Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-26

Gullberg & Jansson: Delårsrapport januari - september 2016

Slutförda företagsförvärv av Poolvärlden och Stads & Parkprodukter
medförde en väsentligt ökad omsättning och ett förbättrat
rörelseresultat

Niomånadersperioden, januari - september 2016

· Nettoomsättning 50,7 (40,7) MSEK
· Rörelseresultat, EBITA 4,3 (3,6) MSEK*
· Resultat efter skatt 3,1 (3,6) MSEK**
· Resultat per aktie 0,38 (0,60) SEK
· Soliditet 85 (84) %

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före
goodwillavskrivningar

** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för
niomånadersperioden med totalt -0,4 (0,0) MSEK

Tredje kvartalet, juli - september 2016

· Nettoomsättning 14,7 (11,7) MSEK
· Rörelseresultat, EBITA 0,4 (0,8) MSEK*
· Resultat efter skatt 0,2 (0,8) MSEK**
· Resultat per aktie 0,02 (0,13) SEK
· Soliditet 85 (84) %

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före
goodwillavskrivningar

** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för
tredje kvartalet med totalt -0,16 (0,0) MSEK

Väsentliga händelser

· Stads & Parkprodukter tog enskilt största order någonsin från HSB
Södertörn

VD Alex Molvin kommenterar

"Vi är mycket nöjda över att ha slutfört företagsförvärven av
Poolvärlden och Stads & Parkprodukter i mars, vilket bidrog till en
nettoomsättningsökning med 25% och ett förbättrat rörelseresultat
under niomånadersperioden 2016, jämfört med föregående år. Genom
kompletteringsförvärvet av Poolvärlden breddar vi vårt sortiment av
premiumprodukter och ökar våra marknadsandelar på
swimmingpoolmarknaden i Sverige och övriga Norden, i linje med vår
tillväxtstrategi.

Stads & Parkprodukter marknadsför främst miljövänliga, batteridrivna
grönytemaskiner för professionell park- och grönyteskötsel, och
förvärvet är i linje med vår affärsidé att utveckla och marknadsföra
energi- och klimatoptimerande produkter."

Allmänt om verksamheten

Gullberg & Jansson-koncernens moderbolag och det helägda dotterbolaget
Poolvärlden är båda verksamma inom swimmingpoolbranschen. Det helägda
dotterbolaget Stads & Parkprodukter är verksamt inom den
professionella grönytebranschen. Både Poolvärlden och Stads &
Parkprodukter drivs som självständiga affärsområden inom Gullberg &
Jansson-koncernen under 2016. Under 2017 planerar Gullberg & Jansson
och Poolvärlden att realisera intäkts- och kostnadssynergier.

(Se tabell i bifogad pdf för resultat per verksamhetsområde)

Tredje kvartalet 2016

Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet
uppgick till 14,7 (11,7) MSEK, vilket var en ökning med 25%, jämfört
med föregående år. De slutförda företagsförvärven av Poolvärlden och
Stads & Parkprodukter bidrog till att nettoomsättningen ökade med 2,7
MSEK. Gullberg & Jansson-koncernens rörelseresultat, EBITA uppgick
till 0,4 (0,8) MSEK. Rörelseresultatminskningen berodde huvudsakligen
på något ökade externa kostnader och personalkostnader i
moderbolaget. Resultat efter skatt uppgick till 0,2 (0,8) MSEK och
resultat per aktie uppgick till 0,02 (0,13) SEK. Under föregående år
redovisades ingen skatt på årets resultat till följd av historiska
förlustavdrag. Goodwillavskrivningar uppgick till 0,16 (0,0) MSEK.

Gullberg & Jansson-koncernens moderbolags nettoomsättning för tredje
kvartalet uppgick till 11,9 (11,7) MSEK. Gullberg &
Jansson-koncernens moderbolags rörelseresultat, EBITA uppgick till
0,4 (0,8) MSEK. Rörelseresultatminskningen berodde huvudsakligen på
något ökade externa kostnader och personalkostnader i moderbolaget.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

HSB Södertörn köpte i juli miljövänliga, batteridrivna grönytemaskiner
från Stads & Parkprodukter. Ordern var Stads & Parkprodukters enskilt
största order någonsin och innefattade handhållna, batteridrivna
trimmers och häcksaxar från varumärket Pellenc till ett värde av
cirka 0,5 MSEK.

