Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-13

Hemtex AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HEMTEX AB (publ)

Aktieägarna i Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056, kallas härmed
till årsstämma fredagen den 11 april 2014 klockan 13.00 i Hemtex
lokaler på Druveforsvägen 8, 503 13 Borås.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 april 2014,
dels göra anmälan till Hemtex senast kl. 16.00 fredagen den 4 april
2014 under adress Hemtex AB (publ), Bolagsstämma, Box 495, 503 13
Borås eller via e-post ir@hemtex.se.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella
biträden samt i förekommande fall uppgift om ombud eller
ställföreträdare. Till anmälan bör även i förekommande fall,
exempelvis för juridisk person, bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna
i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 4
april 2014, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt
för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det
särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett
år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör
i god tid före årsstämman insändas per brev till Hemtex på ovan
angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Hemtex webbplats
ir.hemtex.com och skickas till de aktieägare som så begär och uppger
sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.
Stämmans öppnande

2.
Val av ordförande vid stämman

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

4.
Godkännande av dagordningen

5.
Val av en eller två justerare

6.
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, samt, i anslutning
därtill, anförande av verkställande direktören

8.
Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9.
Beslut om disposition av bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen

10.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören

11.
Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman,
och, i anslutning därtill, redogörelse för valberedningens arbete

12.
Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna, ledamöterna i
ersättnings- respektive revisionskommittén samt revisorn

13.
Val av styrelseledamöter samt av styrelsens ordförande

14.
Fastställande av instruktion för valberedningen

15.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

16.
Stämmans avslutande

Styrelsens och valberedningens förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Stein Petter Ski
väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 - Styrelsens förslag till disposition av bolagets förlust

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013
samt att Hemtex förlust balanseras i ny räkning.

Punkterna 11-13 - Förslag rörande styrelsens sammansättning, arvoden
m.m.

I enlighet med beslut fattat vid årsstämman 2013 har en valberedning
utsetts under det tredje kvartalet under verksamhetsåret.
Valberedningen har bestått av Hemtex styrelseordförande Stein Petter
Ski samt Stefan Elving, representerande ICA Gruppen AB (publ), Hans
Ek, representerande SEB Investment Management AB, och Patrick von
Schenck, representerande Michael Löfman. Stefan Elving har verkat som
ordförande i valberedningen. Totalt representeras cirka 69 procent av
Hemtex samtliga röster i valberedningen.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 11)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet ordinarie
styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter.

Fastställande av arvoden (punkt 12)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande arvoden.

Arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med totalt 1 360 000 kronor
för tiden intill nästa årsstämma och fördelas till styrelsens
ordförande med 340 000 kronor och till övriga ledamöter med 170 000
kronor vardera.

Arvode till Hemtex ersättningskommitté ska utgå med totalt 100 000
kronor för tiden intill

nästa årsstämma och fördelas till ersättningskommitténs ordförande med
50 000 kronor och till övriga ledamöter med 25 000 kronor vardera.

Arvode till Hemtex revisionskommitté ska utgå med totalt 100 000
kronor för tiden intill

nästa årsstämma och fördelas till revisionskommitténs ordförande med
50 000 kronor och till övriga ledamöter med 25 000 kronor vardera.

Arvode till Hemtex revisor ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Valberedningen föreslår att ytterligare totalt 100 000 kronor
reserveras för att styrelsen ska ha utrymme att utse upp till fyra
ytterligare ledamöter i de befintliga kommittéer eller skapa
ytterligare kommittéer i styrelsen.

Val av styrelseledamöter samt av styrelsens ordförande (punkt 13)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att omval, för tiden
intill nästa årsstämma, sker av styrelseledamöterna Margareta
Adlercreutz, Ingemar Charleson, Mats Holgerson, Christel Kinning,
Rocky af Ekenstam Brennicke och Stein Petter Ski.

Valberedning föreslår att årsstämman beslutar att nyval, för tiden
intill nästa årsstämma, sker av Liv Forhaug till styrelseledamot.

