Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-20

Halmslätten Fastighets AB: Kallelse till årsstämma i Halmslätten Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB (publ), org. nr. 559175-1309,
kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 april 2019 klockan 10.00
i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7,
Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

- Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 15 april 2019,

- Dels senast måndagen den 15 april 2019 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Halmslätten Fastighets AB (publ),
Att: Ingeborg Magnusson, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii
Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post:
ingeborg.magnusson@paretosec.com. Vid anmälan ska uppges namn,
person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och
aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare,
ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall
bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis
och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman,
tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd måndagen den 15 april
2019, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör
meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda
aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med
angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda.
Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den
längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från
utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas.

Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid
före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.
Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets
webbplats www.halmslatten.se (http://www.bonasudden.se/) och sändas
till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 4 450 000 aktier, motsvarande 4 450 000 röster.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, om förhållanden som kan
inverka på bedömningen

av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, och om bolagets
förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som
efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas
in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter
om ombud och biträden kommer att användas för registrering,
upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall,
stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för
årsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av
personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets hemsida
www.halmslatten.se under rubriken "Aktieägares personuppgifter" (som
finns under avsnittet "Investor relations" och rubriken "Aktien").

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande.

2 Val av ordförande vid stämman.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd.

4 Godkännande av dagordning.

5 Val av en eller två protokolljusterare.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8 Beslut:

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning,
fastställande av avstämningsdag för denna;

c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

9 Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.

10 Val av styrelse och revisorer.

11 Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning,
fastställande av avstämningsdag för denna (ärende 8 (b))

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 422 239 573 kr
utdela ett belopp om totalt 8 kr per aktie, innebärande en utdelning
om totalt 35 600 000 kr. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid
fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med fyra lika stora
belopp. Det just sagda innebär att vid fyra utbetalningstillfällen
utbetalas 2 kr per aktie, eller totalt 8 900 000 kr. Det föreslås att
avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 25 april
2019, 28 juni 2019, 30 september

2019 respektive 30 december 2019.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och
revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val
av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 9 och 10)

Farsviken AB, Skyddsprodukter i Sverige Finans AB och familjen
Kuylenstierna som representerar sammanlagt 5,8 % av aktierna och
rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

? Sebastian Frizzo föreslås väljas till ordförande vid årsstämman (ärende 2).

? Antalet styrelseledamöter ska vara 4 (ärende 10).

? Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 180 000 kr, varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de fyra övriga ledamöterna (ärende 9).

? Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).

? Föreslås omval av Stefan De Geer, Tore Robertsson, Hans Johnsen och Ian Kuylenstierna till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Stefan De Geer som styrelsens ordförande (ärende 10).

? Nyval av det registrerade revisionsbolaget EY som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 10).

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till
vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande kommer från och
med den 20 mars 2019 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress c/o
Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Stockholm, på
bolagets webbplats www.halmslatten.se (http://www.bonasudden.se/)
samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin
postadress.

Stockholm mars 2019

HALMSLÄTTEN FASTIGHETS AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt

Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0)8 402 51 05

ingeborg.magnusson@halmslatten.se

Johan Åskogh, VD

Halmslätten Fastighets AB (publ)

Tel: +46 (0)8 402 5381

Johan.Askogh@paretosec.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/halmslatten-fastighets-ab/r/kallelse-till-ars...
https://mb.cision.com/Main/17926/2767541/1010681.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.