Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-01

HALVÅRSRAPPORT JANUARI?JUNI 2018: Jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA minskade, utsikterna för jämförbar...

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
1.8.2018 kl. 8.30 EEST

HALVÅRSRAPPORT JANUARI?JUNI 2018: Jämförbara omsättningen och jämförbara
EBITA minskade, utsikterna för jämförbara EBITA år 2018 oförändrade

Detta är en sammanfattning av Fiskars Oyj Abp:s halvårsrapport januari–juni
2018 som publicerades idag. Halvårsrapporten i sin helhet med tillhörande
tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns
även tillgänglig på
http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/...

och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv

. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra
finansiella rapporter, utan att ta del av halvårsrapporten i sin helhet med
tillhörande tabeller.

Andra kvartalet 2018 i korthet:

* Omsättningen minskade med 6,0 % till 272,6 milj. euro (4?6/2017:
290,0)
* Jämförbara omsättningen1) minskade med 0,8 %
* Jämförbara2) EBITA förblev på föregående årets nivå vid 22,3 milj.
euro (22,4)
* EBITA minskade till 20,2 milj. euro (21,3)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och
skatt var 42,7 milj. euro (48,6)
* Resultatet per aktie (EPS) var 0,13 euro (0,31, jämförbar siffra
0,14)3)

Januari?juni 2018 i korthet:

* Omsättningen minskade med 9,6 % till 538,7 milj. euro (1?6/2017:
596,1)
* Jämförbara omsättningen1) minskade med 3,5 %
* Jämförbara2) EBITA minskade med 16 % till 45,9 milj. euro (54,4)
* EBITA minskade till 42,2 milj. euro (52,2)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och
skatt var 3,5 milj. euro (2,2)
* Resultatet per aktie (EPS) var 0,33 euro (1,39, jämförbar siffra
0,43)3)

Utsikterna för jämförbara omsättningen år 2018 uppdaterade (den 18.7.2018):

Fiskars förväntar sig att koncernens jämförbara omsättning1) kommer att
vara något lägre år 2018 jämfört med år 2017. Jämförbara2) EBITA förväntas
öka jämfört med år 2017. Årets fjärde kvartal är viktigt både gällande
omsättning och lönsamhet.

De tidigare utsikterna för år 2018 (den 7.2.2018):

Tidigare förväntade sig Fiskars att koncernens jämförbara omsättning1) och
jämförbara2) EBITA ökar år 2018 jämfört med år 2017.

Fiskars verkställande direktör Jaana Tuominen:

”Under det senaste kvartalet har vi framskridit bra gällande vår operativa
effektivitet. Vi arbetar mer disciplinerat för att utnyttja de möjligheter
våra starka varumärken har. Vi fokuserar på att bygga ett enhetligt bolag
med kompetenser för att uppnå tillväxt och stabilt mervärde för våra
intressenter.

Den försenade vårsäsongen under årets första kvartal flyttade leveranser
inom trädgårdsverksamheten till årets andra kvartal och då
väderförhållandena var bättre återhämtade sig Functional
Americas-verksamheten väl från den långsamma starten på året. Försäljningen
av trädgårdsprodukter ökade också i Norden, men det uppvägde inte den
svagare utvecklingen i övriga länder i Europa.

Den jämförbara omsättningen minskade i Living-segmentet. Minskad trafik
till affärer på vissa marknader samt den fortsatta omställningen av
detaljhandeln inverkade på efterfrågan. Vi siktar på att driva
försäljningen och fortsätter att utveckla vår kanalstrategi. Detta
inkluderar den egna e-handeln, där vår omsättning ökade. Vi har gjort
framsteg inom vår operativa effektivitet i English & Crystal
Living-verksamheten, men omsättningen fortsätter att vara en utmaning.
Scandinavian Living-verksamheten utvecklas enligt våra förväntningar.

Jag var glad att se jämförbara EBITA förbättras inom segmentet Functional
trots nedgången i omsättning. Det skedde tack vare verksamheterna
Functional EMEA och Outdoor, där våra insatser för förbättrad effektivitet
bär frukt.

Fiskarskoncernen sänkte sina utsikter för den jämförbara omsättningen för
helåret 2018. Vi väntar oss nu att den jämförbara omsättningen blir något
lägre år 2018 än år 2017. Vi förväntar oss fortfarande att jämförbara EBITA
ökar jämfört med år 2017.

Vi tar beslutsamt itu med att åtgärda de utmaningar som påverkar vår
verksamhet. Vi fokuserar på vår försäljning, eftersom i synnerhet det
fjärde kvartalet är viktigt för segmentet Living, både i fråga om
omsättning och lönsamhet. Dessutom fortsätter vi att hantera våra kostnader
aktsamt.

I november 2018 ordnar Fiskars en kapitalmarknadsdag för att i närmare
detalj diskutera vår strategi och hur den förverkligas.”

------
1) År 2017 omräknat i jämförbara valutakurser, utan omsättningen som
rapporterades år 2017 för den avyttrade krukverksamheten i Europa (december
2016). I utsikterna för 2018 räknas jämförbara omsättningen utan inverkan
från valutakurser, företagsköp och divesteringar
2) Jämförelsestörande poster i EBITA inkluderar poster såsom
omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar,
integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter
3) I resultatet per aktie ingår inte nettoförändringar i det verkliga
värdet av bolagets investeringsportfölj. De jämförbara siffrorna för
4?6/2017 och 1?6/2017 har justerats i enlighet med detta.

