Du är här

2017-10-11

Hamlet: Kallelse till årsstämma i Hamlet Pharma AB (publ)

Aktieägarna i Hamlet Pharma AB, 556568-8958, kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 9 november 2017 kl. 17.00 i Gamla Börssalen,
Malmö Börshus med adress Skeppsgatan 2, 211 20 Malmö. Samling från
klockan 16.00 med kaffe och lätt förtäring.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som är registrerad i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 november
2017, och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast
måndagen den 6 november 2017, helst före klockan 16.00.

Anmälan görs skriftligen till Hamlet Pharma AB, BMC D10, Klinikgatan
32, 222 42 Lund eller per e-post info@hamletpharma.com. Vid anmälan
uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer). Aktieägare som önskar medföra biträden (högst två)
eller företrädas av ombud bör uppge detta vid anmälan. För ombud
krävs skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt i
original. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande
behörighetshandling bifogas anmälan eller uppvisas vid stämman.

Fullmakt får inte vara äldre än 1 år. Om den är äldre måste
giltighetstid (högst 5 år) anges i fullmakten. Bolaget
tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida
www.hamletpharma.com och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att deltaga vid stämman, genom förvaltarens försorg låta
omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast den 2 november 2017 och
bör begäras i god tid innan. Sådan omregistrering kan vara
tillfällig.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Anföranden av bland annat styrelsens ordförande och VD
9. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktör.

10. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvode till var och en av styrelseledamöterna
12. Val av styrelse
13. Beslut om antal revisorer
14. Beslut om arvode till revisorer
15. Val av revisor
16. Övriga ärenden
17. Stämmans avslutande
Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel, kronor 30 158
659 balanseras i ny räkning.

Val av stämmoordförande, styrelse, revisor samt arvode till styrelse
och revisor (punkterna 2 samt 10-15)

Aktieägare, som vid tiden för denna kallelse sammanlagt representerar
mer än 50 procent av samtliga röster har gemensamt till bolaget
lämnat följande förslag.

Till stämmoordförande föreslås, Jan Zetterberg, som är bolagets
jurist. Vidare föreslås fem styrelseledamöter utan suppleant. Arvode
till styrelseordförande utgår ej, ett fast arvode om 50 000 kronor
till övriga externa styrelseledamöter, revisorsarvode enligt godkänd
räkning, omval av Catharina Svanborg (ordförande), Bengt Furberg och
Bengt Westermark, Christer Köhler. Anna Mannfalk har avböjt omval
varför föreslås nyval av Helena Lomberg. Vidare föreslås omval av
Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Martin Henriksson, som
revisor till nästkommande årsstämma.

Övrig information

När kallelsen utfärdas är totalt antal aktier och röster i bolaget 30
624 899.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse och andra handlingar
som kommer att läggas fram på stämman enligt punkt 7 på den
föreslagna dagordningen, finns tillgängliga på bolagets kontor,
Klinikgatan 32 i Lund för aktieägarna tre veckor före stämman.
Handlingarna finns då också publicerade på bolagets webbplats
(www.hamletpharma.com) samt skickas därefter till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.

Malmö i oktober 2017

Hamlet Pharma AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma,
+46-709 42 65 49

catharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57

mats.persson@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på AktieTorget, är ett bolag
som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande
protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga
molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta
fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention
av cancersjukdomar. HAMLET dödar effektivt tumörceller men har
samtidigt visat sig vara ofarligt i de proof-of-concept studier som
gjorts på människa. Substansen har visat behandlingseffekt mot
hudpapillom i en placebo-kontrollerad klinisk studie och orsakar
utsöndring av döda cancerceller efter injektion i urinblåsan hos
patienter med blåscancer. Hamlet Pharma avser inleda fas I/II studier
rörande blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform. HAMLET är
ett av Hamlet Pharma registrerat varumärke.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hamlet/r/kallelse-till-arsstamma-i-hamlet-phar...
http://mb.cision.com/Main/13052/2365245/734756.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.