Du är här

2017-05-30

Gullberg & Jansson: Delårsrapport januari - mars 2017

Genomförd verksamhetsintegration och lyckad marknadslansering av
miljösmarta poolprodukter gav upphov till 103% omsättningstillväxt

Första kvartalet 2017

· Nettoomsättning 15,4 (7,6) MSEK
· Rörelseresultat, EBITA -0,3 (-0,7) MSEK*
· Resultat efter skatt -0,4 (-0,7) MSEK**
· Resultat per aktie -0,05 (-0,12) SEK
· Soliditet 58 (70) %

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före
goodwillavskrivningar

** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för
första kvartalet med totalt -0,2 (-0,1) MSEK

Väsentliga händelser

· Moderbolaget Gullberg & Jansson och dotterbolaget Gullberg &
Jansson of Sweden (f.d. Poolvärlden) integrerade sina verksamheter
inom swimmingpoolbranschen

VD Alex Molvin kommenterar

"Vi har fått en bra start på 2017 med en omsättningstillväxt på 103%,
jämfört med föregående år. Den väsentligt ökade omsättningen berodde
på att vi lyckades integrera verksamheterna i Gullberg & Jansson och
Poolvärlden AB (namnändrat till Gullberg & Jansson of Sweden AB), som
förvärvades i februari 2016. Tack vare verksamhetsintegrationen kan
vi stärka varumärket Gullberg & Jansson ytterligare genom att erbjuda
ett brett kvalitetssortiment med miljösmarta poolprodukter till våra
återförsäljare i Sverige och övriga Norden. Under 2017 har vi också
lanserat en mängd nya miljösmarta poolprodukter som är
energibesparande eller ökar komforten för swimmingpoolägare, vilket
bidragit till den höga tillväxttakten. Vår höga omsättningstillväxt
på 103% visar att vi har goda förutsättningar att bibehålla en lönsam
tillväxt under 2017, säger Alex Molvin, VD på Gullberg & Jansson."

Allmänt om verksamheten

Gullberg & Jansson-koncernen består av moderbolaget Gullberg & Jansson
AB (publ) samt de två dotterbolagen Gullberg & Jansson of Sweden AB
inom swimmingpoolbranschen och Stads & Parkprodukter i Stockholm AB
inom professionella grönytebranschen. Båda dessa dotterbolag drivs
som självständiga affärsområden. Alex Molvin är VD i moderbolaget
samt dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden, medan Gaétan Boyer
är VD i Stads- och Parkprodukter samt Sales Manager på Gullberg &
Jansson of Sweden.

Första kvartalet 2017

Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för första kvartalet
uppgick till 15,4 (7,6) MSEK med ett rörelseresultat, EBITA på -0,3
(-0,7) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till -0,4 (-0,7) MSEK och
resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,12) SEK.
Goodwillavskrivningar uppgick till -0,2 (-0,1) MSEK.

Den höga omsättningstillväxten på 103% berodde främst på genomförd
verksamhetsintegration och lyckad marknadslansering av miljösmarta
poolprodukter. Den höga omsättningstillväxten gav upphov till ett
förbättrat rörelseresultat, jämfört med föregående år. Det negativa
rörelseresultatet berodde på en naturlig säsongsvariation i
swimmingpoolbranschen och grönytebranschen.

Gullberg & Jansson of Sweden AB (f.d. Poolvärlden AB) och Stads &
Parkprodukter förvärvades den 29 februari 2016, vilket innebär att
2016 års siffror endast avser mars månads räkenskaper.

Gullberg & Jansson of Sweden

Gullberg & Jansson of Swedens nettoomsättning för första kvartalet
uppgick till 12,3 (0,4) MSEK med ett rörelseresultat på -0,4 (-0,3)
MSEK. Verksamheten inom swimmingpoolbranschen i Gullberg & Janssons
moderbolag och Gullberg & Jansson of Sweden (f.d. Poolvärlden AB)
integrerades i dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden AB per den
1 januari 2017. Den koncerninterna verksamhetsintegrationen medför
att redovisade siffror för 2017 avseende Gullberg & Jansson of Sweden
blir väsentligt annorlunda jämfört med redovisade siffror för 2016.
Eftersom Gullberg & Jansson of Sweden (f.d. Poolvärlden) förvärvades
den 29 februari 2016, avser 2016 års siffror endast mars månads
räkenskaper.

