Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-23

A Group Of Retail Assets Sweden AB: Agora delårsrapport januari - juni 2018

· Hyresintäkterna för perioden januari - juni 2018 minskade med 6
procent till 188 Mkr (199).

· Driftnettot minskade med 8 procent till 90 Mkr (98).
· Förvaltningsresultatet minskade med 21 procent till 27 Mkr (34).
· Resultat efter skatt uppgick till 7 Mkr (34), vilket motsvarar
0,12 kr per stamaktie (0,96).

· Nettoinvesteringar i fastigheter uppgick till 97 Mkr (36).
· Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 4 263 Mkr (4 383).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI - JUNI

· Fastigheten Havren 4 i Sundsvall såldes till Peritas Fastigheter
AB. Försäljningen genomfördes via en bolagsaffär med ett
underliggande fastighetsvärde om 64 Mkr. Frånträde var den 31 januari
2018.

· I Kv. Caroli i centrala Malmö skrevs ett tioårigt avtal med Lidl
om en butik på cirka 1 800 kvadratmeter. Lidl tillträder lokalen
efter sommaren och öppnar preliminärt i slutet av 2018.

· Tomträtten Vårholmen 4 i Stockholm såldes till Weda Fastigheter
AB. Försäljningen genomfördes via en bolagsaffär till ett
underliggande fastighetsvärde om 175 Mkr. Frånträde var den 30 april
2018.

· Ett avtal tecknades avseende försäljning av Ekholmen Centrum
(fastigheten Risfältet 2 samt tomträtten till fastigheterna Riket 20
och Riskornet 2) i Linköping. Försäljningen sker genom en bolagsaffär
till ett underliggande fastighetsvärde om drygt 312 Mkr. Frånträde
sker den 3 september 2018.

· Försäljningar har gjorts till cirka fem procent över det bokförda
värdet.

· Rikard Edenius utsedd till ny VD, tillträdde den 23 april 2018.
HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Avtal har skrivits med Erik Penser Bank avseende tjänsten som
Certified Advisor. Erik Penser Bank tillträder som Certified Advisor
den 1 juli 2018.

VD KOMMENTERAR
Under årets andra kvartal fortsatte vi göra bra försäljningar. Förutom
försäljningen av Havren 4 i Sundsvall första kvartalet såldes
tomträtten Vårholmen 4 i Vårberg i april till ett underliggande
fastighetsvärde om 175 Mkr. Ytterligare ett avtal har tecknats
avseende försäljning av Ekholmen Centrum i Linköping till ett
underliggande fastighetsvärde om 312 Mkr.

Till följd av försäljningar av fastigheter minskade periodens
driftnetto med åtta procent vilket uppgick till 90 Mkr (98).
Överskottsgraden är fortsatt stabil på 48 procent (49). Periodens
förvaltningsresultat uppgår till 27 Mkr (34), en minskning med 21
procent. Minskningen av driftnetto och förvaltningsresultat påverkas
av försäljningarna av Havren och Vårholmen men även ökat planerat
löpande underhåll inom perioden i befintligt bestånd samt ökade
driftskostnader i form av fjärrkyla. Utöver detta har
förvaltningsresultatet även påverkats av engångskostnader avseende en
omorganisation i bolaget.

Investeringar i fastigheterna uppgår ackumulerat för perioden till 97
Mkr (36). Fortsatt ökning av investeringar i fastigheterna är enligt
den plan vi lagt för året. Det tillskott av kapital vi erhåller genom
försäljning av fastigheter stärker vår balansräkning och vi kommer
använda tillgängligt investeringsutrymme för att ta tillvara på våra
centralt belägna fastigheters utvecklingspotential. Vi kommer att
intensifiera de arbetena som påbörjats under det senaste året med
fokus på att långsiktigt maximera attraktionskraften för både våra
hyresgäster och besökare av våra platser.

Vi finns där människor möts och naturligt rör sig, där det finns stora
flöden, vilket gör att etableringsintresset är stort från
samhällsfunktioner/vård, dagligvaror, träning/hälsa,
service/tjänster, restauranger, hotell och kontor. Vi ser att
nytecknade avtal inom dessa områden ökar vilket har inneburit att
hyresintäkterna från traditionell detaljhandel (exklusive
dagligvaror) nu ligger strax under 40 procent. Vi ser den breddade
hyresgästmixen som positivt, samtidigt som den innebär
investeringsmöjligheter i befintligt bestånd och en möjlighet till
fortsatt positiv utveckling av våra fastigheters långsiktiga stabila
värdetillväxt.

Förändringen inom traditionell detaljhandel har inte på något sätt
stannat av utan den går allt snabbare. I den omställning som nu pågår
har våra fastigheter med dess centrala lägen fått ökad
attraktionskraft i de stadskärnor som växer och efter en avvaktande
vår upplever vi nu ett ökat intresse från de aktörer som ser över
sina butiksnät. Denna omställning innebär utmaningar, men också
möjligheter.

Marknadsförändringarna påverkar även kraven på vår organisation. Med
ökat projektinnehåll ser vi ett behov av en mer flexibel organisation
och behov av att öka projektkapaciteten inom Agora.

Jag ser positivt på framtiden och ser många möjligheter till att skapa
attraktiva och naturliga mötesplatser, helt enligt vår nya vision, av
olika typer av aktiviteter, verksamheter, service och handel. Vi
erhåller ett tillskott av likvida medel från försäljningarna, vi får
en bättre flexibel organisation och vi ska fortsätta renodla vår
verksamhet.

För ytterligare information kontakta:
Rikard Edenius, VD, rikard.edenius@agoraretail.se, +46 706 05 51 05
Susanna Korpe, CFO, susanna.korpe@agoraretail.se, +46 8 525 251 63

Denna information är sådan information som Agora är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018 kl.
08.00 CET.

AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB, publ) - är ett
fastighetsbolag med fokus på ägande, utveckling och förvaltning av
lönsamma fastigheter i centrala lägen i utvalda större och medelstora
städer. Med en bred mix av hyresgäster underlättar vi människors
vardag och skapar intressanta platser. Vi har idag 21 fastigheter på
14 orter med en sammanlagd yta av 242 000 kvadratmeter till ett
sammanlagt värde av 4,3 miljarder kronor. Agora är listat på Nasdaq
First North. Erik Penser Bank är Agoras Certified Adviser. För mer
information www.agoraretail.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/a-group-of-retail-assets-sweden-ab/r/agora-del...
http://mb.cision.com/Main/12631/2598982/896053.pdf
http://mb.cision.com/Public/12631/2598982/a0436a4449b03f30.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.