Du är här

2017-05-19

Guideline Geo: Kallelse till årsstämma i Guideline Geo

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity,
offentliggör kallelse till bolagets årsstämma 2017.

Styrelsen för Guideline Geo välkomnar aktieägare till årsstämma på
Scandic Klara, Slöjdgatan 7, 111 57 Stockholm, tisdagen den 20 juni
2017, klockan 14:00, med registrering från kl 13:30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska, dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 juni 2017, dels anmäla
sitt deltagande på stämman senast den 15 juni 2017.

Anmälan ska ske skriftligen via e-post till stamma@guidelinegeo.com
eller till:

Guideline Geo AB (publ), Löfströms Allé 6A, 172 66 Sundbyberg.

Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud
samt eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i stämman begära
att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget
namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara
verkställd den 14 juni 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid
före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får
utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt, i original eller som
elektronisk kopia. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett
fullmaktsformulär för detta ändamål på hemsidan. Fullmakten i
original skickas till bolaget under ovanstående adress, eller som
elektronisk kopia till stamma@guidelinegeo.com. Detta bör ske i god
tid före stämman. Företrädare för juridisk person ska också skicka in
en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar, i original eller som elektronisk kopia.
Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till
bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt
vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte
som anmälan till bolagsstämman.

Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för
kallelsen till 7 505 179. Bolaget innehar per dagen för kallelsen 640
140 egna aktier.

Ärenden på stämman / Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Anförande av vd
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen jämte revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för vd och styrelsens ledamöter
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet
revisorer.

13. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Beslut avseende valberedning
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

18. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om överlåtelse
av egna aktier

19. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
20. Beslut om ändring av bolagsordning
21. Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram
22. Övriga frågor
23. Stämmans avslutande
För ytterligare information kontakta:
Kjell Husby
vd Guideline Geo AB (publ)
tel. +46 70 954 79 97
www.guidelinegeo.com

Guideline Geo AB (publ) är världsledande inom området geoteknologi.
Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt
tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster,
övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför
uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt
undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning. I
koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa
lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie
är noterad på NGM Equity.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/guideline-geo/r/kallelse-till-arsstamma-i-guid...
http://mb.cision.com/Main/15211/2269233/676855.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.