Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-31

Greater Than: Greater Than genomför spridningsemission

Styrelsen i Greater Than AB har, med stöd av bemyndigande från
årsstämman, beslutat om en spridningsemission av aktier som tillför
Bolaget maximalt 12 miljoner kronor (dock maximalt 800 000 aktier).

Som ett led i strategin att öka likviditeten i aktien har Styrelsen i
Greater Than AB med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016
beslutat att genomföra en spridningsemission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Genom emissionen tillförs Bolaget
maximalt 12 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.
Emissionens målsättning är att bredda ägarbasen och med ytterligare
kapital kan Greater Than ta tillvara på flera nya affärsmöjligheter
snabbare.

Spridningserbjudandet i sammandrag

·
Erbjudandet omfattar högst 800 000 nya aktier riktat mot allmänheten i
Sverige, d.v.s. med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka
antalet aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad
likviditet i aktien och ytterligare stärka Bolagets finansiella
ställning.

·
Teckningskursen per aktie kommer att vara åtta (8) procent lägre
jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under perioden 31 mars -
10 april 2017. Kursen kommer inte att vara lägre än 12,50 kronor per
aktie. Inget courtage utgår.

·
Det totala erbjudandet uppgår till maximalt cirka 12 miljoner kronor,
och kommer därför inte att föranleda upprättande av prospekt.

·
Anmälningsperioden löper mellan 31 mars - 10 april 2017. Anmälan om
teckning ska vara Avanza tillhanda senast kl. 17:00 den 10 april
2017. Anmälan är bindande.

·
Minsta investeringen uppgår till 450 aktier och därefter i jämna
poster om 50 aktier.

·
Anmälan ska göras på särskild anmälningssedel. Den kan erhållas från
Bolaget och finns tillgänglig på Bolagets hemsida:
http://www.greaterthan.eu/. Den som är depåkund hos Avanza Bank ska
anmäla sig via Avanza Banks internettjänst.

Bakgrund och motiv

Som ett led i strategin för att öka likviditeten i aktien har
Styrelsen i Greater Than AB beslutat att genomföra en emission utan
företrädesrätt på maximalt 800 000 aktier eller ett antal aktier som
maximalt uppgår till ett belopp motsvarande 12 miljoner kronor.

Emissionens målsättning är att bredda ägarbasen och därmed skapa
förutsättningar för en bättre likviditet i aktien. Med ytterligare
kapital kan Greater Than snabbare ta tillvara på flera nya
affärsmöjligheter som kommit Bolaget till del som en följd av
lanseringen av bilförsäkringen, Enerfy - Försäkring med Moderna.

Spridningsemissionen omfattar högst 800 000 aktier och teckningskursen
för varje aktie kommer att vara åtta (8) procent lägre jämfört med
den volymvägda genomsnittskursen under perioden 31 mars - 10 april
2017.

Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget cirka 12 miljoner kronor
före avdrag för emissionskostnader. Vid full teckning om 800 000
aktier i emissionen kommer Bolaget att totalt ha 8 937 286 aktier
medan aktiekapitalet kommer att öka med 80 000 kronor från 813 728,6
kronor till 893 728,6 kronor. Emissionen medför en utspädningseffekt
om cirka 9 procent för existerande aktieägare.

Tidsplan

·
Anmälningsperioden löper mellan 31 mars - 10 april 2017 och anmälan om
teckning ska vara Avanza Bank tillhanda senast kl. 17:00 den 10 april
2017.

·
Likviddag är den 18 april 2017. För kunder hos Avanza ska likvida
medel för betalning av tilldelade aktier ska finnas disponibelt på
depån den 10 - 18 april 2017.

·
Utfall i emissionen och information om tilldelning beräknas ske
omkring den 12 april 2017 genom upprättande av nota på Avanza kunders
depå.

· Utfallet i emissionen beräknas offentliggöras den 12 april 2017.

Rådgivare
Avanza agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Greater
Than.

För mer information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson, VD Greater Than AB
070 - 654 20 58
liselott.johansson@greaterthan.eu

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några
värdepapper i Greater Than. Emissionen riktar sig inte till
investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där
deltagande i emissionen skulle förutsätta prospekt, registrerings-
eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i
sådant land. Inga aktier eller andra värdepapper utgivna av Greater
Than har registrerats eller kommer att registreras enligt United
States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i
någon delstat i USA eller något provinslag i Kanada. Därför får inga
aktier eller andra värdepapper utgivna av Greater Than överlåtas
eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana
undantagsfall som inte kräver registrering. Emissionen riktar sig
endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien;
(ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till
vilka den lagligen kan riktas.

Viktig information
Denna information är sådan information som Greater Than är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2017 kl. 8:10
CET.

Om Greater Than
Greater Than har, med över 12 års erfarenhet av uppkopplade bilar,
analyserat flera miljarder kilometer av live data från bilister i
över 17 länder. Baserat på den kunskapen har vi utvecklat tjänster
som gör bilkörning billigare, miljövänligare och säkrare. Greater
Thans teknologi bygger på avancerad teknik för upplärning av
algoritmer, som tränas baserat på miljontals automatiserade beslut,
varje dag. Med den kompetensen bedömer och prissätter vi risk i
realtid, för att erbjuda bilister en försäkring som är lika för alla
och inte kostar för mer än hur långt och säkert man kör.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/greater-than/r/greater-than-genomfor-spridning...
http://mb.cision.com/Main/11629/2228404/650927.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.