och utgjordes
i huvudsak av ny- eller ombyggnad av butiker samt investeringar i
företagets IT-system.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till
-122.4 MSEK (-101.8) och kassaflödet efter investeringar uppgick till
-132.1 MSEK (-111.6).

Finansiering och likviditet
Nettoskulden uppgick i slutet av perioden till 1 216.9 MSEK
(motsvarande period föregående år 1 139.8). Soliditeten uppgick till
17,8 (19,4) procent. Likvida medel vid periodens slut uppgick till
28.1 MSEK (27.6). Vid periodens utgång fanns outnyttjade krediter om
62.2 MSEK (59.7).

Närståendetransaktioner
I denna koncern har, under perioden, transaktioner skett till
marknadsmässiga villkor med moderbolaget. I övrigt har inga
transaktioner skett med närstående.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets försäljning påverkas av den allmänna ekonomiska utvecklingen.
Försäljningen är säsongsberoende med ökningar under alla hjärtans
firandet, påskhelgen, maj och juni samt framför allt i december. Då
en stor del av resultatet genereras under december månad kan kraftiga
väder- och trafikstörningar kort innan julhelgen påverka resultatet
negativt. Prisutvecklingen på ädelmetaller, valutor, löner, hyror
samt ränteläget är de viktigaste faktorerna som påverkar Bolagets
kostnader.

Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen fram till
dagen för denna rapports undertecknande.

Finansiell kalender
Kvartalsrapport för perioden januari - juni 2017 25 augusti 2017
Kvartalsrapport för perioden januari - september 2017 24 november 2017

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Varberg den 26 maj 2017

Madeléne Wingård
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen besök www.iduna.se eller
kontakta:

Madelene Wingård, VD, madelene.wingard@iduna.se, tel: +46 340 59 54 10
Informationen är sådan som Golden Heights AB publ skall offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 26 maj 2017 kl. 07.30.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=429827...
http://mb.cision.com/Main/10571/2273817/679830.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.