Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-23

Hedera Group AB: Hedera Group - Rapport för andra kvartalet 2018

Hedera Group AB (publ)

Kvartalsrapport 1 april – 30 juni 2018

* Nettoomsättningen uppgick under andra kvartalet till 57,9 MSEK (37,6
MSEK) vilket är en ökning med 54,0%. För perioden januari-juni
uppgick omsättningen till 99,9 MSEK (78,9 MSEK) vilket är en ökning
med 26,6%
* Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till 2,0 MSEK (0,2
MSEK) och för perioden januari-juni uppgick resultatet efter skatt
till 2,3 MSEK (1,2 MSEK).
* Rörelseresultatet uppgick under andra kvartalet till 2,9 MSEK (0,5
MSEK) och för perioden januari-juni till 3,5 MSEK (2,0 MSEK).
* Rörelsemarginalen uppgick under andra kvartalet till 5,0% (1,3%) och
för perioden januari – juni till 3,5% (2,5%).
* För perioden april – juni uppgår resultatet per aktie till SEK 0,35
(SEK 0,06). För perioden januari - juni uppgick resultatet per aktie
till SEK 0,40 (SEK 0,33).
* Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,6 MSEK.
Koncernen har utnyttjat 9,8 MSEK av beviljad checkkredit på 18 MSEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 0,9 MSEK för
andra kvartalet vilket har använts till att amortera bankskulden.
* Koncernens soliditet uppgår till 30% och moderbolagets till 51%.
* Nettoskulden för banklån uppgår till 3,9 gånger årsrörelseresultatet
och inklusive huvudägarens lån uppgår nettoskulden till 5,7 gånger
årsrörelseresultatet.
* Resultatet belastas med engångskostnader på 0,4 MSEK i samband med
emissioner och förvärv.
* Omsättningen proforma uppgick under andra kvartalet till 60,3 MSEK
med ett rörelseresultat på 3,1 MSEK. Omsättningen proforma perioden
januari – juni uppgick till 127,9 MSEK med ett rörelseresultat på 4,9
MSEK.
* Omsättningen på rullande tolv månader uppgår till 233,1 MSEK med
nuvarande verksamhet. Rörelseresultatet per rullande tolv månader med
nuvarande verksamhet uppgick till 13,3 MSEK.
* Hedera Group AB förvärvade AddUs Care i början av maj. Bolaget
omsätter cirka 30 MSEK. Bolaget konsolideras från och med maj månad.
* Finansieringen av förvärvet av AddUs Care har finansierats med
banklån och ett lån från huvudägaren, som skall kvittas i en riktad
emission framöver.

Utdrag ur VD Maria Nordins kommentar till andra kvartalet;

” Hedera Group har en kraftigt ökad omsättning under andra kvartalet och
rörelseresultatet är kraftigt förbättrat. Nu är rörelsemarginalen 5% vilket
är en bit från målet men en god bit på väg.

Detta är mitt första kvartal som vd för Hedera Group och jag tillträdde i
början av maj. Då fanns nyförvärven Baehrendtz & Haeger och Ambio Helse
precis på plats i koncernen och med mig kom AddUs Care.

Nyförvärven har dels inneburit ökad omsättning men framförallt ökande
marginaler. Ambio Helse och AddUs Care har fört med sig
sjuksköterskebemanning där efterfrågan är fortsatt stor och marginalerna
goda.

Tillsammans kompletterar bolagen inom Hedera Group varandra och innebär att
vi är en stark leverantör som kan ta vårdgivaransvar och erbjuda
helhetsbemanning.”

För ytterligare frågor, kontakta:
Maria Nordin, VD, 0730-415820 eller mail: maria.nordin@hederagroup.se

Bertil Haglund, ordförande, 0707-222644 eller mail:
bertil.haglund@hederagroup.se

.

Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB 08-684 058 00

Hedera Group AB (publ)

Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade
yrkeskategorier. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, All
Vård Semaforen, Pridoc, Ambio Helse, Hedera Medical, Hedera Socionom,
Hedera Ekonomi och AddUs Care erbjuds vårdbemanning av läkare och
sjuksköterskor i hela Sverige. Hedera Socionom samt Hedera Ekonomi som
erbjuder redovisnings- och ekonomitjänster till mindre och medelstora
företag är under uppstart.

Hedera Group är listade på Nasdaq First North och för ytterligare
information besök hemsidan www.hederagroup.se

Affärsidé
Hedera Group skall vara länken i vården och erbjuda rekrytering och
bemanning inom vård i Sverige.

Vision och strategi
Visionen är att vara den ledande aktören inom personalförsörjning inom
vården. Expansionen skall ske genom förvärv och organisk tillväxt.

Strategi
Hedera Group skall växa organiskt med minst 20 % per år samt aktivt söka
nya förvärv som kompletterar befintlig organisation. Förvärven skall i
första hand inriktas på bolag inom rekrytering och bemanning inom vård.

Finansiella mål
Rörelsemarginalen skall uppgå till 8 % med en organisk tillväxt på 20 %
årligen kombinerat med förvärv. Ambitionen är att genomföra en
aktieutdelning på 50 % av resultatet efter skatt.

Andra kvartalet

Omsättning och resultat
Omsättningen uppgick under andra kvartalet till 57,9 MSEK vilket är en
ökning med 54,0% från föregående år. Resultatet för andra kvartalet uppgick
till 2,0 MSEK. Avskrivning av materiella anläggningstillgångar andra
kvartalet uppgick till 0,0 MSEK.

För perioden april – juni uppgår resultatet per aktie före utspädning till
SEK 0,35 (SEK 0,06). För perioden januari - juni uppgick resultatet per
aktie före utspädning till SEK 0,40 (SEK 0,33).

