Du är här

2018-08-14

Handicare Group AB: Delårsrapport Januari - juni 2018

Stark organisk tillväxt och förbättrade marginaler

April-juni 2018

· Intäkterna ökade till 75,3 MEUR (71,4)
· Den organiska tillväxten var 7,3%
· Bruttomarginalen uppgick till 43,2% (43,2)
· Justerad EBITA uppgick till 7,6 MEUR (6,9) och motsvarande
marginal var 10,1% (9,7)

· EBIT uppgick till 4,3 MEUR (4,6) och motsvarande marginal var 5,7%
(6,5)

· Justerat operativt kassaflöde uppgick till 7,9 MEUR (4,5)
· Vehicle Accessibility återhämtade intäkter om cirka 0,5 MEUR av de
i första kvartalet förskjutna leveranserna

· Kostnader relaterade till den annonserade (i rapporten för första
kvartalet) omorganisationen uppgick till 2,0 MEUR under kvartalet

· I augusti meddelade VD och koncernchef Asbjørn Eskild att han har
beslutat lämna Handicare Group. Staffan Ternström har utnämnts till
ny VD och koncernchef med tillträde den 14 augusti

Januari-juni 2018

· Intäkterna ökade till 146,9 MEUR (144,7)
· Den organiska tillväxten var 5,0%
· Bruttomarginalen uppgick till 42,3% (42,9)
· Justerad EBITA uppgick till 12,8 MEUR (13,7) och motsvarande
marginal var 8,7% (9,5)

· EBIT uppgick till 8,2 MEUR (9,3) och motsvarande marginal var 5,6%
(6,4)

· Justerat operativt kassaflöde uppgick till 8,2 MEUR (4,8)
· Nettoeffekten av förskjutna leveranser inom Vehicle Accessibility
uppskattas till cirka -1,5 MEUR och cirka -0,8 MEUR på intäkts-
respektive EBITA nivå

· Kostnader relaterade till omorganisationen uppgick till 2,0 MEUR
Sammanfattning av andra kvartalet
Den organiska tillväxten för andra kvartalet uppgick till 7,3% och för
första halvåret till 5,0%. Den justerade EBITA-marginalen var 10,1%
för andra kvartalet och 8,7% för delårsperioden. De under första
kvartalet framflyttade leveranserna inom Vehicle Accessibility har
börjat återtas, uppskattningsvis motsvarande intäkter om 0,5 MEUR
under andra kvartalet. Som tidigare aviserats har initiativ i syfte
att öka säljfokus och minska administrativa kostnader påbörjats i
kvartalet. Detta medför kostnader om 2,0 MEUR, vilka i sin helhet har
belastat kvartalet.

Vi fortsatte att stärka vår marknadsposition inom trapphissar. Den
organiska tillväxten uppgick till 13% för trapphissar totalt och i
Nordamerika isolerat var ökningen 47%. Leveranserna från Volkswagen
av minibussar i Norge återupptogs under andra kvartalet.
Uppskattningsvis har vi hittills återtagit cirka 0,5 MEUR av de under
första kvartalet tappade intäkterna om 2,0 MEUR. Bedömningen är att
huvuddelen av resterande intäktstapp kommer att kunna återhämtas
under kommande tre kvartal.

Försäljningsutvecklingen inom Patient Handling Nordamerika är fortsatt
utmanande. Vi har identifierat och implementerat initiativ för att
öka försäljningen. Patient Handling Europa uppvisade organisk
tillväxt. Fortsatt stark projektförsäljning inom Puls resulterade i
att intäkterna ökade organiskt med 9,4%.

I början av året förvärvades en distributör inom Patient Handling i
Nordamerika. Ambitionen är att de ska övergå helt till vår
produktportfölj. Omställningen till Handicares produktportfölj
fortsatte under kvartalet och under andra kvartalet ökade intäkterna
väsentligt jämfört med det första kvartalet.

Styrelseordförande Lars Marcher
Vår strategi kvarstår och likaså ambitionen att på medellång sikt växa
med 10% per år varav 4-6% organiskt och med en justerad
EBITA-marginal överstigande 12%. I syfte att ytterligare stärka
säljfokus och minska administrationen genomfördes ett antal initiativ
under det första halvåret. Kostnaderna för detta, cirka 2,0 MEUR
vilka framförallt avser uppsägningskostnader har tagits under det
andra kvartalet. På sikt räknar vi med en ökad försäljning till följd
av dessa initiativ samt kostnadsbesparingar om drygt 3,0 MEUR årligen
från och med 2019. Som ett led i vår tillväxtstrategi fortsätter vi
att identifiera och utvärdera förvärvskandidater.

Med denna rapport tackar vi Asbjørn Eskild för hans insatser för
Handicare och välkomnar Staffan Ternström som ny VD och koncernchef.
Staffan har en gedigen bakgrund inom medicinteknik och det är min
starka övertygelse att Staffan är väl lämpad att leda Handicare i
nästa fas. Staffan tillträder som VD och koncernchef den 14 augusti
2018. Med en försäljningstillväxt väl i linje med våra finansiella
mål och en förbättrad marginal samt gynnsamma makrotrender har jag
stor tillförsikt till att vi på medellång sikt kommer möta våra mål.

Asbjørn Eskild (avgående koncernchef): "Då detta kvartal var mitt
sista som koncernchef för Handicare vill jag passa på att tacka
ägare, styrelse och medarbetare för allt stöd under min period som
koncernchef. Jag är stolt över vad vi tillsammans har åstadkommit och
det andra kvartalet visar att Handicare är på rätt väg. Det har varit
ett stort privilegium att arbeta tillsammans med alla kompetenta och
motiverade ledare och medarbetare inom Handicare. Jag vill även önska
Staffan lycka till i sin nya roll som koncernchef."

Revisorsgranskning
Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning
av bolagets revisorer.

Telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas av Lars Marcher,
Styrelseordförande, och Stephan Révay, CFO kl. 10.00 CET den 14
augusti 2018. För att medverka använd följande länk för registrering
i förväg

http://emea.directeventreg.com/registration/9295958
(http://emea.directeventreg.com/registration/9295958)

En presentation kommer att finnas tillgänglig på
www.handicaregroup.com/investors.

Datum för finansiella rapporter
Delårsrapport januari - september 2018 24 oktober 2018
Bokslutskommuniké 2018 19 februari 2019

För mer information kontakta:
Stephan Révay, CFO, tel +46 729 666 532
Boel Sundvall, IR, tel +46 723 747 487

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14
augusti 2018 kl. 08.00 CET.

Om Handicare
Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för
funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för
vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka
och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft,
produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning.
Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och
koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger
i Stockholm och tillverkning sker på sex platser i Nordamerika, Asien
och i Europa. Under tolvmånadersperioden fram till juni 2018 uppgick
intäkterna till 287 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till
8,8%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 200 och aktien är
noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information,
www.handicaregroup.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/handicare-group-ab/r/delarsrapport-januari---j...
http://mb.cision.com/Main/16020/2591652/890997.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.