Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-28

Gullberg & Jansson: Delårsrapport januari - juni 2018

Varm inledning på sommaren gav högre omsättning och högre resultat
under andra kvartalet.

Första halvåret 2018

· Nettoomsättning 55,4 (53,5) MSEK
· Rörelseresultat, EBITA 3,4 (4,0) MSEK*
· Resultat efter skatt 2,3 (2,8) MSEK**
· Resultat per aktie 0,27 (0,33) SEK
· Soliditet 54 (58) %

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före
goodwillavskrivningar

** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för
första kvartalet med totalt -0,4 (-0,4) MSEK

Andra kvartalet 2018

· Nettoomsättning 45,0 (38,1) MSEK
· Rörelseresultat, EBITA 5,1 (4,5) MSEK*
· Resultat efter skatt 3,8 (3,3) MSEK**
· Resultat per aktie 0,45 (0,39) SEK
· Soliditet 54 (58) %

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före
goodwillavskrivningar

** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för
första kvartalet med totalt -0,2 (-0,2) MSEK

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Gullberg & Jansson AB utsåg den 28 juni Peter Bäck som ny VD i
Gullberg & Jansson AB (publ) och i Gullberg & Jansson of Sweden AB.
Peter Bäck som tidigare varit försäljningschef i Gullberg & Jansson
of Sweden AB tillträdde VD tjänsten den 1 juli. Samtidigt lämnade
tidigare VD Alex Molvin bolaget.

VD Peter Bäck kommenterar

"Den lägre omsättningen under första kvartalet gav upphov till ett
lägre resultat, jämfört med föregående år. Nettoomsättningen minskade
med 32% under första kvartalet till följd av den långa och kalla
vintern i Sverige och övriga Norden, jämfört med föregående år.

Under andra kvartalet ökade dock omsättningen med 18% till följd av
det fina vädret under senvåren och sommaren. Intresset för pool har
ökat markant men tyvärr har igångsättande av poolprojekt inte ökat i
samma takt på grund av begränsade resurser hos poolbyggarna. Den
varma inledningen på sommaren medförde en återhämtning av
omsättningen som gjorde att vi första halvåret hamnade på en
ackumulerad omsättning på 55,4 (53,5) MSEK.

Våra måttbeställda exklusiva pooltak har blivit en stor framgång på
framför allt den svenska marknaden. Även försäljningen av
tillbehörsprodukter har haft en positiv utveckling under perioden.

Rörelseresultatet, EBITA, på halvåret hamnade på 3,4 (4,0) MSEK. Det
lägre resultatet i jämförelse mot föregående år beror på en förändrad
produktmix samt en negativ valutapåverkan."

Allmänt om verksamheten

Gullberg & Jansson-koncernen består av moderbolaget Gullberg & Jansson
AB (publ) samt de två dotterbolagen Gullberg & Jansson of Sweden AB
inom swimmingpoolbranschen och Stads & Parkprodukter AB inom
professionella grönytebranschen. Båda dessa dotterbolag drivs som
självständiga affärsområden. Peter Bäck är VD i moderbolaget samt
dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden, medan Gaétan Boyer är VD
i Stads- och Parkprodukter samt Sales Manager på Gullberg & Jansson
of Sweden.

Andra kvartalet 2018

Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för andra kvartalet
ökade med 18% och uppgick till 45,0 (38,1) MSEK med ett
rörelseresultat, EBITA på 5,1 (4,5) MSEK. Resultat efter skatt
uppgick till 3,8 (3,3) MSEK och resultat per aktie uppgick till 0,45
(0,39) SEK. Goodwillavskrivningar uppgick till -0,2 (-0,2) MSEK.

Gullberg & Jansson of Sweden AB

Gullberg & Jansson of Sweden ABs nettoomsättning för andra kvartalet
uppgick till 41,2 (36,2) MSEK med ett rörelseresultat på 5,5 (4,5)
MSEK.

Till följd av det fina vädret under senvåren och inledningen på
sommaren ökade omsättningen under andra kvartalet.

