Du är här

2017-08-24

Hedera Group AB: Rapport andra kvartalet 2017

Hedera Group AB (publ)

Kvartalsrapport 1 april - 30 juni 2017

* Nettoomsättningen uppgick under andra kvartalet till 37,6 MSEK (34,3 MSEK).
För perioden jan-juni uppgick omsättningen till 78,9 MSEK (50,7 MSEK).
* Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till 0,2 MSEK (0,2 MSEK)
och för perioden januari-juni uppgick resultatet efter skatt till 1,2 MSEK
(0,8 MSEK).
* Rörelseresultatet uppgick under andra kvartalet till 0,5 MSEK (0,4 MSEK)
och för perioden januari-juni till 2,0 MSEK (1,2 MSEK).
* Rörelsemarginalen uppgick till 1,3 % (1,2%) för andra kvartalet.
* Resultatet per aktie uppgår till SEK 0,06 (SEK 0,05) för det andra
kvartalet. För perioden januari-juni uppgick resultatet per aktie till SEK
0,33 (SEK 0,20).
* Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,2 MSEK.
Koncernen har utnyttjat 2,3 MSEK av beviljad checkkredit på 13,0 MSEK.
* Koncernens soliditet uppgår till 14 % och moderbolagets till 52 %.
* Nettoskulden uppgår till 5 gånger årsrörelseresultatet.
* Resultatet belastas med 0,4 MSEK av engångskostnader.
* Hedera Group konsoliderar förvärven Svensk Läkartjänst AB, All Vård
Semaforen AB och Pridoc Bemanning från och med maj 2016. Jämförelsesiffror
avser perioden maj-juni 2016.
* Omsättningen på rullande tolv månader uppgår till 169,5 MSEK.
Rörelseresultatet per rullande tolv månader uppgick till 4,7 MSEK.

Utdrag ur VD Bertil Haglund kommentar till andra kvartalet;

Hedera Group har nu drygt ett år av verksamhet som koncern. I maj förra året
genomfördes förvärven av Pridoc och Svensk Läkartjänst. Det har varit ett
intensivt år med många förändringar där vi inledningsvis fokuserade på att
skapa en bra arbetsmiljö och möjlighet för alla att vara med och påverka. Vi
har lyckats över förväntan och integrationen har skapat en plattform för
fortsatt delaktighet.

För ytterligare frågor, kontakta:

Bertil Haglund, VD, 0707 222 644 ellermail: bertil.haglund@hederagroup.se.

Peter Näslund, ordförande 0704 220 111

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50.

Hedera Group AB (publ)

Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade
yrkeskategorier. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, All
Vård Semaforen och Pridoc erbjuds läkarbemanning till primärvården och
slutenvård i hela Sverige.

Visionen är att vara en av de ledande aktörerna inom läkarbemanning.
Expansionen skall ske genom förvärv och organisk tillväxt.

Hedera Group är listade på Nasdaq First North och för ytterligare information
besök hemsidan www.hederagroup.se

Affärsidé

Hedera Group skall erbjuda bemanning och rekrytering för specialiserade
yrkeskategorier.

Vision och strategi

Att vara en av de ledande aktörerna inom specialiserade yrkeskategorier.

Strategi

Hedera Group skall växa organiskt med minst 20 % per år samt aktivt söka nya
förvärv för att öka omsättningen. Förvärven skall i första hand inriktas på
bolag inom läkarbemanning.

Finansiella mål

Rörelsemarginalen skall uppgå till 8 % med en organisk tillväxt på 20 %
årligen kombinerat med förvärv. Ambitionen är att genomföra en aktieutdelning
på 50 % av resultatet efter skatt.

Andra kvartalet

Omsättning och resultat

Koncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 37,6 MSEK.
Resultatet för det andra kvartalet uppgick till 0,2 MSEK. Avskrivning av
materiella anläggningstillgångar andra kvartalet uppgick till 0,0 MSEK.
Resultatet per aktie uppgick till SEK 0,06.

