Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

Gullberg & Jansson: Gullberg & Jansson AB: Bokslutskommuniké januari-december 2018

Fokus på försäljning och lönsamhet har resulterat i högre omsättning
och resultat.

· Nettoomsättning 103,0 (88,4) MSEK
· Rörelseresultat, EBITA 5,5 (2,8) MSEK*
· Resultat efter skatt 3,5 (1,5) MSEK**
· Resultat per aktie 0,40 (0,17) SEK
· Soliditet 69 (81) %
· Styrelsen föreslår utdelning på 0,10 SEK per aktie för
verksamhetsåret 2018

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före
goodwillavskrivningar

** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt med
totalt -0,6 (-0,6) MSEK

Fjärde kvartalet 2018

· Nettoomsättning 19,3 (8,5) MSEK
· Rörelseresultat, EBITA 0 (-3,5) MSEK*
· Resultat efter skatt 0 (-4,3) MSEK**
· Resultat per aktie -0,01 (-0,50)

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före
goodwillavskrivningar

** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt med
totalt -0,2 (-0,2) MSEK

Väsentliga händelser under 2018

· Peter Bäck tillträdde som ny VD för Gullberg & Jansson AB (publ)
och Gullberg & Jansson of Sweden AB den 1 juli 2018.

VD Peter Bäck kommenterar:

Gullberg & Jansson-koncernen uppnådde en bättre lönsamhet under 2018
jämfört med föregående år.

"Jag är nöjd med den ökade försäljningen och ökade vinsten inom vårt
största affärsområde Gullberg & Jansson of Sweden. Fokus från mitt
tillträde har varit ökad lönsamhet och synlighet på marknaden. Den
höga tillväxttakten beror till största delen på vår nya
marknadsstrategi samt den långa säsongen. Det mindre affärsområdet
Stads & Park Produkters resultat minskade till följd av
omstruktureringen av säljresurserna för att långsiktigt växa och
utveckla affärsområdet. Sammantaget sett ledde detta till att
koncernen uppvisade ett förbättrat rörelseresultat, EBITA på 5,5
(2,8) MSEK under 2018. "

Allmänt om verksamheten

Gullberg & Jansson-koncernen består av moderbolaget Gullberg & Jansson
AB (publ) samt de två helägda dotterbolagen Gullberg & Jansson of
Sweden AB inom swimmingpoolbranschen och Stads & Park Produkter i
Stockholm AB inom professionella grönytebranschen. Båda dessa
dotterbolag drivs som självständiga affärsområden. Peter Bäck är VD i
moderbolaget samt dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden, medan
Gaétan Boyer är VD i Stads & Park Produkter samt Sales Manager på
Gullberg & Jansson of Sweden.

Gullberg & Jansson-koncernen helår 2018

Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för 2018 uppgick till
103,0 (88,4) MSEK, vilket var en ökning med drygt 16 %, jämfört med
föregående år, med ett rörelseresultat, EBITA på 5,5 (2,8) MSEK.
Resultat efter skatt uppgick till 3,5 (1,5) MSEK och resultat per
aktie uppgick till 0,40 (0,17) SEK. Goodwillavskrivningar uppgick
till -0,6 (-0,6) MSEK.

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 14,3 (5,6)
MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 3,2
(3,1) MSEK. Periodens kassaflöde uppgick till 8,7 (1,3) MSEK.
Soliditeten uppgick till 69 (81) %. Eget kapital uppgick till 34,4
(30,9) MSEK, motsvarande 4,01 (3,60) SEK per aktie. Koncernens
goodwill uppgick till 4,7 (5,4) MSEK. Räntebärande skulder uppgick
till 0,3 (0,4) MSEK. Nettot av räntebärande tillgångar och
räntebärande skulder, d.v.s. räntebärande nettotillgångar, uppgick
till 14,0 (5,2) MSEK.

Gullberg & Jansson-koncernen fjärde kvartalet 2018

Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet
uppgick till 19,3 (8,5) MSEK, vilket var en ökning med 27 %.
Rörelseresultatet, EBITA för fjärde kvartalet uppgick till 0 (-3,5)
MSEK. Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till

0 (-4,3) MSEK.
Nettoomsättningen och rörelseresultatet för fjärde kvartalet speglade
en normal, säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till
följd av inriktningen på swimmingpoolmarknaden. Fjärde kvartalets
nettoomsättning och rörelseresultat var högre än föregående år tack
vare en hög nettoomsättningstillväxt i affärsområdet Gullberg &
Jansson of Sweden.

Väsentliga händelser under 2018

Gullberg & Jansson AB utsåg den 28 juni Peter Bäck som ny VD i
Gullberg & Jansson AB (publ) och Gullberg & Jansson of Sweden AB.
Peter Bäck, som tidigare varit försäljningschef i Gullberg & Jansson
of Sweden AB, tillträdde VD-tjänsten den 1 juli. Samtidigt lämnade
tidigare VD, Alex Molvin, bolaget.

Gullberg & Jansson of Sweden

Gullberg & Jansson of Swedens nettoomsättning för fjärde kvartalet
uppgick till 17,1 (6,1) MSEK med ett rörelseresultat på 0,4 (-3,2)
MSEK.

