Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-25

Golden Heights AB (publ): Delårsrapport för Golden Heights AB (publ) avseende tredje kvartalet 2016

KOMMENTARER TILL TREDJE KVARTALET JULI -SEPTEMBER 2016

Omsättning och resultat
Golden Heights omsättning uppgick under kvartalet till 349.8 MSEK mot
326.8 MSEK under motsvarande period föregående år. Detta utgör en
ökning med 7,1 procent. Till 2016 års valutakurser var ökningen 6,6
procent.

Bruttoresultatet uppgick till 170.8 MSEK (161.9), vilket motsvarar en
bruttomarginal om 48,8 (49,5) procent. Som en del av verksamheten
köper företaget guldsmycken från allmänheten (byråguld) vilket sedan
avyttras på guldmarknaden eller till tillverkare. Denna försäljning
sker till lägre marginaler än bolagets varuomsättning och sker när
guldpriserna bedöms som attraktiva. Bruttomarginalen exklusive
byråguldförsäljningen uppgick till 48,4 (50,0) procent.

Försäljnings- och administrationskostnader för perioden uppgick till
160.2 MSEK (149.0).

Rörelseresultatet på EBITDA nivå uppgick till 17.6 MSEK (19.4). Detta
motsvarar en rörelsemarginal om 5,0 (5,9) procent.

Planenliga avskrivningar uppgick till 7.0 MSEK (6.4).
Finansnettot blev -14.5 MSEK (-14.4).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3.8 MSEK (-1.5) och
resultatet efter skatt var -2.7 MSEK (-0.4).

I Sverige, där bolaget hade 201 butiker vid kvartalets utgång (196
f.år), uppgick omsättningen till 250.5 MSEK (240.9 eller 3,9
procent). Omsättningen i jämförbara butiker uppgick till 234.5 MSEK
(230.9 eller 1,5 procent). Resultatet på EBITDA nivå blev 14.3 MSEK
(14.6) motsvarande en marginal på 5,7 (6,0).

I Finland uppgick antalet butiker till 83 (83 f.år) och omsättningen,
omräknad till 2016 års valutakurser, till 95.2 MSEK (85.4 eller 11,4
procent ). EBITDA resultatet i kvartalet, vilket inkluderar kostnader
för en omläggning av organisationen, blev 3.3 MSEK (4.8).

Varulager
Vid periodens utgång uppgick varulagret till 670.2 MSEK jämfört med
600.2 vid motsvarande tidpunkt föregående år. Ökningen beror på
utökat sortiment av diamant och klockor, högre inköpspriser beroende
på den stigande valutakursen för US dollar och guld samt utökat antal
butiker.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till
-36.7 MSEK (-17.4) och kassaflödet efter investeringar uppgick till
-49.1 MSEK (-30.7).

Finansiering och likviditet
Nettoskulden uppgick i slutet av perioden till 1 177.2 MSEK
(motsvarande period föregående år 1 117.3). Soliditeten uppgick till
19,2 (19,4) procent. Likvida medel vid periodens slut uppgick till
37.4 MSEK (33.8). Vid periodens utgång fanns outnyttjade krediter om
34.8 MSEK (78.9).

KOMMENTARER TILL PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2016

Omsättning och resultat
Golden Heights omsättning blev 1 051.0 MSEK (996.4) för de tre första
kvartalen. Det är en ökning med 5,5 procent jämfört med föregående
år. Omsättningen till 2016 års omräkningskurser ökade med 5,0
procent. För perioden uppgick bruttoresultatet till 514.1 MSEK
(503.5), vilket motsvarar en bruttomarginal om 48,9 (50,5) procent.
Bruttomarginalen exklusive byråguldförsäljningen uppgick till 49,0
(50,7) procent.

Försäljnings- och administrationskostnader för perioden uppgår till
496.2 MSEK (460.4).

Rörelseresultatet på EBITDA nivå uppgick till 37.9 MSEK (61.1). Detta
motsvarar en rörelsemarginal om 3,6 (6,1) procent.

Planenliga avskrivningar uppgick till 20.0 MSEK (18.0).
Finansnettot blev -44.3 MSEK (-45.8) för de tre första kvartalen.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -26.4 MSEK (-2.7) och
resultatet efter beräknad skatt blev -21.8 MSEK (0.7).

Guld- och silverpriserna, i svenska kronor, har ökat med 25,6 procent
respektive 33,6 procent sedan årsskiftet fram till slutet av november
2016.

I Sverige uppgick omsättningen till 784.8 MSEK vilket är en ökning med
3,3 procent jämfört med de tre första kvartalen 2015. Enligt Handelns
utredningsinstitut ökade branschens omsättning med 3,7 procent.
Resultatet på EBITDA nivå uppgick till 38.0 MSEK (58.3) motsvarande
en marginal på 4,8 (7,7).

I Finland var omsättningen 266.2 MSEK motsvarande en ökning med 10,3
procent till 2016 års kurser. Enligt finska Statistiska Centralen
uppvisar den finska detaljhandeln en ökning på 0.8 procent jämfört
med 2015. EBITDA blev -0.1 MSEK (2.7).

Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 37.5 MSEK (46.3)
och utgjordes av ny- eller ombyggnad av butiker, investeringar i
företagets IT-system.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till
-74.2 MSEK (-39.9) och kassaflödet efter investeringar blev -111.7
MSEK (-86.2). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 37.4
MSEK (33.8).

Närståendetransaktioner
I denna koncern har, under perioden, transaktioner skett till
marknadsmässiga villkor med moderbolaget. I övrigt har inga
transaktioner skett med närstående.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets försäljning påverkas av den allmänna ekonomiska utvecklingen.
Försäljningen är säsongsberoende med ökningar under alla hjärtans
firandet, påskhelgen, maj och juni samt framför allt i december. Då
en stor del av resultatet genereras under december månad kan kraftiga
väder- och trafikstörningar kort innan julhelgen påverka resultatet
negativt. Prisutvecklingen på ädelmetaller, valutor, löner, hyror
samt ränteläget är de viktigaste faktorerna som påverkar Bolagets
kostnader.

Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen fram till
dagen för denna rapports undertecknande.

Finansiell kalender
Bokslutsrapport för kalenderåret 2016 24 februari 2017
Bokslut för kalenderår 2016 28 april 2017
Kvartalsrapport för perioden januari - mars 2017 26 maj 2017
Kvartalsrapport för perioden januari - juni 2017 25 augusti 2017
Kvartalsrapport för perioden januari - september 2017 24 november 2017

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Varberg den 25 november 2016

Madeléne Wingård
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen besök www.iduna.se eller
kontakta:

Madelene Wingård, VD, madelene.wingard@iduna.se, tel: +46 340 59 54 10
Informationen är sådan som Golden Heights AB publ skall offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 25 november 2016 kl. 07.30.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=378688...
http://mb.cision.com/Main/10571/2130067/594780.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.