Investeringar

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under andra
kvartalet uppgick till 0,00 MSEK och för hela året till 0,00 MSEK. Koncernen
har inte gjort några investeringar i immateriella anläggningstillgångar.

Likviditet

Andra kvartalets kassaflöde uppgick till 0 MSEK och vid periodens utgång
uppgick likvida medel till 0,2 MSEK. Koncernen har utnyttjat 2,3 MSEK av
checkkrediten på 13,0 MSEK.

Moderbolagets verksamhet

Kostnaderna i moderbolaget avser kostnader för notering och management.

AktienHedera Groups aktie (HEGR) är noterad på Nasdaq First North från den 15
januari 2016. Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till SEK 6 065 416
och antalet utestående aktier uppgick till 3 790 885. Kursen per den 30 juni
2017 var SEK 19,00.

Aktiekapitalet

Det egna kapitalet i moderbolaget uppgick per den 30 juni 2017 till 26,3 MSEK
varav aktiekapitalet utgör 6,1 MSEK.

Teckningsoptioner

Hedera Group har, via sitt dotterbolag Läkarresurs FA Rekryt, AB 150 000
utestående teckningsoptioner som berättigar till teckning av en aktie per
teckningsoption för 20 kronor under perioden 1 juni 2019 till 31 december
2019. Av dessa har 32 000 optioner tecknats av personalen på marknadsmässiga
villkor och 118 000 teckningsoptioner kvarstår.

VD-kommentar

Hedera Group har nu drygt ett år av verksamhet som koncern. I maj förra året
genomfördes förvärven av Pridoc och Svensk Läkartjänst. Det har varit ett
intensivt år med många förändringar där vi inledningsvis fokuserade på att
skapa en bra arbetsmiljö och möjlighet för alla att vara med och påverka. Vi
har lyckats över förväntan och integrationen har skapat en plattform för
fortsatt delaktighet.

Andra kvartalet omsättning landade på 37,6 MSEK, vilket är lägre än förväntat.
Under samma period förra året omsatte vi 34,3 MSEK, men då konsolideras
Svensk Läkartjänst och Pridoc från och med maj månad.

Denna svaga trend speglar hela branschen där Landstinget försöker minska
volymerna för bemanningsbolagen, vilket påverkar oss negativt. Många av våra
konkurrenter ser samma utveckling och vi måste försöka vara mer effektiva och
nära vår affär för att lyckas öka våra marknadsandelar.

Rörelseresultatet blev 0,5 MSEK, vilket är bättre än förra året. Vi måste öka
volymerna för att nå vårt långsiktiga mål på 8% och det finns en stor
möjlighet att öka volymerna utan att kostnaderna ökar. Sedan måste vi
fortsätta leta förvärvsobjekt samt se vilka möjligheter vi har att utveckla
verksamheter i närliggande områden. På rullande tolv månader har omsättningen
uppgått till drygt 178 MSEK och ett rörelseresultat på 4,7 MSEK

I samband med rapporten har vi beslutat att genomföra en översyn över våra
kostnader för att se om vi kan reducera dessa. Jag uppskattar årseffekten
till ca 0,5 - 1,0 MSEK.

Den politiska debatten har blivit aningen tystare fram till i veckan då
debatten återigen väcktes till liv med demonstrationen av barnmorskorna och
politiska beslut om vinster i välfärden. Debatt med politiska förtecken
kommer att fortsätta under hösten om att hyrläkare kostar Landstinget stora
summor. Debatten känns inte balanserad och lyfter inte fram de värden
bemanningsbolagen skapar och erbjuder. I alla branscher är det optimalt att
kapa arbetstoppar med hjälp av bemanningsbolagen och borde vara så även för
Landstinget. Inga utbildningskostnader, ingen frånvaro, inga semesterlöner
som skall betalas. Lägg sedan till att "våra" läkare träffar tre till fyra
gånger fler patienter per dag och det kan rentav av vara en lönsam affär att
hyra in läkare.

