Du är här

2018-08-21

Hemfosa Fastigheter AB: Styrelsen i Hemfosa Fastigheter föreslår utdelning av dotterbolaget Nyfosa till Hemfosas stamaktie...

Styrelsen i Hemfosa Fastigheter har beslutat föreslå att en extra
bolagsstämma i Hemfosa den 13 september 2018 beslutar att dela ut
samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Nyfosa, bestående av
bolagets kommersiella fastighetsportfölj. Syftet med delningen är att
med två fristående och specialiserade bolag skapa bättre
förutsättningar att tillvarata potentialen i hela verksamheten och
därigenom öka aktieägarvärdet. Vid ett beslut om utdelning kommer
Nyfosas aktier att delas ut till Hemfosas stamaktieägare och noteras
på Nasdaq Stockholm under det fjärde kvartalet 2018. Mer detaljerad
information till aktieägarna om utdelningsförslaget publiceras idag i
en informationsbroschyr tillgänglig på Hemfosas webbplats.

Hemfosa har sedan grundandet 2009 skapat ett betydande
fastighetsbestånd med en växande andel samhällsfastigheter med
långsiktigt stabila kassaflöden. Under samma period har Hemfosa byggt
upp en stark portfölj med attraktiva kommersiella fastigheter med god
intjäning, som idag är samlade i dotterbolaget Nyfosa.

I november 2017 gav styrelsen i Hemfosa ledningen i uppdrag att
analysera förutsättningarna för en uppdelning av koncernen i två
noterade bolag, ett bolag som fokuserar på samhällsfastigheter och
ett transaktionsintensivt, opportunistiskt bolag. Mot bakgrund av den
genomförda analysen bedömer styrelsen att en uppdelning av Hemfosa
och en separat notering av Nyfosa medför bättre förutsättningar att
växa och tillvarata affärsmöjligheter på såväl den kommersiella
fastighetsmarknaden som på marknaden för samhällsfastigheter.

"En delning av koncernen i två noterade bolag är ett logiskt nästa
steg för Hemfosa, där respektive verksamhetsområde på egna ben ges
utrymme att öka konkurrenskraften, skapa ytterligare driv och
effektivitet i organisationerna samt stärka möjligheterna för
tillväxt. I två starka och specialiserade bolag får vi bästa möjliga
förutsättningar att skapa värde för alla våra intressenter", säger
Bengt Kjell, styrelseordförande i Hemfosa.

Om Nyfosa

Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt
fastighetsbolag där affären är i fokus. Bolagets affärsidé bygger på
ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat
med en investeringsstrategi som är föränderlig med
fastighetsmarknaden, det vill säga som inte begränsas av vare sig
fastighetskategori, region, transaktionsstorlek eller innehavstid.
Med denna investeringsstrategi, en effektiv och marknadsnära
organisation med dokumenterad transaktionsvana samt erfarenhet från
att bedöma och värdera risker har Nyfosa goda förutsättningar att
genomföra värdeskapande investeringar och därmed skapa ett
fastighetsbestånd med hög och stabil avkastning.

Per den 30 juni 2018 motsvarade Nyfosas fastighetsbestånd ett värde om
12,4 MDSEK, omfattade en uthyrningsbar yta om 1 130 tkvm och bestod i
huvudsak av kontor i tillväxtkommuner samt logistik- och lagerlokaler
vid transportknutpunkter i hela Sverige.

Nyfosas mål och finansiella riskbegränsningar samt utdelningspolicy

Nyfosas styrelse har antagit nedanstående finansiella mål och
riskbegränsningar samt utdelningspolicy för Nyfosa.

Övergripande mål

· Generera en långsiktigt hög och stabil avkastning med fokus på
tillväxt.

Tillväxt- och resultatmål

· Tillväxt i resultat och fastighetsbestånd om minst 20 procent per
år upp till ett totalt fastighetsvärde om 25 MDSEK (exklusive andelar
i joint ventures).

· Minst 15 procent avkastning på eget kapital över tid, före betald
skatt.

Finansiella riskbegränsningar

· Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 25 procent.
· Belåningsgraden ska ej överstiga 65 procent.
· Räntetäckningsgraden ska ej understiga två gånger.

Utdelningspolicy

· Vinsterna återinvesteras för att ta tillvara affärsmöjligheter och
uppnå tillväxtmålet om ett totalt fastighetsvärde på 25 MDSEK,
därefter avses det utdelningsgrundande resultatet i huvudsak
distribueras till ägarna i form av utdelning, inlösen och/eller
återköp av aktier.

Hemfosa exklusive Nyfosa

Hemfosa exklusive Nyfosa hade per den 30 juni 2018 en
fastighetsportfölj av samhällsfastigheter med ett värde om 33,9
MDSEK, med hyresgäster såsom skolor, myndigheter, rättsväsende och
vård/omsorg i Sverige, Norge och Finland.

Hemfosas finansiella mål och utdelningspolicy kommer att ses över av
bolagets styrelse och ledning samt anpassas efter bolagets verksamhet
efter genomförd delning och utdelning av samtliga aktier i Nyfosa.

Extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma i Hemfosa kommer att hållas torsdagen den 13
september kl. 16.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler i Stockholm
för att behandla styrelsens förslag om utdelning. Se vidare separat
pressmeddelande med kallelse till den extra bolagsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil 070-690 65 50,
kontoret 08-448 04 80

Bengt Kjell, styrelseordförande, mobil 070-594 53 98

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter
i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger
stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa
skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den
30 juni 2018 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde
om cirka 46,3 MDSEK. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014
och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm.
Läs mer på www.hemfosa.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hemfosa-fastigheter-ab/r/styrelsen-i-hemfosa-f...
http://mb.cision.com/Main/7964/2596452/895138.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.