Du är här

2018-07-16

H&D Wireless AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ)
("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16
augusti 2018 kl. 10:00 hos Bolaget, Kista Science Tower C4 plan 4 i
Stockholm.

Rätt att delta
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
fredagen den 10 augusti 2018. Aktieägare som vill delta i stämman ska
anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 10 augusti 2018, per
post på adress Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB,
Färögatan 33 164 51 Kista, per e-post investors@hd-wireless.se

Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella
biträden.

Ombud, fullmakt m.m.
Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får
utöva sin rätt vid stämman genom ett eller flera ombud med skriftlig,
av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte
vara äldre än ett år, om inte fullmakten anger en längre
giltighetstid, dock maximalt fem år. Till fullmakt utställd av
juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar
(registreringsbevis eller motsvarande). Dessa handlingar bör vara
Bolaget tillhanda i god tid före stämman. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på sin hemsida (se nedan).

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom
förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn
för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara
verkställd i god tid före den 10 augusti 2018.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag
Styrelsens fullständiga beslutsförslag, tillsammans med
fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på
Bolagets hemsida (www.investors.hd-wireless.com) från och med
torsdagen den 19 juli 2018 samt kommer även att finnas tillhanda i
original på Bolagets kontor. Kopior av handlingarna kommer att sändas
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Beslut om företrädesemission
7. Beslut om riktad emission till garanter
8. Beslut om riktad emission för övertilldelning
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

§6 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag om
en företrädesmission av högst 8 788 596 aktier av serie B innebärande
en ökning av aktiekapitalet med högst 439 429,78 kronor. Genom
emissionen kan Bolaget komma att tillföras totalt högst 37,4 MSEK.
Antalet aktier ökar till högst 26 365 787 aktier och aktiekapitalet
till högst 1 318 289,33 kronor. För beslutet ska i övrigt följande
villkor gälla:

1. Emissionen ska riktas till befintliga aktieägare, pro rata deras
aktieinnehav avstämningsdagen, som med stöd av företrädesrätt ska ha
rätt att teckna aktier. Rätt att teckna aktier ska tillkomma
befintliga aktieägare enligt följande:

i) Varje aktie i Bolaget, oavsett aktieslag, berättigar till en (1)
teckningsrätt och två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av
en (1) ny aktie av serie B.

2. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av
teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier utan
stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta
belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som har
tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna
ytterligare aktier, pro rata i förhållande till deras teckning med
stöd av teckningsrätter, i andra hand till andra som har
identifierats som lämpliga investerare av styrelsen, samt i tredje
hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av
aktier pro rata i förhållande till ställda garantier.

3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är
berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 27
augusti 2018.

4. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med
den 29 augusti 2018 till och med den 14 september 2018, eller sådant
senare datum som styrelsen bestämmer.

5. För varje tecknad aktie ska erläggas 4,25 kronor.

6. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat
teckningslista och betalas kontant inom tre (3) bankdagar från det
att styrelsens beslut om tilldelning av aktier har skickats till
tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

7. Ett beslut i enlighet med ovanstående förutsätter ingen ändring i
bolagsordningen.

8. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket, under förutsättning
att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan
utdelning.

9. Av praktiska hänsyn får styrelsen vid beslut om tilldelning
besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av ett visst
minsta antal aktier.

10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de
smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

§7 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION 1
(Övertilldelning avseende Garantiavtal)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag och
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en riktad
nyemission (övertilldelning) av högst 810 000 aktier av serie B
innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 40 500 kronor. För
beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de tecknare som
ingått garantiförbindelse med bolaget i samband med den
företrädesemission som ägt rum 29 augusti 2018 till och med den 14
september 2018. Skälen till avvikelsen från aktieägarens
företrädesrätt beror på att aktieteckning sker till fullgörande av
garantiavtal som bolaget har ingått med aktietecknarna.

2. För varje tecknad aktie ska erläggas 4,25 kronor. Grunden för
teckningskursen är enligt emissionsgarantins villkor.

3. Teckning ska ske på teckningslista senast den 15 september 2018.
Aktierna får betalas genom kvittning i enlighet med 13 kap. 41 §
aktiebolagslagen. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och
tiden för betalning.

4. Efter teckning ska styrelsen tilldela tecknade aktier och tillse
att ägaren till de nya aktierna genast förs i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken.

5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket, under förutsättning
att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan
utdelning.

6. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de
smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

§8 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION 2
(Övertilldelning intresse)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag och
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en riktad
nyemission av högst 2 000 000 aktier av serie B innebärande en ökning
av aktiekapitalet med högst 100 000 kronor. För beslutet ska i övrigt
följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de tecknare som
tecknat aktier som inte redan är delregistrerade och som inte ingått
garantiförbindelse med bolaget i samband med den företrädesemission
som ägt rum 29 augusti 2018 till och med den 14 september 2018. Skäl
för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillförskansa
bolaget kapital för dess fortsatta tillväxt.

2. För varje tecknad aktie ska erläggas 4,25 kronor. Grunden för
teckningskursen är enligt emissionsgarantins villkor.

3. Teckning ska ske på teckningslista senast den 15 september 2018.
Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant senast på dagen
för teckning. Aktierna får betalas genom kvittning i enlighet med 13
kap. 41 § aktiebolagslagen. Styrelsen äger rätt att förlänga
teckningstiden och tiden för betalning.

4. Efter teckning ska styrelsen tilldela tecknade aktier och tillse
att ägaren till de nya aktierna genast förs i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken.

5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket, under förutsättning
att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan
utdelning.

6. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de
smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Stockholm i juli 2018
Hitech & Development Wireless
Sweden Holding AB (publ)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/h-d-wireless-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsst...
http://mb.cision.com/Main/15814/2576005/878963.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.