Sedan har det även funnits en debatt om auktoriserade bemanningsbolag som tar
fullt samhällsansvar men hamnar i bakgrunden när mindre seriösa aktörer
levererar utan att fullgöra alla sina skyldigheter.

Nu skall vi fokusera på hösten och se till att våra volymer ökar. Vi har ett
utomordentligt bra bokningsläge som skall ge oss en ökad omsättning.

Bertil Haglund, VD

Affärsläge och innehav

Svensk Läkartjänst Lil AB och All Vård Semaforen AB

Bolagen förvärvades och konsolideras från den 11 maj 2016. Omsättningen
uppgick till 18,0 MSEK för andra kvartalet jämfört med 17,2 MSEK förra året.
Det är en förbättring med 4,7% jämfört med förra året.

Verksamheten utvecklas mycket positivt och tillväxten är fortsatt bra.
Resultatet har förbättrats och utvecklas tillfredsställande jämfört med förra
året. Rörelsemarginalen har också förbättrats. Bokningsläget för 2017 är
något lägre än samma period förra året.

Pridoc Bemanning AB

Bolaget förvärvades och konsolideras från den 2 maj 2016. Omsättningen under
första kvartalet uppgick till 5,4 MSEK jämfört med 7,0 MSEK föregående år.

Omsättningen har minskat och ledningen arbetar intensivt för att bryta denna
trend under hösten 2017. Resultatet är trots volymtappet tillfredsställande.
Pridoc har fortsatt fokus på ökad omsättning och har ett viktigt avtal med
Stockholms Landsting de kommande åren.

Läkarresurs FA Rekryt AB

Läkarresurs har haft en svag omsättning i andra kvartalet. Den uppgår till
14,1 MSEK mot förra årets 19,0 MSEK. Förra året tappade Läkarresurs ett stort
avtal i Göteborg och det har varit svårt att få tillbaka volymerna.

Bolaget har också belastats av engångskostnader på 0,4 MSEK under andra
kvartalet som är relaterade till personalkostnader. Resultat för andra
kvartalet blev svagare än förväntat.

Moderbolaget Hedera Group AB

Verksamheten under andra kvartalet avser till största delen noteringskostnader
samt lön till management.

Närstående transaktioner

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har haft
någon direkt eller indirekt delaktighet i affärstransaktion med Bolaget, som
är eller har varit av onormal till sin karaktär. Verkställande direktören har
inte erhållit någon lön under andra kvartalet.

Huvudägaren har lämnat ett förvärvslån på 8 MSEK med en ränta på 4,25%. Räntan
faktureras månadsvis krediten skall amorteras efter bankkrediten.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för koncernen

Hedera Group arbetar med att förbättra riskhantering på både kort och lång
sikt. Riskhanteringen omfattar både omhändertagande av kända och redan
identifierade risker, samt eventuellt nya eller ökande risker som dyker upp
inom verksamheten.

De övergripande risker som hanteras och systematiseras omfattar bland annat
följande kategorier:

* Makroekonomiska risker såsom bransch, konjunktur, sysselsättning och
tillväxt.
* Skatterisker som bolaget kan påverkas av.
* Konkurrenter i branschen.
* Organisatoriska risker.
* Legala och politiska risker.
* Kollektivavtal vid förändrade villkor och regler.
* Upphandlingar analyseras både vid positiva och negativa beslut.
* Förvärv eftersom en del av bolagets strategi är att förvärva bolag.

Bemanningsbranschen är en del av arbetsmarknaden och påverkas av beslut och
åtgärder från olika aktörer, såsom politiker, fackförbund, myndigheter och
organisationer. Det finns många konkurrenter som aktiv deltar upphandlingar
och söker läkare för att utföra uppdrag. Denna konkurrens mellan olika
...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.