Gullberg & Jansson of Sweden säljer och marknadsför, under eget
varumärke, poolvärmepumpar och pooltak. Poolvärmepumparna är
WiFi-kompatibla, tystgående och vissa är också utrustade med
inverterkompressor för högsta möjliga energibesparing. Det
måttbeställda pooltaket Leia blev under 2018 en storsäljande produkt.
Pooltaket Leia är ett lågt, exklusivt pooltak med automatisk
sektionslåsning och hjul på ena sidan och skena på andra sidan.
Försäljningen av miljösmarta poolprodukter som t ex poolrobotar,
saltklorinatorer och automatiskt pH- och klorstyrningsprodukter från
den franska kvalitetstillverkaren Zodiac har också ökat väsentligt.
Lanseringen av Magnapool som är en "saltklorinator", i vilken man
använder magnesium och kaliumklorid för att få ett mjukt och
kristallklart vatten, har fått ett stort intresse.

Stads & Park Produkter

Stads & Park Produkters nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick
till 2,3 (2,4) MSEK med ett rörelseresultat på -0,1 (-0,2). Stads &
Park Produkter marknadsför ett produktsortiment som är fokuserat på
miljövänliga, batteridrivna grönytemaskiner för professionell park-
och grönyteskötsel samt specialmaskiner för klippning av gräs i
lutande terräng.

Utformningen av delårsrapporten

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. De
redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är samma som
användes i senaste årsredovisningen. Rapporten har inte granskats av
bolagets revisor.

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår utdelning om 0,10 SEK per aktie för verksamhetsåret
2018 (0 SEK per aktie år 2017).

Gullberg & Janssons utdelningspolicy anger att styrelsen har för
avsikt att föreslå en årlig utdelning som i genomsnitt ska uppgå till
cirka 30% av resultatet efter skatt. Detta under förutsättning att en
bedömning av bolagets konsolideringsbehov, likviditet och finansiella
ställning i övrigt är förenlig med utdelningens storlek.

Valberedning

Gullberg & Janssons valberedning består av representanter från de tre
största ägarna; Gaétan Boyer (Evarist AB), Peter Ragnarsson (LMK
Ventures AB) och Jens Ismunden (AB Grenspecialisten). Gaétan Boyer är
ordförande och sammankallande. Förslag och synpunkter från aktieägare
angående styrelsens sammansättning kan lämnas skriftligen till
adress:

Gullberg & Jansson AB, Att. Peter Bäck, Hortensiagatan 7, 256 68
Helsingborg

eller via e-mail till peter.back@gullbergjansson.se eller per telefon
042-311 15 00.

Årsredovisning och årsstämma

Årsredovisningen kommer att publiceras den 30 april och finnas
tillgänglig på bolagets kontor och hemsida, www.gullbergjansson.se,
samt kan beställas från Gullberg & Jansson, Tel: +46 42 311 15 00
eller e-post: info@gullbergjansson.se (info@termoholding.se)

Årsstämman äger rum torsdagen den 21 maj kl. 14.00-16.00 på bolagets
kontor, Hortensiagatan 7 i Helsingborg.

Kalendarium och tidpunkter för ekonomisk information

28 februari 2019 Bokslutskommuniké 2018

21 maj 2019 Delårsrapport januari - mars 2019 och årsstämma

28 augusti 2019 Delårsrapport januari - juni 2019

12 november 2019 Delårsrapport januari - september 2019

27 februari 2019 Bokslutskommuniké 2019

Framtidsutsikter

Affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden har som strategi att
ytterligare stärka sin ställning som ledande leverantör av
miljösmarta poolprodukter i Norden. Affärsområdet Stads & Park
Produkter har som strategi att stärka sin marknadsposition på den
professionella grönytemarknaden i Sverige och Norge.

Affärsområdena Gullberg & Jansson of Sweden och Stads & Park Produkter
har en säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av
inriktningen på swimmingpoolmarknaden, respektive grönytebranschen.
Säsongsvariationen innebär normalt sett att andra och tredje
kvartalet är väsentligt bättre omsättnings- och resultatmässigt än
första och fjärde kvartalet. Bolagets försäljning är väderkänslig och
påverkas positivt av varmt och soligt väder.

Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att långsiktigt bibehålla
lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv. Styrelsen
har valt att inte lämna någon resultatprognos för 2019.

Helsingborg den 28 februari, 2019

Gullberg & Jansson AB (publ)

Peter Bäck

Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46
46 63

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 februari 2019.

Gullberg & Jansson AB (publ)
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00,
Fax: +46 42 34 02 10

E-post: info@gullbergjansson.se, Hemsida: www.gullbergjansson.se,
Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag
med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för
energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk.
Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gullberg & Jansson of
Sweden inom swimmingpoolbranschen samt Stads & Park Produkter inom
professionella grönytebranschen. Gullberg & Jansson of Sweden är
marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden.
Bolagets aktie handlas på Aktietorget med kortnamnet GJAB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gullberg---jansson/r/gullberg---jansson-ab--bo...
https://mb.cision.com/Main/11641/2753370/1000062.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.