Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-18

Haldex: Haldex delårsrapport, januari - juni 2018: Fortsatt förbättrat marknadsläge leder till bättre resultat

Den positiva trenden som inleddes under första kvartalet har fortsatt
under andra kvartalet. Haldex har ökat omsättningen i samtliga
geografiska regioner. Ett flertal produktområden har fortsatt
utvecklats starkt bl.a bromshävarmar, skivbromsar och bromscylindrar.
Den högre omsättningen har bidragit till högre rörelsemarginal och
högre resultat per aktie. Höga investeringar i FoU samt ökade
kostnader för att möta produktionsökningar i Kina har dock påverkat
resultatet negativt. Kassaflödet från den löpande verksamheten har
trots högt rörelsekapital förbättrats under andra kvartalet.
Prognosen för rörelseresultat har justerats för helåret som en följd
av det förbättrade marknadsläget.

Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 1 372 (1 184) MSEK,
vilket är 16 procent högre än föregående år. Justerat för valuta
ökade omsättningen med 15 procent. Omsättningen för årets sex första
månader uppgick till 2 624 (2 332) MSEK vilket är en valutajusterad
ökning med 14 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 103 (31) MSEK för andra kvartalet och
till 193 (68) MSEK för årets sex första månader. Det motsvarar en
rörelsemarginal på 7,5 (2,6) procent för andra kvartalet och 7,3
(2,9) procent för årets sex första månader.

För andra kvartalet uppgick resultat efter skatt till 61 (10) MSEK och
resultat per aktie till 1,37 (0,22) SEK. Motsvarande siffror för
årets sex första månader är 119 (39) MSEK i resultat efter skatt och
2,69 (0,86) SEK i resultat per aktie.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 65 (39) MSEK
för andra kvartalet och till 1 (58) MSEK för årets sex första
månader.

Haldex prognos för helåret har justerats från en rörelsemarginal i
linje med eller något lägre än föregående år, till att ligga i linje
eller möjligtvis vara bättre än föregående år.

Andreas Larsson utsedd till ny CFO. Andreas Ekberg, tf CFO, kvarstår i
rollen tills Andreas Larsson tillträtt, senast den 31 december 2018.

Nyckeltal april-juni 2018

(motsvarande period föregående år inom parantes)

· Nettoomsättning, MSEK 1 372 (1 184)
· Rörelseresultat, MSEK 103 (31)
· Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK 103 (78)
· Rörelsemarginal, % 7,5 (2,6)
· Rörelsemarginal exkl. engångsposter, % 7,5 (6,6)
· Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1 14,0 (12,2)
· Avkastning på sysselsatt kapital, %1 11,7 (4,6)
· Resultat efter skatt, MSEK 61 (10)
· Resultat per aktie, SEK 1,37 (0,22)
· Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK 65 (39)

1) Rullande tolv månader

Nyckeltal januari-juni 2018

(motsvarande period föregående år inom parantes)

· Nettoomsättning, MSEK 2 624 (2 332)
· Rörelseresultat, MSEK 193 (68)
· Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK 193 (159)
· Rörelsemarginal, % 7,3 (2,9)
· Rörelsemarginal exkl. engångsposter, % 7,3 (6,8)
· Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1 14,0 (12,2)
· Avkastning på sysselsatt kapital, %1 11,7 (4,6)
· Resultat efter skatt, MSEK 119 (39)
· Resultat per aktie, SEK 2,69 (0,86)
· Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK 1 (58)

1) Rullande tolv månader

Åke Bengtsson, VD och koncernchef, kommenterar:

"Under det andra kvartalet fortsatte Haldex växa omsättningen och öka
rörelsemarginalen. Marknadsläget har fortsatt att förbättras och den
höga efterfrågan skapar utmaningar i försörjningskedjan, vilket vi
emellertid hanterat allt bättre under andra kvartalet.

Haldex marknad är under förändring. Kortsiktigt står vi inför ett
teknikskifte från trumbromsar till skivbromsar i Nordamerika samt en
kraftig ökning av efterfrågan på automatiska bromshävarmar p.g.a
ändrade lagkrav i Kina. Långsiktigt står marknaden inför en
förändring som påverkar hela samhället i och med uppkopplade,
elektrifierade och självkörande fordon.

Förbättrat marknadsläge i samtliga regioner

Marknadsläget har förbättrats i samtliga av Haldex geografiska
regioner under andra kvartalet. Under första kvartalet kunde vi inte
dra full nytta av tillväxten i Nordamerika och leveranser
prioriterades till OEMs framför eftermarknaden. Under andra kvartalet
har produktionen skalats upp till en tillfredsställande nivå och vi
har växt snabbare än marknaden i samtliga regioner.

Bromshävarmar växer kraftig i Kina

Den 1 januari 2018 trädde lagändringen som kräver automatiska
bromshävarmar på nybyggda, tunga fordon i Kina i kraft. Marknaden för
automatiska bromshävarmar förväntades därför fyrdubblas. Efter två
kvartal kan vi emellertid se att lagen inte efterlevs fullt ut och
takten på införandet av automatiska bromshävarmar går något
långsammare. Det är positivt för Haldex då en alltför snabb expansion
skapar utmaningar för hur tillväxt ska balanseras mot
expansionskostnader. Under andra kvartalet har mer än 100 MSEK av
omsättningsökningen kommit från expansionen i Kina, vilket stärker
vår marknadsposition på denna viktiga marknad.