Stads & Parkprodukter AB

Stads & Parkprodukter ABs nettoomsättning för andra kvartalet uppgick
till 3,8 (1,9) MSEK med ett rörelseresultat på -0,4 (-0,3) MSEK.
Stads & Parkprodukter AB fortsätter sin satsning på segmentet för
professionella batteridrivna maskiner. Det torra och varma vädret har
inte varit fördelaktigt för verksamheten. Lanseringen av nischade
produkter inom skötsel av sluttande ytor, sly och högt gräs har nått
upp till förväntningarna.

Koncernens finansiella ställning

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 6,5 (3,9)
MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 3,0
(3,0) MSEK. Soliditeten uppgick till 54 (58) %. Eget kapital uppgick
till 33,3 (33,0) MSEK, motsvarande 3,87 (3,85) SEK per aktie.
Koncernens goodwill uppgick till 4,9 (5,6) MSEK. Räntebärande skulder
uppgick till 0,3 (0,0) MSEK. Nettot av räntebärande skulder och
räntebärande tillgångar, d.v.s. räntebärande nettoskuld, uppgick till
6,2 (3,9) MSEK.

Moderbolaget

Moderbolaget utför koncerngemensamma funktioner och dess medarbetare
är aktiva i den operativa verksamheten i dotterbolaget Gullberg &
Jansson of Sweden AB. Nettoomsättningen uppgick för andra kvartalet
till 1,5 (2,7) MSEK och utgörs av management fee för kostnader
huvudsakligen hänförliga till dotterbolaget Gullberg & Jansson of
Sweden ABs verksamhet. Rörelseresultatet uppgick till 0,0 (0,2) MSEK.
Likvida medel uppgick till 1,0 (2,3) MSEK. Moderbolaget hade vid
periodens utgång totalt en (1) medarbetare, Alex Molvin som fram till
den 28 juni varit VD i Gullberg & Jansson of Sweden AB.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Gullberg & Jansson AB utsåg den 28 juni Peter Bäck som ny VD i
Gullberg & Jansson AB (publ) och i Gullberg & Jansson of Sweden AB.
Peter Bäck som tidigare varit försäljningschef i Gullberg & Jansson
of Sweden AB tillträdde VD tjänsten den 1 juli. Samtidigt lämnade
tidigare VD Alex Molvin bolaget.

Utformningen av delårsrapporten

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. De
redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är samma som
användes i senaste årsredovisningen. Rapporten har inte granskats av
bolagets revisor.

Kalendarium och tidpunkter för ekonomisk information

28 augusti 2018 Delårsrapport januari - juni 2018

6 november 2018 Delårsrapport januari - september 2018

28 februari 2019 Bokslutskommuniké 2018

Framtidsutsikter

Gullberg & Jansson of Sweden AB och Stads & Parkprodukter AB avser att
stärka sin ställning inom respektive marknadssegment.

Gullberg & Jansson of Sweden AB och Stads & Parkprodukter AB har en
säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av
inriktningen på swimmingpoolmarknaden, respektive grönytebranschen.
Säsongsvariationen innebär normalt sett att andra och tredje
kvartalet är väsentligt bättre omsättnings- och resultatmässigt än
första och fjärde kvartalet. Marknaden och efterfrågan av bolagens
produkter är i stor utsträckning väderberoende.

Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att växa med fokus på
lönsamhet, både organiskt och genom företagsförvärv. Styrelsen har
valt att inte lämna någon resultatprognos för 2018.

Helsingborg den 28 augusti, 2018

Gullberg & Jansson AB (publ)

Peter Bäck

Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 70 64
64 663

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 augusti 2018.

Gullberg & Jansson AB (publ)
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00,
Fax: +46 42 34 02 10 E-post: info@gullbergjansson.se, Hemsida:
www.gullbergjansson.se, Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag
med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för
energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk.
Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gullberg & Jansson of
Sweden AB inom swimmingpoolbranschen samt Stads & Parkprodukter AB
inom professionella grönytebranschen. Gullberg & Jansson of Sweden AB
är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i
Norden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Stock Market med
kortnamnet GJAB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gullberg---jansson/r/delarsrapport-januari---j...
http://mb.cision.com/Main/11641/2602495/898679.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.