Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-08

Heeros Oyj: HEEROS OYJ:N LISTAUTUMISANTI TOTEUTUI ONNISTUNEESTI JA YLI 700 SIJOITTAJAA MERKITSI YHTIÖN OSAKKEITA

Heeros Oyj
Yhtiötiedote 8.11.2016 kello 09.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI
YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN, HONGKONGIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN,
SINGAPOREEN TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN
TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

HEEROS OYJ:N LISTAUTUMISANTI TOTEUTUI ONNISTUNEESTI JA YLI 700 SIJOITTAJAA
MERKITSI YHTIÖN OSAKKEITA
Heeros Oyj:n ("Heeros" tai "Yhtiö") First North -listautumisanti
("Listautumisanti") on päättynyt Listautumisannin ehtojen mukaisesti
4.11.2016 kello 16.30.

Heeroksen hallitus on päättänyt 7.11.2016 Listautumisannissa tehtyjen
osakemerkintöjen hyväksymisestä ja allokaatiosta.

Listautumisannissa tarjottiin merkittäväksi enintään 967 741 uutta osaketta ja
Pekka Räisänen tarjosi ostettavaksi 209 677 Yhtiön osaketta. Listautumisanti
alkoi 19.10.2016 kello 9.30.

Listautumisannissa annettiin merkintäsitoumuksia yhteensä 1 113 549
osakkeesta. Yleisösijoittajat antoivat merkintäsitoumuksia yhteensä 628 549
osakkeesta ja institutionaaliset sijoittajat yhteensä 485 000 osakkeesta.
Hallitus hyväksyi annin ehtojen mukaisesti tehdyt merkintäsitoumukset
kokonaan.

Annettavien uusien osakkeiden osalta anti merkittiin täysimääräisesti. Lisäksi
Pekka Räisänen myi Listautumisannin yhteydessä 145 808 Yhtiön osaketta.

Listautumisannissa osakkeita merkitsi yli 700 sijoittajaa. Osakekohtainen
merkintähinta Listautumisannissa oli 3,10 euroa.

Yhtiö saa 967 741 uuden osakkeen liikkeeseenlaskusta noin kolmen miljoonan
euron varat ennen Listautumisannissa Yhtiön maksettavaksi tulevia maksuja,
palkkioita ja kuluja. Onnistuneen Listautumisannin myötä Heeros saa uutta
pääomaa Yhtiön kasvustrategian toteuttamiseen sekä vahvistaa
taserakennettaan.

Listautumisannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut osakkeet kirjataan
sijoittajien arvoosuustileille arviolta 10.11.2016. Kaupankäynnin Heeroksen
osakkeilla First North -markkinapaikalla arvioidaan alkavan 10.11.2016.
Osakkeiden kaupankäyntitunnus on HEEROS.

Heeros Oyj:n toimitusjohtaja Matti Lattu kommentoi:

"Olen tyytyväinen listautumisantimme tulokseen ja kiinnostukseen Heerosta
kohtaan. Sekä yleisösijoittajat että instituutiot ovat ymmärtäneet Heeroksen
kasvumahdollisuudet digitalisaation ajamassa taloushallinnon merkittävässä
markkinamurroksessa. Haluan kiittää kaikkia listautumisantiimme
osallistuneita luottamuksesta. Tervetuloa mukaan digitalisoimaan
taloushallintoa kanssamme."

Heeros Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Kimmo Rasila kommentoi:

"Saavutimme erinomaisesti Heeroksen listautumisannille asettamamme tavoitteet.
Onnistunut listautuminen mahdollistaa kasvustrategiamme nopeamman
toteuttamisen; merkittävien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen kotimaassa,
panostukset tuotekehitykseen sekä ulkomaantoimintojen laajentamisen."

Listautumisanti lyhyesti:

