Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-28

H&D Wireless AB: Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) kallar till årsstämma den 25 april 2019

Hitech & Development Wireless Sweden AB (publ) har kallat till
årsstämma onsdagen den 25 april 2019 kl. 09:00 hos bolaget, Kista
Science Tower i Stockholm. För att ha rätt att delta i stämman måste
aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
avseende förhållandena onsdagen den 17 april 2018. Aktieägare som
vill delta i stämman ska anmäla sitt deltagande till Bolaget senast
den 19 april 2018, per post på adress Hitech & Development Wireless
Sweden Holding AB, Färögatan 33 VPL44, 164 51 Kista, per e-post
investors@hd-wireless.se. Vid anmälan anges namn, adress,
telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat
aktieinnehav samt namn på eventuella biträden.

Kallelsen i sin helhet finns publicerad på bolagets webbplats
www.hd-wireless.com/investors/ samt kungjord i Post- och Inrikes
Tidningar. Kallelse skickas även till de aktieägare som begär det och
därvid uppger sin postadress.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Investor Relations
H&D Wireless,
Email: investors@hd-wireless.se
Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:
Om H&D Wireless: H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och
tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering
(RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless
grundades 2009 med över 1 miljon trådlösa produkter levererade
hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget
utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar
fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av
material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS®
(Griffin Enterprise Positioning Service). H&D Wireless aktie är sedan
december 2017 noterat på Nasdaq First North i Stockholm med FNCA
Sweden AB som Certified. E-post info@fnca.se Tel nr: +46 (0)8-528 00
399 Webb address: www.fnca.se.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Aktieägarna i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ)
("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019
kl. 09:00 hos Bolaget, Kista Science Tower C4 i Stockholm.

Rätt att delta
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
onsdagen den 17 april 2019. Aktieägare som vill delta i stämman ska
anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 19 april 2019, per
post på adress Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB,
Färögatan 33 VPL44, 164 51 Kista, per e-post investors@hd-wireless.se

Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella
biträden.

Ombud, fullmakt m.m.
Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får
utöva sin rätt vid stämman genom ett eller flera ombud med skriftlig,
av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte
vara äldre än ett år, om inte fullmakten anger en längre
giltighetstid, dock maximalt fem år. Till fullmakt utställd av
juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar
(registreringsbevis eller motsvarande). Dessa handlingar bör vara
Bolaget tillhanda i god tid före stämman. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på sin hemsida (se nedan)

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom
förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn
för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara
verkställd i god tid före den 17 april 2019.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag
Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende
räkenskapsåret 2018, och styrelsens fullständiga beslutsförslag,
tillsammans med fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängligt för
aktieägare på Bolagets hemsida (www.investors.hd-wireless.com) från
och med torsdagen den 11 april 2018 samt kommer även att finnas
tillhanda i original på Bolagets kontor. Kopior av handlingarna
kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av och föredragning av årsredovisning och
revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse

7. Beslut:
ads. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

adt. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.

adu. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
9. Val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, av revisorer.
10. Beslut om att ge styrelsen ett bemyndigande att utfärda aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler.

11. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 8-9
Huvudägarna i Bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av tre till fem
ledamöter och inga suppleanter, att styrelsens bolagsstämmovalda
ledamöter, som inte är anställda i bolaget, intill dess nästa
årsstämma hållits tillerkänns arvode med ett fast arvode om 250 000
kronor, att fördelas med 100 000 kronor till styrelseordföranden och
med 50 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Huvudägarna
i Bolaget avser att senast den 18 april 2019 lämna förslag på antal
styrelseledamöter, val av styrelseledamöter via publicering på
Bolagets hemsida. Styrelsen föreslår vidare att Frejs Revisorer AB
omväljs till bolagets revisorer samt att revisorerna erhåller arvode
enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 10
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler vilket
kan motsvara högst 10 000 0000 nya aktier efter emission, teckning
och/eller konvertering. Betalning skall, i enlighet med vad styrelsen
där om beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning eller med
apportegendom.

Upplysningar på årsstämman
Aktieägare har rätt att på stämman begära upplysningar om förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska
situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna ut
upplysningarna om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig
skada för bolaget.

Stockholm i mars 2019
Hitech &
Development
Wireless Sweden
Holding AB (publ)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/h-d-wireless-ab/r/hitech---development-wirele...
https://mb.cision.com/Main/15814/2774491/1015092.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.