Omsättningen har ökat kraftigt under andra kvartalet till största delen
beroende på förvärven av Baerendz & Haeger och Ambio Helse som konsolideras
från mars 2018 och AddUs Care som konsolideras från maj.

Hederas befintliga verksamhet, läkarbemanning, har under kvartalet klarat
att hålla omsättningen uppe trots mycket stor konkurrens vilket har visat
sig i något sänkta marginaler. Nyförvärven som gjorts under våren bemannar
sjuksköterskor samt gynekologer med betydligt bättre marginaler vilket ger
en bra balans för koncernen.

Investeringar
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under andra
kvartalet uppgick till 0,0 MSEK och investeringarna i immateriella
anläggningstillgångar uppgick till 13,6 MSEK.

Likviditet
Andra kvartalets kassaflöde uppgick till 0,1 MSEK och vid periodens utgång
uppgick likvida medel till 0,6 MSEK. Kassaflödet från löpande verksamhet
under perioden har uppgått till -0,9 MSEK vilket motsvarar amortering av
banklånen. Koncernen har utnyttjat 9,8 MSEK av checkkrediten på 18,0 MSEK.

Moderbolagets verksamhet
Kostnaderna i moderbolaget avser kostnader för notering och management.

Aktien

Hedera Groups aktie (HEGR) är noterad på Nasdaq First North från den 15
januari 2016. Aktiekapitalet uppgick per den 30 juni 2018 till 8 976 128
kronor fördelade på 5 815 474 aktier till kvotvärde 1,60 kr. Kursen per den
30 juni 2018 var SEK 12,20.

Aktiekapitalet
Det egna kapitalet i moderbolaget uppgick per den 30 juni 2018 till 51,4
MSEK varav aktiekapitalet utgör 9,0 MSEK.

Teckningsoptioner
Hedera Group har, via sitt dotterbolag Läkarresurs FA Rekryt, AB 150 000
utestående teckningsoptioner som berättigar till teckning av en aktie per
teckningsoption för 20 kronor under perioden 1 juni 2019 till 31 december
2019. Av dessa har 32 000 optioner tecknats av personalen på
marknadsmässiga villkor och 118 000 teckningsoptioner kvarstår.

VD-kommentar

Detta är mitt första kvartal som vd för Hedera Group och jag tillträdde i
början av maj. Då fanns nyförvärven Baehrendtz & Haeger och Ambio Helse
precis på plats i koncernen och med mig kom AddUs Care. Det innebär att det
har varit ett händelserikt andra kvartal för Hedera Group. De ursprungliga
bolagen i Hedera; Läkarresurs, Lilab och Pridoc bemannar samtliga läkare
till stora delar inom primärvården. Där har branschen som helhet präglats
av många bemanningsföretag med stor konkurrens om läkarna med löneglidning
och priskonkurrens som följd. Hedera har klarat situationen bra med
bibehållen omsättning men något vikande marginaler.

Nyförvärven har dels inneburit ökad omsättning men framförallt ökande
marginaler.
Det har gjort att andra kvartalet har Hedera Group kraftigt ökad omsättning
och även rörelseresultatet är kraftigt förbättrat. Nu ligger vi på en
rörelsemarginal på 5% vilket är en bit från målet men en god bit på väg.

Inom läkarbemanningen är det väldigt stor variation i lönsamhet beroende på
vilka kompetenser som erbjuds. Under kvartalet har vi gjort ett strategiskt
val inom läkarbemanningen vilket innebär att Hedera kommer att erbjuda
läkarbemanning inom betydligt fler kompetenser än tidigare. Detta för att
dels få en tydligare uppdelning mellan bolagen med högre effektivitet men
även för att nå bättre marginaler.

Nyförvärven Ambio Helse och AddUs Care har fört med sig
sjuksköterskebemanning där efterfrågan är fortsatt stor. Känslan är att
vården börjar nå en gräns där många sjuksköterskor övergår till bemanning
för att kunna reglera sin arbetstid och orka stanna kvar i det yrke de
valt. Signalerna kommer från många håll att sjuksköterskorna har en väldigt
pressad arbetssituation och då är bemanning ett bra alternativ för att
kunna behålla kompetenserna inom vården. Inom sjuksköterskebemanningen har
löneglidningen inte varit lika stor som inom läkarbemanning.

Hedera Socionom, bemanning av socionomer och Hedera Ekonomi, erbjuder
redovisnings- och ekonomitjänster till mindre och medelstora företag är
båda i uppstartsfas.

Under kvartalet har Bertil Haglund som är grundare till Hedera Group lämnat
över vd-skapet och övergått till rollen som styrelseordförande. Bertil har
skapat grunden för den verksamhet som nu ska integreras och där vi ska
hitta formerna för en så effektiv och stabil verksamhet som möjligt. Därför
har vi under kvartalet anställt Pål Jernhag som CFO och Linda Uddén som
vice VD. Det innebär att vi har ett roligt arbete framför oss på vägen till
att bli det ledande företaget inom personalförsörjning.

Jag använder ordet personalförsörjning för att bemanningsbranschen står
inför många förändringar bland annat moms, politisk osäkerhet, mycket stor
konkurrens, konsulter som har en livsviktig men tuff arbetsvardag som blir
än tuffare för varje år, kunder som har enorma behov men sägs ska vara
självförsörjande.

Därför ser vi även på alternativa sätt att erbjuda våra kunder den
kompetens de själva saknar. Varje bransch förändras och de utmaningar vår
bransch står inför kommer vi försöka vända till en positiv utveckling och
bli det ledande bolaget. Ett steg i taget.

Maria Nordin, VD


Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.