Du är här

2017-10-10

Handicare Group AB: Första dag för handel av aktier i Handicare

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER
USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER
DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Handicare Group AB (publ) ("Handicare" eller "Bolaget"), en ledande
global leverantör av förflyttningshjälpmedel på marknaderna för
Accessibility och Patient Handling, offentliggör idag utfallet av sin
börsnotering ("Erbjudandet") och notering av aktier på Nasdaq
Stockholm. Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort, både
bland institutionella investerare i Sverige och internationellt samt
bland allmänheten i Sverige, styrelse och medarbetare i Handicare.
Erbjudandet var kraftigt övertecknat.

Erbjudandet i korthet:

· Priset per aktie i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 50
kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde av
aktierna i Handicare efter genomförandet av Erbjudandet om 2 947
miljoner kronor (cirka 309 miljoner euro).

· Erbjudandet omfattade 17 092 310 aktier, varav 11 439 000 nya
aktier emitterades av Bolaget. Återstående 5 653 310 aktier erbjöds
av Cidron Systems S.à r.l.[1] ("Huvudaktieägaren"). Erbjudandet av
nya aktier tillför Handicare en bruttolikvid om cirka 572 miljoner
kronor (60 miljoner euro).

· För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet
har Huvudaktieägaren åtagit sig att, på begäran av Managers
(definieras nedan), sälja ytterligare högst 2 563 847 befintliga
aktier ("Övertilldelningsoptionen"), motsvarande högst 15 % av
antalet aktier i Erbjudandet.

· Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår
värdet av Erbjudandet till cirka 983 miljoner kronor (103 miljoner
euro) och motsvarar cirka 33,4 % av det totala antalet aktier i
Handicare efter genomförandet av Erbjudandet.

· Det totala antalet aktier i Handicare kommer efter genomförandet
av Erbjudandet att uppgå till 58 939 000 aktier.

· Genom Erbjudandet kommer cornerstone-investerarna - Fjärde
AP-fonden, Danica Pension och Holta Life Sciences AS - att förvärva
12,7 % av det totala antalet utestående aktier i Bolaget. Därutöver
har Huvudaktieägaren givit Danica Pension en option att från
Huvudaktieägare förvärva upp till ytterligare 0,8 % av det totala
antalet utestående aktier i Bolaget till ett pris som motsvarar
priset i Erbjudandet. Optionen kan utnyttjas inom 180 dagar från
slutförandet av Erbjudandet.

· Därutöver har Handicares styrelseordförande Lars Marcher, vice
ordförande Johan Ek och styrelsemedlem Claes Magnus Åkesson förvärvat
sammanlagt cirka 0,8 % av de utestående aktierna i Bolaget,
motsvarande cirka 25 miljoner kronor (cirka 3 miljoner euro) från
Huvudaktieägaren i samband med Erbjudandet[2].

· Omedelbart efter genomförandet av Erbjudandet, vid antagande om
att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Handicares
största aktieägare bestå av Huvudaktieägaren (62,9 % av det totala
antalet aktier i Handicare efter Erbjudandet genomförts), Fjärde
AP-fonden (5,1 %), Danica Pension (4,19 %) och Holta Life Sciences AS
(3,4 %).

· Handel i Handicare-aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag, den 10
oktober 2017, under kortnamnet "HANDI" och likviddag är den 12
oktober 2017.

Kommentar från Asbjørn Eskild, VD och koncernchef för Handicare:

"Jag är väldigt glad och stolt över det stora intresse för Handicare
som har visats både från allmänheten och institutionella investerare
under noteringsprocessen och vi är väldigt exalterade över detta
viktiga steg för Handicare. Resan startade 2010 och vi har sedan dess
effektivisterat vår struktur, produktportfölj och operationella
plattform. Handicare är nu väl positionerat för fortsatt lönsam
tillväxt som en ledande leverantör av förflyttningshjälpmedel för
äldre och funktionshindrade samt dess vårdare. Steget till de publika
marknaderna ökar vår visibilitet och marknadstransparens samt stärker
vårt erbjudande. Det är med stort nöje som vi välkomnar nya och gamla
aktieägare att ta del av detta nästa steg i resan."

Kommentar från Lars Marcher, styrelseordförande i Handicare:

"Det är med stor stolthet som styrelsen konstaterar vad
ledningsgruppen har uppnått sedan starten av den startegiska
transformationen i Handicare 2010. Jag är övertygad om att Bolaget
har den rätta strategin och ledarskapet på plats för lönsam och
värdeskapande tillväxt framöver. När vi nu inleder nästa fas är vi
exalterade över att bredda ägarbasen och erbjuda möjlighet för en
större grupp aktieägare att följa med oss in i Bolagets spännande
framtid."

Kommentar från Fredrik Näslund, Partner, NC Advisory AB, rådgivare
till Nordic Capital Funds:

"Handicare är ett utmärkt exempel på ett företag som framgångsrikt
kapitaliserar på de förändringar som sker inom demografin och
följaktligen behovet för nya produkter och tjänster. Många bolag
begränsar sina ambitioner till lokala marknader, men Handicare har
klarat att omfokusera och skapa en skalbar och internationell
affärsmodell som kan möta samhällets och individers behov över hela
världen. Det här är en av de metoder som Nordic Capital stöttar sina
bolag med så att de kan bli starkare och uthålliga och på detta sätt
kan generera upprepad framgång för Nordic Capitals investerare. Som
en marknadsledare med en klar strategi och stark operationell
struktur är Handicare väl positionerat för att generera fortsatt
tillväxt de kommande åren."

