Du är här

2016-01-18

Greater Than: Beslutar om nyemission

Greater Than offentliggör företrädesemission om ca 7,7 MSEK,
säkerställd genom teckningsförbindelser till 62 procent, motsvarande
4,75 MSEK.

Sammanfattning

· Med stöd av bemyndigande från årsstämma 2015 beslutade styrelsen i
Greater Than AB (publ) ("Greater Than" eller "Bolaget") den 18
januari 2016 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för
Bolagets aktieägare om ca 7,7 MSEK före emissionskostnader
("Företrädesemissionen").

· Företrädesemissionen är genom teckningsförbindelser säkerställd
till ca 62 procent, motsvarande ett belopp om 4,75 MSEK.

· Den som är antecknad som aktieägare i Greater Than på
avstämningsdagen den 25 januari 2016 erhåller en (1) teckningsrätt
för varje på avstämningsdagen innehavd befintlig aktie. Tjugo (20)
teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) aktier.

· Teckningskurs i Företrädesemissionen är 8 SEK per aktie.
· Genom Företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital komma att öka
med högst 95 826,70 SEK, till högst 734 671,70 SEK, genom emission av
högst 958 267 aktier.

· Handel med teckningsrätter sker från 27 januari 2016 - 8 februari
2016.

· Teckningsperioden löper från och med den 27 januari 2016 - 10
februari 2016.

Bakgrund och motiv

Greater Than utvecklar digitala tjänster för bilister som gör
bilkörning billigare, miljövänligare och enklare. Bolaget lanserade i
början av 2015 tjänstepaketet Enerfy Driving som bygger på Bolagets
egenutvecklade algoritmer som skapar ett digitalt "DNA", unikt för
varje förare. Enerfy Driving kan, i realtid, bedöma hur energi- och
trafiksäkert vi kör våra bilar. Effekterna av systemets bedömning
bidrar bl.a. till mindre miljöpåverkan, säkrare körning, sänkt
bränsleförbrukning och inte minst bättre koll på användarens bil och
körningar.

Teknologin bakom Bolagets produkt Enerfy Driving har öppnat upp för en
ny affärsmodell, en bilförsäkring, Enerfy Car Insurance, som baseras
på hur bilen i praktiken används en s.k. "pay as you drive"-princip.
I samarbete med en extern försäkringsgivare planerar Bolaget att
lansera Enerfy Car Insurance på marknaden under 2016.

Greater Than avser att via Företrädesemissionen anskaffa kapital för
att finansiera huvuddelen av en pilotlansering av Enerfy Car
Insurance, vilket till stor del innefattar försäljnings- och
marknadsföringsaktiviteter.

Villkor och utförligare information om nyemissionen

Styrelsen för Greater Than beslutade den 18 januari 2016 om att
genomföra en nyemission av högst 958 267 aktier med företrädesrätt
för Bolagets aktieägare med stöd av bemyndigande från årsstämman
2015. Den som på avstämningsdagen den 25 januari 2016 är registrerad
som aktieägare i Greater Than erhåller en (1) teckningsrätt för varje
på avstämningsdagen innehavd befintlig aktie. Tjugo (20)
teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier till
en teckningskurs om 8 SEK per aktie. Vid full teckning tillförs
Bolaget ca 7,7 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är
säkerställd upp till cirka 62 procent via teckningsförbindelser,
motsvarande 4,75 MSEK (för mer information, se nedan).

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

20 januari Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum

21 januari Sista handelsdag i Bolagets aktie inklusive teckningsrätt

22 januari Bolagets aktie handlas exklusive teckningsrätt

25 januari Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

27 januari - 10 februari Teckningsperiod

27 januari - 8 februari Handel med teckningsrätter på Aktietorget

27 januari - Handel med BTA kommer att ske på Aktietorget från och med den 27 januari 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Registrering beräknas ske vecka 8 eller 9, 2016.

15 februari Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

Teckningsförbindelser

I samband med företrädesemissionen har Greater Than erhållit
teckningsförbindelser från Bolagets huvudaktieägare, Sten Forseke,
Karin Forseke och Peter A. Jörgensen samt ScanForce Holding AB.
Teckningsförbindelserna uppgår till sammanlagt 4,75 MSEK, motsvarande
ca 62 procent av Företrädesemissionen. Betalning för aktier tecknade
enligt teckningsförbindelserna kommer att erläggas genom kvittning av
huvudaktieägarnas fordringar mot Bolaget.

Rådgivare

Legal rådgivare till Bolaget är Hamilton Advokatbyrå AB.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Greater Than. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Greater Than kommer endast att
ske genom det memorandum som Bolaget beräknar kunna offentliggöra
omkring den 20 januari 2016.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong,
Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare
prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med
sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i
strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nyemitterade
aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United
States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse och inte
heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, och får
inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas,
levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar styrelsen i Greater Thans aktuella syn på framtida
händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Liselott Johansson, VD Greater Than AB
Telefon: +46-706 542 058

liselott.johansson@greaterthan.eu

www.greaterthan.eu

www.enerfy.se

OM GREATER THAN

Greater Than drivs av viljan att utmana etablerade tankemönster och
beteenden, därför har vi lyckats utveckla ett helt nytt angreppssätt
att analysera Big Data och med över 10-års forskning och utveckling
och praktisk erfarenhet, har Bolaget idag förmodligen världens bästa
system för att i realtid mäta hur energi- och trafiksäkert vi kör.
Baserat på den teknologin utvinner Enerfy information som ger den
vanlige konsumenten ett konkret värde. På bara ett par år har vi
lyckats etablera en kraftfull Connected Car-lösning som satt ribban
för branschen. Greater Than handlas på Aktietorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/greater-than/r/beslutar-om-nyemission,c9897808
http://mb.cision.com/Main/11629/9897808/465966.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.