Koncernens nyckeltal

Miljoner euro     4?6 2018 4?6 2017 Förändr. 1?6 2018 1?6 2017
Förändr. 2017
Omsättning 272,6 290,0 -6,0 % 538,7 596,1 -9,6 % 1 185,5
Jämförbar omsättning1) 272,6 274,7 -0,8 % 538,7 558,3 -3,5 % 1 184,0
EBITA 20,2 21,3 -5 % 42,2 52,2 -19 % 113,2
Jämförelsestörande poster i EBITA2) -2,1 -1,1   -3,7 -2,2   -5,8
Jämförbart EBITA 22,3 22,4 0 % 45,9 54,4 -16 % 119,0
Rörelseresultat (EBIT) 16,7 17,8 -6 % 35,7 45,2 -21 % 97,9
Resultat före skatt 17,0 33,9   42,1 148,2   217,8
Periodens resultat 10,8 25,8   27,3 114,0   167,1
Nettoförändring av verkligt värde på investeringsportfölj -36,6 17,4  
-23,0 98,7   107,9
Resultat/aktie, euro3) 0,13 0,14   0,33 0,43   0,98
Eget kapital/aktie, euro       15,05 15,02 0 % 15,53
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter
42,7 48,6 -12 % 3,5 2,2 62 % 130,5
Soliditet, %       68 % 67 %   69 %
Nettogearing, %       17 % 19 %   12 %
Investeringar 10,8 7,3 48 % 19,8 14,8 34 % 35,4
Personal (FTE), i genomsnitt 7 398 7 863 -6 % 7 404 7 849 -6 % 7 709

1) Omräknat i jämförbara valutakurser, utan omsättningen som rapporterades
år 2017 för den avyttrade krukverksamheten i Europa (december 2016).
2) Under andra kvartalet 2018 bestod jämförelsestörande posterna av
kostnader som härrörde sig till personal och kostnader som härrörde sig
till Alignment-programmet. Under andra kvartalet 2017 bestod
jämförelsestörande posterna av nettokostnader som härrörde sig till
Alignment-programmet. Mer information om Alignment-programmet finns i
bokslutskommunikén som publicerades den 7.2.2018.
3) I resultatet per aktie ingår inte nettoförändringar i det verkliga
värdet av bolagets investeringsportfölj. De jämförbara siffrorna för
4?6/2017 och 1?6/2017 samt helåret 2017 har justerats i enlighet med detta.

ÄNDRINGAR I FISKARS RAPPORTERING ÅR 2018

I enlighet med den nya IFRS 9-standarden som Fiskars tog i bruk den 1
januari 2018 rapporterar Fiskarskoncernen förändringen i verkligt värde på
Wärtsilä-innehavet via övrigt totalresultat, istället för att rapportera
förändringen i verkligt värde i resultaträkningen.

Jämfört med den tidigare rapporteringsprincipen innebär det här att
förändringen i verkligt värde av sådana investeringar har flyttats från
resultaträkningen till övrigt totalresultat, inklusive uppskjutna skatter.
Ändringen har inte påverkat hur de här posterna klassificeras i
balansräkningen eller dividender i resultaträkningen.

Från och med första kvartalet 2018 rapporterar Fiskars inte separat
operativt resultat per aktie, i vilket förändringen i
investeringsportföljens verkliga värde och mottagna dividender inte
tidigare har ingått. Resultatet per aktie (EPS) för 2017 har justerats i
enlighet med detta.

Mer information om ändringen ges i sektionen för redovisningsprinciper i
den här halvårsrapporten.

FISKARS OYJ ABP
 
JAANA TUOMINEN
Verkställande direktör

Mer information:

* Verkställande direktör Jaana Tuominen, tfn +358 204 39 5500
* Ekonomidirektör Sari Pohjonen, tfn +358 204 39 5773
* Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031,
communications@fiskars.com

 
Presskonferens för analytiker och journalister
En presskonferens för analytiker och journalister ordnas den 1.8.2018 kl.
10.00. Presskonferensen äger rum på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus,
Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet publiceras skilt
www.fiskarsgroup.com

.

En kombinerad webb- och telefonkonferens för analytiker och investerare
ordnas på samma dag kl. 11.30 (EEST). Konferensen hålls på engelska. För
att delta i telefonkonferensen ber vi er ringa in 5–10 minuter i förtid.
Deltagare har möjlighet att ställa frågor på engelska efter presentationen.

Internationellt inringningsnummer: +44 (0) 2071 928000
Danmark: +45 32 728042
Finland: +358 9 42450806
Frankrike: +33 (0) 176700794
Tyskland: +49 (0) 6924437351
Norge: +47 23960264
Sverige: +46 (0) 8 50692180
USA: +1 6315107495

Bekräftelsekoden för konferensen: 2157409

Presentationen kan följas direkt på:
https://engage.vevent.com/rt/fiskars/index.jsp?seid=47

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets
webbsidor.
Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för
något annat syfte.

Media- och investerarkontakter:
Chef för koncernkommunikation och samhällsansvar Maija Taimi, tfn +358 204
39 5031, communications@fiskars.com

<https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Bz7N1zg3z-ze1PfaNjJXB1...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.