Du är här

2017-05-17

Heliospectra: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HELIOSPECTRA AB (PUBL)

Aktieägarna i Heliospectra AB (publ), org.nr 556695-2205, kallas
härmed till årsstämma onsdagen den 14 juni 2017 kl. 10.00 i bolagets
lokaler med adress Frans Perssons Väg 6 i Göteborg. Registrering till
årsstämman börjar kl. 9.00.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per torsdagen den 8 juni 2017,

dels anmäla sitt deltagande hos bolaget senast torsdagen den 8 juni 2017 kl. 17.00 per brev under adressen Heliospectra AB, "Årstämma 2017", Box 5401, 402 29 Göteborg eller per elektronisk anmälan via weblänkar som tillhandahålls på bolagets hemsida,
www.heliospectra.com.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att
ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som
ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör
underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken
har skett torsdagen den 8 juni 2017.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt
för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns
även tillgängligt på bolagets hemsida, www.heliospectra.com.
Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till
bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person
ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan
tillämplig handling.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1) Stämman öppnas;

2) Val av ordförande vid årsstämman;

3) Upprättande och godkännande av röstlängd;

4) Val av en eller flera justeringsmän;

5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;

6) Godkännande av dagordning;

7) Anförande av verkställande direktören;

8) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;

9) Beslut om:

a) fastställande av resultat- och balansräkning;

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör;

10) Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter;

11) Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer;

12) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande;

13) Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade
revisionsbolag;

14) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare;

15) Beslut avseende principer för valberedningens sammansättning och
arbete;

16) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler;

17) Beslut om införande av incitamentsprogram genom emission av
teckningsoptioner till dotterbolag och godkännande av överlåtelse;

18) Beslut om antagande av ny bolagsordning;

19) Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt
ställe utser, att vidta smärre justeringar i vid stämman fattade
beslut;

20) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen;

21) Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

2. Val av ordförande vid bolagsstämman

Valberedningen, som inför förevarande stämma bestått av Staffan
Gunnarsson (Weland), Oscar Ahlgren (Midroc), Åsa Knutsson
(Industrifonden) samt Andreas Gunnarsson (styrelsen), föreslår att
advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå utses till
bolagsstämmans ordförande.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter för tiden intill
nästa årsstämma hållits uppgår till fem ledamöter samt en suppleant.

11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för tiden från
förevarande årsstämma intill nästa årstämma föreslås utgå med fyra
prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp
till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är
anställda i bolaget. Styrelsesuppleant som inträder i styrelsen ska
ersättas enligt löpande räkning till ett pris om 1 500 kronor per
timma. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen
ytterligare ersättning.

Valberedningen föreslår vidare att stämman beslutar att
styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för
fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för
bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom sina
bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via sitt bolag
ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och
mervärdesskatt enligt lag.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa
årsstämma föreslås av valberedningen omval av Andreas Gunnarsson,
Göran Larsson, Anders Ludvigson och Martin Skoglund, samt nyval av
Staffan Hillberg.

Till suppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås
omval av Göran Linder.

Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma
föreslås omval av Andreas Gunnarsson.

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade
revisionsbolag

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att för tiden intill
nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Frejs
Revisorer AB till bolagets revisor. Frejs Revisorer AB har meddelat
att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Mikael Glimstedt
fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman efter förslag från
valberedningen. Dock äger styrelsen rätt att uppdra någon enskild
ledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämmovalda
styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster
inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete.
För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska
godkännas av styrelsen.

Ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare i bolaget avses den verkställande
direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen.
Ersättningsutskottet, som består av styrelsen, bereder frågan om
fastställande av riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare, och föreslår
styrelsen desamma.

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och
annan ersättning till ledande befattningshavare. I syfte att kunna
säkerställa att bolaget kan rekrytera och bibehålla kvalificerade
arbetstagare i bolagsledningen är grundprincipen att ledande
befattningshavare ska erbjudas marknadsmässiga anställningsvillkor
och ersättningar.

Lön och övriga förmåner: Ersättningen till ledande befattningshavare
ska utgöras av en fast lön, rörlig lön och pension. Den fasta lönen
omprövas normalt kalenderårsvis. Rörlig lön uppgår maximalt till 25
procent av den fasta lönen och baseras på individuella prestationer
och bolagets prestation i förhållande till budget. Vidare ska ledande
befattningshavare ha rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner
såsom företagshälsovård. Andra förmåner kan erbjudas i enskilda fall.

Pension: Ledande befattningshavare ska erbjudas pensionsvillkor som
innefattar en definierad plan för avsättningar med premier baserade
på hela grundlönen. Pensionsavsättningarna är individuella och ska
vara i relation till grundlönen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag: Uppsägningstiden ska vara högst
ett år, om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och högst sex
månader, om uppsägningen sker på initiativ av den ledande
befattningshavaren. Vid uppsägning från bolagets sida ska
avgångsvederlag därutöver kunna utgå med belopp motsvarande högst sex
månadslöner.

Incitamentsprogram: Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade
incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare ska fattas
av bolagsstämman.

Ersättningsutskott: Ersättningsutskottet ska bereda frågor om
ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare. De närmare principerna för lönesättning,
pensioner och andra förmåner ska återfinnas i av ersättningsutskottet
fastlagd lönepolicy avseende ledande befattningshavare.

Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen ska, i enlighet med vad som följer
av 8 kap. 53 § aktiebolagslagen, ha rätt att frångå riktlinjerna om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder mer
än hälften av de avgivna rösterna.

15. Beslut avseende principer för valberedningens sammansättning och
arbete

Valberedningen föreslår att bolaget fortsättningsvis ska ha en
valberedning bestående av fyra personer. Var och en av bolagets
röstmässigt tre största aktieägare, varvid närstående såsom detta
begrepp är definierat i aktiebolagslagen 21 kap. 1 § ska inkluderas,
per den 30 september 2017 ska vardera äga rätt att utse en ledamot i
valberedningen. Ingen av de tre personer som härvid utses ska vara
ledamot i bolagets styrelse. Därutöver ska valberedningen bestå av en
av styrelsen utsedd styrelseledamot som tillika ska vara
sammankallande. Valberedningen utser inom sig en icke styrelseledamot
som ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till
dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för
bolagsstyrning.

Valberedningen ska vidare arbeta fram förslag i följande frågor att
föreläggas årsstämman för beslut:

(i) Förslag till stämmoordförande,

(ii) Förslag till styrelse,

(iii) Förslag till styrelseordförande,

(iv) Förslag till arvoden för styrelsens ledamöter respektive ordföranden,

(v) Förslag till ersättning för utskottsarbete,

(vi) Förslag till revisorer,

(vii) Förslag till arvode för bolagets revisorer, och

(viii) Förslag till valberedningens sammansättning.

Namnen på ledamöterna som ska ingå i valberedningen, samt de
aktieägare de representerar, ska publiceras senast sex månader före
nästkommande årsstämma på bolagets hemsida, www.heliospectra.com.

För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts
av de röstmässigt tre största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i
förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträ...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.