* Heeroksen hallitus päätti 7.11.2016 Listautumisannissa tehtyjen
osakemerkintöjen hyväksymisestä ja allokaatiosta.
* Yleisösijoittajille allokoidaan Listautumisannissa 628 549 Yhtiön osaketta
ja Institutionaalisille Sijoittajille 485 000 Yhtiön osaketta.
* Listautumisannin kokonaisarvo on noin 3 452 000 euroa ennen
Listautumisannin maksuja, palkkioita ja kuluja.
* Listautumisannin jälkeen Yhtiön osakkeiden määrä kasvaa 967 741 osakkeella
4 349 963 osakkeeseen.
* Listautumisannin jälkeen Heeroksen viisi suurinta osakkeenomistajaa ovat
Pekka Räisänen, Matti Lattu, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Danske
Invest Suomen Pienyhtiöt -rahasto ja Heidi Lepäntalo.
* Yhtiön pääomistajat ovat tietyin ehdoin sitoutuneet siihen, etteivät he
ilman Yhtiön ja Yhtiön hyväksytyn neuvonantajan antamaa etukäteistä
kirjallista suostumusta saa luovuttaa vapaasti omistamiaan Yhtiön osakkeita
kaupankäynnin alkamista seuraavan 3-12 kuukauden aikana.
* Listautumisannissa annettavat osakkeet rekisteröidään Patentti ja
Rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 9.11.2016.
* Listautumisannissa annettavat osakkeet kirjataan sijoittajien
arvoosuustileille arviolta 10.11.2016 ja Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla
First North Finland -markkinapaikalla odotetaan alkavan arviolta 10.11.2016
kaupankäyntitunnuksella HEEROS.
* Kaikille sijoittajille lähetetään vahvistusilmoitukset merkintäsitoumusten
hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja osakkeiden allokaatiosta arviolta
8.11.2016.
* Yhtiö ei ole tehnyt sopimusta markkinatakauksesta Listautumisantiin
liittyen.

Yhtiön First North Nordic -sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana
toimii Ernst&Young Oy.

Heeros Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Heeros Oyj, toimitusjohtaja Matti Lattu, puhelin 040 762 5525
Sähköposti: matti.lattu@heeros.com

Hyväksytty neuvonantaja: Ernst&Young Oy, puhelin 0207 280 190
Sähköposti: antti.uusitalo@fi.ey.com

Heeros lyhyesti

Heeros on suomalainen sähköisiin taloushallinnon ratkaisuihin erikoistunut
ohjelmistoyritys. Olemme kehittäneet Heeros-tuoteperheen, joka kattaa kaikki
sähköisen taloushallinnon prosessit paperilaskun skannauksesta, osto- ja
myyntilaskujen käsittelyyn, sähköiseen arkistointiin ja kirjanpitoon.
Modulaarinen ohjelmistoratkaisu toteutetaan aina SaaS (Software-as-a-Service)
-palvelumallilla, mikä mahdollistaa käyttöönoton asiakkaan tarpeiden
mukaisesti, haluttu kokonaisuus kerrallaan.

Heeroksen asiakkaita ovat pääasiassa tilitoimistot sekä pienten ja
keskisuurten yritysten talousosastot. Heeroksen pääkonttori sijaitsee
Helsingissä ja muut Suomen toimistot Jyväskylässä ja Turussa. Vahvasti
kansainvälistymiseen panostavalla Heeroksella on lisäksi ulkomaiset
toimipisteet Rotterdamissa ja Tukholmassa.

Heeros-konsernin liikevaihto 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella oli 5,4
miljoonaa euroa ja käyttökate 0,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 liikevaihdosta
oli 85 % jatkuvaa eli kuukausimaksuista ja transaktiomaksuista muodostuvaa
tasaista tulovirtaa.

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämän tiedon levittäminen tiettyihin maihin, kuten
Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen ja
Yhdysvaltoihin on lakisääteisesti rajoitettu eikä tiedotteen sisältämää
tietoa saa levittää näihin maihin. Listautumisannissa tarjottavia osakkeita
ei tarjota tai myydä näissä maissa asuville henkilöille eikä muille
sijoittajille, joille tarjouksen tekeminen on paikallisen lainsäädännön tai
määräysten vastainen. Tarjottavia osakkeita ei tarjota tai myydä suoraan tai
välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä listautumisannissa
tarjottavia osakkeita ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion
arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan
tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin ilman Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta ja soveltuvia
Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ja Ernst&Young Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia
rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita
koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa,
elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään First North Nordic
-sääntöjen mukaiseen yhtiöesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Yhtiöesite on
saatavilla 19.10.2016 alkaen Invesdor Oy:n verkkopalvelussa
invesdor.com/heeros2016 tai Invesdor Oy:n toimistolla osoitteessa Salomonkatu
17 A, 00100 Helsinki, 3. krs. Yhtiöesite on saatavilla myös sähköisesti
Yhtiön verkkosivustolla osoitteessawww.heeros.com/listautumisanti2016.
Listautumisannista ei julkaista Esitedirektiivin mukaista Finanssivalvonnan
hyväksymää esitettä. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on
pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole
tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi
yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa
jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa
jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi
sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa
Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa
ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä
tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja
tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään
arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu
voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden
seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY
muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on
pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki
relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu
"2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. Tässä esitetyt
tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian
ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalveluja markkinalain
(Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005
määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii)
Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high
net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit
henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on
ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan
relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö,
ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Heeros Oyj via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.