Du är här

2018-03-12

Green Landscaping: Green Landscaping offentliggör notering på Nasdaq First North och prospekt i samband därmed

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN,
ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION
ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG OTILLÅTEN ELLER KRÄVA
REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Green Landscaping Holding AB (publ) ("Green Landscaping" eller
"Bolaget"), en ledande leverantör av tjänster inom den svenska
marknaden för skötsel av utemiljöer, offentliggjorde den 1 mars 2018
sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq
First North. I samband med en notering har Bolagets huvudägare, FSN
Capital III[1] beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i
Green Landscaping genom en försäljning av befintliga aktier
kombinerat med en nyemission ("Erbjudandet"). Erbjudandet är riktat
till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige
och internationellt. Idag offentliggör Bolaget prospektet för
Erbjudandet.

Erbjudandet i sammandrag:

· Erbjudandet kommer genomföras till ett fast pris om 21 SEK per
aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på Bolagets aktier
om cirka 670 MSEK före Erbjudandet.

· Erbjudandet omfattar 17 850 000 aktier, varav 3 571 429
nyemitterade aktier som erbjuds av Bolaget och 14 278 571 befintliga
aktier som erbjuds av FSN Capital III och övriga aktieägare i
Bolaget, motsvarande cirka 50 procent av det totala antalet aktier
och röster i Bolaget efter Erbjudandet.

· För att täcka eventuell övertilldelning har FSN Capital III
därutöver åtagit sig att, på begäran av Pareto Securities, sälja
ytterligare högst 2 677 500 aktier i Bolaget, motsvarande högst 15
procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet
("Övertilldelningsoptionen").

· Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet omfattar
Erbjudandet högst 20 527 500 aktier, motsvarande cirka 58 procent av
det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet.

· Erbjudandet kommer tillföra Bolaget en emissionslikvid om cirka 75
MSEK före transaktionskostnader.

· Sex svenska investerare har inför Erbjudandet, på vissa villkor,
utan att vara garanterade tilldelning i Erbjudandet och till samma
pris som övriga investerare, lagt order att förvärva aktier i
Erbjudandet till ett värde av totalt cirka 205 MSEK, motsvarande
cirka 55 procent av Erbjudandet exklusive Övertilldelningsoptionen
("Ankarinvesterarna"). En av Ankarinvesterarna är Bolagets VD, Johan
Nordström, som har åtagit sig gentemot säljande aktieägare att
förvärva aktier inom ramen för Erbjudandet för cirka 15 MSEK,
motsvarande cirka 4 procent av Erbjudandet exklusive
Övertilldelningsoptionen. Vidare har Bolagets CFO, Carl-Fredrik
Meijer, åtagit sig gentemot säljande aktieägare att förvärva aktier
inom ramen för Erbjudandet för cirka 0,8 MSEK.

· Green Landscaping har som avsikt att noteras på Nasdaq Stockholm
inom tolv månader efter att noteringen på Nasdaq First North
fullföljts.

· Första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North
beräknas till den 23 mars 2018 under kortnamnet "GREEN".

· Ett prospekt med fullständiga villkor för Erbjudandet
offentliggörs idag den 12 mars 2018 på Green Landscapings hemsida och
på Pareto Securities hemsida.

Bakgrund till Erbjudandet
FSN Capital III är sedan 2009 huvudägare i Bolaget och äger idag cirka
60 procent av Bolaget. FSN Capital III har som affärskoncept att
investera i onoterade bolag i syfte att aktivt utveckla och avyttra
dessa när de uppsatta målen har uppnåtts. FSN Capital III anser att
Bolaget uppnått dessa mål och har påbörjat en tillväxtfas.

FSN Capital III, tillsammans med Green Landscapings styrelse och
ledning, anser att det nu är rätt tidpunkt för att notera Bolagets
aktier på Nasdaq First North. Erbjudandet syftar till att stödja
Bolagets förvärvsstrategi och Bolagets ambition att spela en central
roll i den pågående konsolideringen av utemiljöbranschen i
Nordeuropa. Erbjudandet förväntas bredda Bolagets aktieägarbas och ge
tillgång till den svenska och de internationella kapitalmarknaderna
för att stödja fortsatt tillväxt, samt öka medvetenheten om Green
Landscaping och dess verksamhet.

Johan Nordström, VD, kommenterar:
"Green Landscaping har sedan starten byggt en position som Sveriges
ledande företag inom skötsel och finplanering av utemiljöer, och vi
har höga ambitioner för vår fortsatta tillväxtresa. Vi har redan nu
mött ett stort intresse för vår verksamhet där vi fokuserar på
kundnytta, hållbarhet och kvalitet, och jag ser fram emot att hälsa
såväl ankarinvesterare som övriga intresserade välkomna som
aktieägare i Green Landscaping."

Per Sjöstrand, styrelseordförande, kommenterar:
"När Green Landscaping inom kort noteras går vi in i nästa fas av
bolagets utveckling med fokus på lönsam tillväxt. I en publik miljö
ges mycket goda förutsättningar att fortsätta konsolideringen av
utemiljöbranschen, och såväl styrelse som ledning ser fram mot att
spela en central roll i detta arbete. Vi är mycket glada att redan
fått möta ett starkt engagemang från ankarinvesterarna, som ger en
extra kvalitetsstämpel på bolaget."