Rådgivare och Managers

Carnegie och Bank of America Merrill Lynch är Joint Global
Coordinators och Joint Bookrunners ("Joint Global Coordinators"). DNB
Markets är Joint Bookrunner (tillsammans med Joint Global
Coordinators, "Managers"). White & Case är legal rådgivare till
Bolaget och Huvudaktieägaren och Gernandt & Danielsson samt Davis
Polk är legala rådgivare till Managers.

För mer information, vänligen kontakta:

Asbjørn Eskild, VD och koncernchef
Telefon: +47 905 633 04
E-post: asbjorn.eskild@handicare.no

Boel Sundvall, Investor Relations
Telefon: +46 723 747 487
E-post: boel.sundvall@handicare.com

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2017 kl. 08:00 (CET).

Om Handicare

Handicare är en ledande global leverantör av förflyttningshjälpmedel
på marknaderna inom Accessibility och Patient Handling mätt i
intäkter. Bolaget erbjuder lösningar och stöd för att öka oberoendet
och rörligheten för äldre och funktionshindrade personer, samt för
att förbättra bekvämligheten och säkerheten i arbetsmiljön för de
personer som vårdar dem. Handicares erbjudande omfattar ett brett
utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttningar,
lyft och byte av kroppsställning, produkter för
tillgänglighetsanpassningar av fordon samt medicinsk utrustning.
Handicare bedriver verksamhet under tre affärsområden: Accessibility,
Patient Handling och Puls.

Handicare förvärvades av Huvudaktieägaren år 2010. Sedan dess har
Handicare anpassat sin företagsstruktur, produktportfölj och
plattform för att kunna fokusera på sina kärnverksamheter
Accessibility och Patient Handling, vilket har underlättats av bland
annat avyttringen av Mobility-verksamheten (rullstolar) i september
2015 samt förvärvet av Prism Medical under 2016. På senare år har
Bolaget genomfört ett flertal automatiserings- och inköpsinitiativ
och påbörjat implementeringen av sin Commercial Excellence-strategi
för organisk tillväxt och ökad lönsamhet. Till följd av denna
omvandling av verksamheten, som även innefattade en flytt av
huvudkontoret 2015, från Moss i Norge till Kista i Sverige, anser
Handicare att det är väl positionerat för fortsatt lönsam tillväxt
som ledare inom tillhandahållande av förflyttningshjälpmedel och
sjukvårdsutrustning till äldre och funktionshindrade och de som
vårdar dem.

Som ett resultat av Bolagets strategiska och operativa initiativ har
Handicare under de senaste tre åren uppnått stark organisk tillväxt
och operativa förbättringar. Under perioden 2014 till 2016 var den
genomsnittliga organiska tillväxten för Accessibility och Patient
Handling - Handicares huvudsakliga affärsområden - 5 %, samtidigt som
den totala omsättningen ökade från 231,8 miljoner euro för året som
slutade 31 december 2014 till 274,5 miljoner euro (pro forma) för
året som slutade 31 december år 2016, motsvarande en årlig
genomsnittlig tillväxttakt om 9 %, vilket översteg tillväxten på
Handicares huvudmarknader med cirka 5 %[3]. Därutöver har Handicare
förbättrat den justerade EBITA-marginalen från 4,3 % under 2014 till
7,2 % under 2016.

Om Nordic Capital

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare i Norden med
ett starkt engagemang för att skapa starkare och hållbara företag
genom förbättringar i verksamheten och värdedriven tillväxt. Nordic
Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där man har stor
erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och
sjukvård, teknik och betalningslösningar, finansiella tjänster,
industrivaror- och tjänster, samt konsument- och detaljhandel. De
huvudsakliga regionerna är Norden, norra Europa och globalt för
hälso- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat
11 miljarder euro via åtta fonder. Nordic Capitals fonder är baserade
på Jersey och får rådgivning från rådgivningsbolag i Sverige,
Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien.

För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com.
Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller
förvärva värdepapper emitterade av Bolaget i någon jurisdiktion där
ett sådant erbjudande eller en sådan försäljning skulle vara olaglig.
Ett prospekt upprättat i enlighet med Prospektdirektivet har
publicerats och finns tillgängligt på Handicares hemsida. Detta
meddelande bör läsas tillsammans med, och är kvalificerat med
hänvisning till, prospektet.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES"),
annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess
nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder
i en medlemsstat, "Prospektdirektivet"), adresseras och riktas detta
pressmeddelande endast till kvalificerade investerare i den betydelse
som avses i Prospektdirektivet.

Detta dokument och den information som det innehåller får inte
distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett
erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper
som omnämns häri har inte registrerats och kommer inte att
registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States
Securities Act från 1933 ("Securitie...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.