Gullberg & Jansson of Swedens höga omsättningstillväxt under första
kvartalet berodde på genomförd integration av verksamheterna i
Gullberg & Jansson och Poolvärlden AB (namnändrat till Gullberg &
Jansson of Sweden AB), som förvärvades i februari 2016. Under 2017
lanserades också en mängd nya miljösmarta poolprodukter, som är
energibesparande eller ökar komforten för swimmingpoolägare, vilket
bidragit till den höga tillväxttakten. Försäljningen av nästa
generations miljösmarta poolvärmepumpar från Gullberg & Jansson, som
lanserades i november 2016, har gått bättre än förväntat.
Poolvärmepumparna är WiFi-kompatibla, tystgående och vissa är också
utrustade med inverterkompressor för högsta möjliga energibesparing.
Det måttbeställda pooltaket Leia från Gullberg & Jansson är en annan
produktnyhet 2017, som snabbt blivit en storsäljande produkt.
Pooltaket Leia är ett lågt, exklusivt pooltak med automatisk
sektionslåsning och hjul på ena sidan och skena på andra sidan.
Försäljningen av miljösmarta poolprodukter som t.ex poolrobotar,
saltklorinatorer och automatisk pH- och klorstyrningsprodukter från
den franska kvalitetstillverkaren Zodiac har ökat väsentligt.

Under första kvartalet genomfördes Gullberg & Jansson Academy, vilket
är en produkt- och säljutbildning för cirka 50 st. av våra största
återförsäljare i Sverige och övriga Norden. Gullberg & Jansson
Academy är en viktig del av vårt Partnerprogram med syfte att öka
försäljningen och skapa lönsam tillväxt för både bolaget och våra
Partners.

Stads & Parkprodukter

Stads & Parkprodukters nettoomsättning för första kvartalet uppgick
till 3,1 (2,0) MSEK med ett rörelseresultat på 0,2 (1,1) MSEK. Stads
& Parkprodukter förvärvades den 29 februari 2016, vilket innebär att
2016 års siffror endast avser mars månads räkenskaper.

Stads & Parkprodukter hade under första kvartalet en positiv
verksamhetsutveckling och antalet återförsäljare i Sverige ökade till
totalt 24 st. i nuläget.

Väsentliga händelser

I februari offentliggjordes det att moderbolaget Gullberg & Jansson
och dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden AB (f.d. Poolvärlden)
integrerade sina verksamheter inom swimmingpoolbranschen med syfte
att utvinna intäkts- och kostnadssynergier. Integrationen genomfördes
redovisningsmässigt från och med den 1 januari 2017. Dotterbolaget
Gullberg & Jansson of Sweden AB (f.d. Poolvärlden) förvärvade via en
inkråmsöverlåtelse verksamheten inom swimmingpoolbranschen från
moderbolaget Gullberg & Jansson. Moderbolaget har därmed renodlats
till att endast utföra administrativa och koncerngemensamma tjänster.
Gullberg & Jansson of Sweden kommer att marknadsföra sig under
varumärket Gullberg & Jansson och fokusera sina marknads- och
säljaktiviteter till Sverige, Danmark, Norge och Finland. Tidigare
offentliggjorda marknadssatsningar utanför Norden kommer att avslutas
under 2017 utan någon förväntad resultatpåverkan.