Andreas Bruzelius, Principal, FSN Capital Partners
(investeringsrådgivare till FSN Capital III), kommenterar:

"Sedan starten för 10 år sedan har Green Landscaping utvecklats till
en fullskalig leverantör inom marknaden för skötsel av utemiljöer.
Ledningen har under de senaste åren tagit bolaget genom en
effektiviseringsfas, vilket resulterat i ökad kundnöjdhet och
förbättrad lönsamhet. Med sitt starka operativa momentum och
målsättningen att växa såväl organiskt som via förvärv kommer Bolaget
passa mycket bra i en börsmiljö."

Om Green Landscaping
Green Landscaping är en ledande leverantör av tjänster inom den
svenska marknaden för skötsel av utemiljöer. Den huvudsakliga
verksamheten omfattar ett komplett utbud av underhållstjänster såsom
grönyteskötsel, finplanering, skötsel av sport- och
fritidsanläggningar samt träd- och skogsvård. Green Landscaping är
verksamt i mellersta och södra Sverige med fokus på
storstadsregionerna.

Bolaget inledde sin verksamhet våren 2009 genom en konsolidering av
fyra befintliga aktörer, vilka tillsammans formade den nya koncernen
Green Landscaping. Sedan dess har Koncernen genomfört ytterligare
sju[2] förvärv och uppnådde totala intäkter om 1 016 MSEK under 2017,
inklusive helårsförsäljning från förvärvade bolag under 2017. Under
2015 tillträdde Johan Nordström som VD i Green Landscaping. Sedan
dess har Bolaget etablerat en plattform för lönsam tillväxt genom
implementering av ett flertal operationella effektiviseringar och
effektiva styrprocesser. Dessa har även bidragit till en ökning av
Bolagets justerade EBITDA-marginal från 4,2 procent under 2014 till
9,4 procent under 2017, inklusive helårsresultat från förvärvade
bolag under 2017. Bolaget avser att växa Koncernen genom både
organisk tillväxt samt via förvärv, och har etablerat en strukturerad
förvärvsstrategi för kommande år.

Finansiella mål
Green Landscaping har antagit följande finansiella mål på medellång
sikt:

· Organisk tillväxt: förväntas i genomsnitt vara i nivå med
marknadstillväxten om 5 procent.

· Förvärvad tillväxt: målet är att i genomsnitt växa med 15 procent
per år. Målet utrycks som en "run-rate siffra" (pro-forma). Utfallet
kan bli både lägre och högre beroende på marknadsförutsättningarna.

· Lönsamhet: målet är att uppnå en EBITDA-marginal om 11 procent.
· Kapitalstruktur: nettoskulden i relation till EBITDA, exklusive
tillfälliga avvikelser, ska inte överstiga 2,5 gånger.

· Utdelningspolicy: målet är att cirka 40 procent av årets resultat
skall lämnas för utdelning. Utdelningsförslaget ska beakta Bolagets
långsiktiga utvecklingspotential, finansiella position samt
investeringsbehov.

Prospekt och anmälningssedlar
Ett prospekt med Erbjudandets fullständiga villkor och anvisningar
offentliggörs idag på Green Landscapings hemsida
(www.greenlandscapinggroup.se) och Pareto Securities hemsida
(www.paretosec.com/corp/greenlandscaping). Anmälningssedel finns
tillgänglig på Pareto Securities hemsida. Anmälan kan även göras på
Avanzas internettjänst (www.avanza.se).

Preliminär tidsplan
Anmälningsperiod för allmänheten 13 mars-21 mars 2018
Anmälningsperiod för institutionella investerare 13 mars-22 mars 2018
Första handelsdag på Nasdaq First North 23 mars 2018
Likviddag 27 mars 2018

Rådgivare
Pareto Securities är Global Coordinator och Sole Bookrunner.
Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Green Landscaping.
Baker McKenzie är legal rådgivare till Pareto Securities.

Om FSN Capital
Sedan 2000 har fonder till vilka FSN Capital Partners agerar som
investeringsrådgivare sammantaget förvaltat ett kapital om 2,2
miljarder EUR och har hittills gjort 32 plattformsinvesteringar i
mellanstora nordiska företag med fokus på värdeskapande genom
tillväxt och operationella förbättringar. Bland befintliga och
tidigare svenska investeringar finns Troax, Instalco, Actic, Kjell &
Company och Bygghemma. För mer information, se (www.fsncapital.com).

För ytterligare information, kontakta:
Johan Nordström, VD, Green Landscaping
Mob: +46 708 38 58 12
E-post: johan.nordstrom@greenlandscaping.se

Carl-Fredrik Meijer, CFO, Green Landscaping
Mob: +46 701 08 70 19
E-post: cfm@greenlandscaping.se

Viktig Information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om
att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas
inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien,
Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning
skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder.
De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer
inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United
States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför
inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas
av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i
enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA.
Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att
lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna
kommunikation kommer att lämnas genom ett prospekt. Denna
kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG
(tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något
medlemsland, "Prospektdirektivet"). Investerare bör inte investera i
de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än
informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer,
förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna
kommunikat...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.