Du är här

2018-08-20

HANZA Group: HANZA: Delårsrapport januari-juni 2018 samt reviderade finansiella mål

Tillverkningsstrategen HANZA, noterat på Nasdaq First North Stockholm,
presenterar i dag en delårsrapport där omsättningen för första gången
når över en halv miljard kronor under ett enskilt kvartal, samtidigt
som lönsamheten fortsätter att förbättras. Vidare har Styrelsen
fastställt en strategi för den förestående expansionsfasen, varvid
HANZAs finansiella mål och utdelningspolicy revideras.

HANZA Holding AB (publ) fortsätter sin lönsamma tillväxt. För det
andra kvartalet redovisar bolaget ett rörelseresultat om 21,7 MSEK,
vilket är en betydande ökning jämfört med motsvarande period
föregående år (14,0). Även kassaflödet är starkt och en betydande
skuldminskning om 36 MSEK har skett under kvartal två.

ANDRA KVARTALET (1 april - 30 juni 2018)

· Nettoomsättningen uppgick till 508,0 MSEK (367,6).
· Rörelseresultatet från de operativa segmenten uppgick till 23,7
MSEK (14,4).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 21,7 MSEK (14,0).
· Resultat efter skatt uppgick till 11,0 MSEK (8,0), vilket
motsvarar 0,38 SEK per aktie (0,33).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50,5 MSEK
(2,0).

FÖRSTA HALVÅRET (1 januari - 30 juni 2018)

· Nettoomsättningen uppgick till 946,6 MSEK (717,6).
· Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena uppgick till
44,9 MSEK (23,6).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 40,1 MSEK (22,4).
· Resultat efter skatt uppgick till 19,8 MSEK (11,3), vilket
motsvarar 0,74 SEK per aktie (0,48).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 59,6 MSEK
(35,1).

VD Erik Stenfors kommenterar rapporten:

"Under kvartalet nådde HANZA för första gången en omsättning över en
halv miljard SEK och lönsamheten ökade för fjärde året i rad, vilket
är följden av ett metodiskt arbete under uppbyggnadsfasen. Vårt
Segment Norden redovisar under kvartalet en branschledande
rörelsemarginal på 7,5 %. Med ett erbjudande som skapar högre
kundvärde än traditionell kontraktstillverkning går det att skapa en
lönsam tillverkningsindustri, även i Norden."

"Som vi aviserade i början av året har HANZA nu inlett en
expansionsfas. De omfattande projekten från uppbyggnadsfasen, som att
flytta hela fabriker, är därmed avslutade. Nu arbetar vi mot nya
kundområden och genomför ett effektiviseringsarbete inom våra
Tillverkningskluster utanför Norden för att möta kommande
försäljningsvolymer."

"För snabbväxande bolag med globala ambitioner är arbetet med
balansräkningen, främst rörelsekapital och nettoskuld, lika viktigt
som arbetet med resultaträkningen. HANZA har historiskt presterat
starka kassaflöden och så skedde även detta kvartal. Kassaflödet från
den löpande verksamheten uppgick till ca 50 MSEK i kvartalet och
nettoskulden minskade med 36 MSEK,

eller nära 11 procent."
Vidare har HANZAs styrelse i dag fastställt en strategi för
expansionsfasen, vilken syftar till lönsam tillväxt genom nya
marknadsandelar och en vidareutveckling av koncernens
Tillverkningskluster. Målet är att vara en betydande
tillverkningsstrateg i Europa senast år 2022. Med anledning av detta
har styrelsen beslutat att justera HANZA koncernens finansiella mål
enligt följande:

- Genomsnittlig omsättningstillväxt om lägst 10 % per år över en konjunkturcykel
Oförändrat mål

- Genomsnittlig rörelsemarginal (EBIT) om lägst 6 % över en konjunkturcykel
Tidigare: Genomsnittlig EBIT överstigande 5 % över en konjunkturcykel.

- Soliditeten ska minst uppgå till 30 %
Oförändrat mål

- Utdelning med ca 30 % av resultatet efter skatt
Tidigare policy: 25% av resultatet efter skatt

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 46 707 94 98 78, mail:
lars.akerblom@hanza.com

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 20 augusti 2018, kl 08.00. Erik Penser Bank AB
(publ) är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss
framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på
framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som
"avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och
andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom
att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare
ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra
kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med
verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.
Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin
Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel 08-463 83 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hanza-group/r/hanza--delarsrapport-januari-jun...
http://mb.cision.com/Main/6093/2595762/894039.pdf
http://mb.cision.com/Public/6093/2595762/8fee8c7a8426f2c4.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.