Koncernens finansiella ställning

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 3,3 (1,5)
MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 1,6
(3,1) MSEK. Soliditeten uppgick till 58 (70) %. Eget kapital uppgick
till 29,0 (27,0) MSEK, motsvarande 3,38 (3,38) SEK per aktie.
Koncernens goodwill uppgick till 5,7 (6,5) MSEK. Räntebärande skulder
uppgick till 7,9 (2,9) MSEK. Nettot av räntebärande skulder och
räntebärande tillgångar, d.v.s. räntebärande nettoskuld, uppgick till
4,6 (1,4) MSEK.

Moderbolaget

Moderbolaget utför koncerngemensamma funktioner och dess medarbetare
är aktiva i den operativa verksamheten i dotterbolaget Gullberg &
Jansson of Sweden. Nettoomsättningen uppgick för första kvartalet
till 1,9 (5,2) MSEK och utgörs av management fee för kostnader
huvudsakligen hänförliga till dotterbolaget Gullberg & Jansson of
Swedens verksamhet.

Moderbolagets nettoomsättning för första kvartalet 2017 är en
koncernintern transaktion som har eliminerats i koncernens
nettoomsättning. Moderbolagets nettoomsättning för 2016 avser
intäkter från moderbolagets dåvarande verksamhet inom
swimmingpoolbranschen. Verksamheten inom swimmingpoolbranschen i
Gullberg & Janssons moderbolag och Gullberg & Jansson of Sweden AB
(f.d. Poolvärlden AB) integrerades i dotterbolaget Gullberg & Jansson
of Sweden AB per den 1 januari 2017. Den koncerninterna
verksamhetsintegrationen medför att redovisade siffror för 2017
avseende Gullberg & Janssons moderbolag blir väsentligt annorlunda
jämfört med redovisade siffror för 2016. Rörelseresultatet uppgick
till -0,1 (-1,4) MSEK. Likvida medel uppgick till 2,9 (0,7) MSEK.
Moderbolaget hade vid periodens utgång totalt 2 medarbetare som är
aktiva i den operativa verksamheten i Gullberg & Jansson.

Utformningen av delårsrapporten

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. De
redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är samma som
användes i senaste årsredovisningen. Rapporten har inte granskats av
bolagets revisor.

Kalendarium och tidpunkter för ekonomisk information

30 maj 2017 Delårsrapport januari - mars 2017 och årsstämma

29 augusti 2017 Delårsrapport januari - juni 2017

31 oktober 2017 Delårsrapport januari - september 2017

27 februari 2018 Bokslutskommuniké 2017

Framtidsutsikter

Affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden har som strategi att
ytterligare stärka sin ställning som ledande leverantör av
miljösmarta poolprodukter i Sverige och övriga Norden.

Affärsområdet Stads & Parkprodukter har som strategi att stärka sin
marknadsposition på den professionella grönytemarknaden i Sverige och
Norge. Stads & Parkprodukter marknadsför ett produktsortiment som är
fokuserat på miljövänliga, batteridrivna grönytemaskiner för
professionell park- och grönyteskötsel.

Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att långsiktigt bibehålla
lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv. Under 2017
finns det en betydande marknadspotential för affärsområdena Gullberg
& Jansson of Sweden och Stads & Parkprodukter att öka sin
försäljning. Sammantaget sett ligger detta till grund för styrelsens
prognos om att koncernens rörelseresultat för 2017 förväntas att
överstiga rörelseresultatet för 2016.

Affärsområdena Gullberg & Jansson of Sweden och Stads & Parkprodukter
har en säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av
inriktningen på swimmingpoolmarknaden, respektive grönytebranschen.
Säsongsvariationen innebär normalt sett att andra och tredje
kvartalet är väsentligt bättre omsättnings- och resultatmässigt än
första och fjärde kvartalet. Bolagets försäljning är väderkänslig och
påverkas positivt av varmt och soligt väder.

Helsingborg den 30 maj, 2017

Gullberg & Jansson AB (publ)

Alex Molvin

Verkställande direktör

För ytterligare information

Alex Molvin, VD, E-post: alex.molvin@gullbergjansson.se, Tel: +46 708
25 39 90
<...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.