Liv Forhaug (född 1970) är Direktör strategi och affärsutveckling på
ICA Gruppen med övergripande ansvar för affärsutveckling inom ICA
Gruppens olika verksamhetsområden samt fastställande strategiska mål.
Hon är vidare ansvarig för ICA Gruppens online-satsning samt tf chef
för ICA Gruppens IT.

Innan hon började på ICA 2013 arbetade hon på McKinsey & Company som
partner med ansvar för McKinsey & Company:s detaljist-verksamhet i
Skandinavien.

Liv Forhaug är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

Information om de föreslagna styrelseledamöterna tillhandahålls på
Hemtex webbplats ir.hemtex.com.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att omval, för tiden
till slutet av nästa årsstämma, sker av Stein Petter Ski till
styrelseordförande.

Punkt 14 - Fastställande av instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att arbetet i valberedningen inför årsstämman
2015 ska bedrivas enligt följande principer:

Antal ledamöter

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och ytterligare tre
ledamöter, vilka ska bestå av representanter för de till röstetalet
tre största aktieägarna, som var och en ska representeras av en
ledamot.

Utseende av ledamöter

Under det tredje kvartalet ska styrelsens ordförande kontakta de
aktieägare som är de tre till röstetalet största i Hemtex och
efterfråga dennes representant till valberedningen.

Om någon av de tre största aktieägarna inte vill utse en representant
till valberedningen ska möjligheten istället ges till den i
storleksordning därefter kommande aktieägaren som ännu inte blivit
tillfrågad.

Med undantag för styrelsens ordförande bör ledamöterna i
valberedningen inte vara styrelseledamot, verkställande direktör
eller annan ledande befattningshavare i Hemtex eller i dess
dotterbolag.

Namnen på ledamöterna och de aktieägare som de representerar ska
offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2015. Styrelsens
ordförande ska vara sammankallande till valberedningens första möte,
då valberedningens ordförande ska väljas.

Mandatperiod

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning har utsetts.

Valberedningens ordförande

Valberedningen ska inom sig välja ordförande, som ska vara annan än
styrelsens ordförande. Om inte ledamöterna enas om annat ska den
ledamot som representerar den störste aktieägaren utses till
ordförande i valberedningen.

Förändringar i valberedningens sammansättning

Om någon av de aktieägare som har utsett ledamöter till valberedningen
under mandatperioden inte längre tillhör de tre största ägarna ska
deras representanter ställa sina platser till förfogande och den
eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största ska istället
ges tillfälle att utse sin representant.

Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i
valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i
röstetalet ägt rum eller om förändringen sker mindre än två månader
före årsstämman.

Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen äger alltid rätt att
entlediga ledamoten och utse en ny representant. Om någon av
ledamöterna i valberedningen skulle frånträda sitt uppdrag i förtid
ska den aktieägare som representerades av ledamoten ges tillfälle att
utse en ersättare.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så
snart de skett.

Ersättning

Något arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.
Valberedningens ledamöter ska dock ersättas av Hemtex för skäliga
utlägg och kostnader, t.ex. kostnader för externa konsulter som
bedöms nödvändiga för valberedningens arbete. Därutöver ska Hemtex på
begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom
sekreterarfunktion för att underlätta valberedningens arbete.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska inför årsstämman 2015 presentera förslag till:

· Ordförande på bolagsstämman
· Antalet styrelseledamöter och suppleanter
· Styrelseledamöter
· Styrelsens ordförande
· Arvode till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter
· Arvode till revisorerna
· Instruktion för valberedningen inför årsstämman 2016

Valberedningens förslag enligt ovan ska framgå av kallelsen till
årsstämman.

Därutöver ska valberedningen fullgöra de skyldigheter som följer
enligt Svensk kod för bolagsstyrning, såsom att förse Hemtex med viss
information för att möjliggöra för Hemtex att fullgöra sin
informationsskyldighet enligt bolagsstyrningskoden.

Punkt 15 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.