Elektromekanisk skivbroms i Kina

I Kina driver vi även ett av våra viktigast strategiska
utvecklingsprojekt. Den elektromekaniska bromsen som utvecklas i ett
joint venture tillsammans med kinesiska VIE, har monterats på en
eldriven buss som kommer testas under hösten. Att lyckas med en
kommersiell elektromekanisk broms är avgörande för att effektivisera
eldrivna tunga fordon. Eftersom bromssystemet på tunga fordon
traditionellt drivs med tryckluft, till skillnad från personbilar som
vanligtvis fungerar med hjälp av hydraulik, så måste en eldriven buss
eller lastbil i dagsläget ha ett tryckluftssystem inmonterat. Det gör
fordonet onödigt tungt och minskar den möjliga körsträckan. En
elektromekanisk broms bygger på skivbromsteknik, men ger inte bara
kortare bromssträcka utan även minskad vikt på fordonet. Haldex
projekt kring elektromekaniska bromsar har därför stor påverkan på
bolagets potential för många år framöver och vi ser än så länge ingen
konkurrerande teknik som kommit längre än oss.

Teknikskifte i Nordamerika

I juni besökte jag ett flertal kunder i USA. Det är tydligt att
skivbroms är på agendan för både tillverkare, distributörer och
åkerier. Kunskapen om skivbromsar vad gäller underhåll och relaterade
kostnader håller ännu på att byggas upp i samtliga led, men det
diskuteras inte längre om ett skifte ska ske utan när det ska ske.
Teknikskiftet beräknas emellertid ha en mindre effekt på 2018 och
kommer framför allt påverka efterfrågan på skivbromsar de
nästkommande åren. En av USAs största axeltillverkare har under andra
kvartalet kommunicerat att Haldex skivbroms finns som option till
sina kunder, vilket ger oss en bra ingång på marknaden. Det var också
tydligt under mitt besök att vi fortfarande lider av sviterna från
tidigare kvalitetsproblem. Att vinna tillbaka affärer är utmanande om
kunden är nöjd med sin nya leverantör och det kommer ta tid att ta
sig tillbaka till tidigare nivåer av dessa produkter.

FoU i nära samarbete med kund

Vi har en nära dialog med ett flertal kunder kring framtida lösningar,
framför allt inom området för självkörande fordon. Vi har presenterat
lösningar som förbättrar köregenskaperna och minskar bromssträckan
när de kombineras med befintlig bromsteknik. Denna lösning har väckt
stort intresse hos ett flertal kunder och utvecklingskontrakt
diskuteras. Det blir allt tydligare att OEMs delar vår syn på öppna
och skalbara system. Haldex är övertygad om att intelligensen kommer
att behöva flyttas till ett oberoende programvarulager som kan styra
olika typer av hårdvara, oberoende om det är en trumbroms, skivbroms
eller en elektromekanisk broms. Det teknikskifte branschen står inför
kräver investeringar för att vara konkurrenskraftig framöver. Med den
positiva feedback vi fått för våra projekt känner vi oss konfidenta i
beslutet att öka satsningen på FoU.

Förbättrad rörelsemarginal och kassaflöde

Den högre omsättningen skapade förutsättningar för bättre resultat och
Haldex fortsatte förbättra både rörelsemarginalen och kassaflödet
under andra kvartalet. Den förbättrade rörelsemarginalen genererades
trots ökade kostnader för både expansion och FoU. Kostnadskontrollen
fortsätter vara god och Haldex planerar att fortsätta med nuvarande
investeringsnivå. Under första kvartalet initierades aktiviteter för
att optimera rörelsekapitalet och därmed kassaflödet, vilket har fått
effekt under andra kvartalet. Dessa aktiviteter fortsätter och
rörelsekapitalet är ännu inte på en tillfredsställande nivå.

Utsikter för 2018

Marknadstillväxten i första halvåret är högre än tidigare prognos och
trots att andra halvåret vanligtvis har lägre försäljning än första
halvåret ser vi möjlighet till högre lönsamhet än vad som tidigare
kommunicerats. Vi bedömer att omsättningen för 2018 kommer öka
jämfört med 2017. Kostnader för ökad investeringstakt i
utvecklingsprojekt samt kostnader för expansion i Nordamerika och
Kina kommer belasta resultatet. Haldex gjorde tidigare bedömningen
att rörelsemarginalen för 2018 skulle bli något lägre eller i linje
med rörelsemarginalen exklusive engångsposter för 2017. Haldex nya
bedömning är att rörelsemarginalen för 2018 blir i linje med, eller
möjligtvis, något högre än rörelsemarginalen exklusive engångsposter
för 2017."

Fullständig delårsrapport

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på
http://corporate.haldex.com/sv/investerare/finansiella-rapporter
eller på http://news.cision.com/se/haldex

Press- och analytikermöte

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid
vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Åke
Bengtsson, VD och koncernchef samt Andreas Ekberg, tf CFO.
Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med
frågor via telefon.

Datum/tid: Onsdagen den 18 juli kl 11.00

Presskonferensen webbsänds på:

https://tv.streamfabriken.com/haldex-q2-2018

Delta i telefonkonferensen:

SE: 08-566 42 691

UK: +44 203 008 98 08

US: +1 855 831 59 48

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du
kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats:
http://corporate.haldex.com/sv/investerare/presentationer

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com eller
kontakta:

Åke Bengtsson, VD & Koncernchef, 0418-476000
Andreas Ekberg, tf CFO, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications,
catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra
enligt EUs marknadsmissbruksförordning samt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av
den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 18
juli 2018, kl ...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.