Koncernens finansiella ställning

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 11,0 (9,1)
MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 3,0
(2,0) MSEK. Periodens kassaflöde uppgick till 4,7 (6,7) MSEK.
Soliditeten uppgick till 85 (84) %. Eget kapital uppgick till 33,6
(19,8) MSEK, motsvarande 3,91 (3,32) SEK per aktie. Koncernens
goodwill uppgick till 6,2 (0,0) MSEK. Räntebärande skulder uppgick
till 0,0 (0,0) MSEK. Nettot av räntebärande tillgångar och
räntebärande skulder, d.v.s. räntebärande nettotillgångar, uppgick
till 11,0 (9,1) MSEK.

Utformningen av delårsrapporten

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. De
redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är samma som
användes i senaste årsredovisningen. Rapporten har inte granskats av
bolagets revisor.

Kalendarium och tidpunkter för ekonomisk information

26 oktober 2016 Delårsrapport januari - september 2016
27 februari 2017 Bokslutskommuniké 2016
30 maj 2017 Delårsrapport januari - mars 2017 och årsstämma
29 augusti 2017 Delårsrapport januari - juni 2017
31 oktober 2017 Delårsrapport januari - september 2017
27 februari 2018 Bokslutskommuniké 2017

Framtidsutsikter

Affärsområdena Gullberg & Jansson och Poolvärlden har som gemensam
strategi att stärka sina marknadspositioner på swimmingpoolmarknaden,
både för privata och kommersiella sidan, i främst Sverige och Norden,
samt övriga Europa. Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att
långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både organiskt och genom
företagsförvärv. Gullberg & Jansson är idag marknadsledande
leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Sverige och övriga
Norden.

Affärsområdet Stads & Parkprodukter har som strategi att stärka sin
marknadsposition på den professionella grönytemarknaden i Sverige och
Norge. Stads & Parkprodukter marknadsför, som en av de ledande
leverantörerna på marknaden i Norden, ett produktsortiment som är
fokuserat på miljövänliga, batteridrivna grönytemaskiner för
professionell park- och grönyteskötsel.

Under 2016 finns det en betydande marknadspotential för Gullberg &
Jansson, Poolvärlden och Stads & Parkprodukter att öka sin
försäljning. Sammantaget sett ligger detta till grund för styrelsens
prognos om att koncernens nettoomsättning för 2016 förväntas att
väsentligt överstiga nettoomsättningen för 2015. Poolvärlden och
Stads & Parkprodukter ingick inte i koncernens räkenskaper under
2015.

Gullberg & Jansson och Poolvärlden, respektive Stads & Parkprodukter,
har en säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av
inriktningen på swimmingpoolmarknaden, respektive grönytebranschen.
Säsongsvariationen innebär normalt sett att andra och tredje
kvartalet är väsentligt bättre omsättnings- och resultatmässigt än
första och fjärde kvartalet. Bolagets försäljning är väderkänslig och
påverkas positivt av varmt och soligt väder.

Helsingborg den 26 oktober, 2016

Gullberg & Jansson AB (publ)

Alex Molvin

Verkställande direktör

För ytterligare information

Alex Molvin, VD, E-post: alex.molvin@gullbergjansson.se, Tel: +46 708
25 39 90

Gullberg & Jansson AB (publ)
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00,
Fax: +46 42 34 02 10

E-post: info@gullbergjansson.se, Hemsida: www.gullbergjansson.se,
Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) är ett miljöteknikföretag med affärsidén
att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och
klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Gullberg &
Jansson är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar
i Norden. Gullberg & Jansson äger också dotterbolagen Poolvärlden
inom swimmingpoolbranschen, samt Stads & Parkprodukter inom den
professionella grönytebranschen. Bolagets aktie handlas på
Aktietorget med kortnamnet GJAB och bolaget har högsta
kreditvärdighet AAA hos kreditvärderingsföretaget Bisnode.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gullberg---jansson/r/delarsrapport-januari---s...
http://mb.cision.com/Main/11641/2109187/580479.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.