Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Hexagon: Årsstämma i Hexagon AB

Vid årsstämman i Hexagon AB (publ) denna dag fattades följande beslut.

Styrelse

Omval av styrelseledamöterna Melker Schörling, Ola Rollén, Gun
Nilsson, Ulrik Svensson, Ulrika Francke och Jill Smith såsom
ordinarie styrelseledamöter. Melker Schörling omvaldes till
styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen ska utgå med 1 300 000 kronor till ordföranden
och 525 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter
som inte är anställda i bolaget. Ordföranden för ersättningsutskottet
ska erhålla 85 000 kronor och ledamot däri 60 000 kronor samt ska
ordföranden för revisionsutskottet erhålla 200 000 kronor och ledamot
däri 150 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt avtal.

Kontant vinstutdelning

Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 0,43
euro per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den
12 maj 2016. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear
Sweden AB:s försorg den 19 maj 2016.

Valberedning samt ersättnings- och revisionsutskott

Omval av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Jan Andersson (Swedbank
Robur fonder) och Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder) samt nyval av
Ossian Ekdahl (Första AP-fonden), såsom ledamöter av valberedningen
inför årsstämman 2017, varvid Mikael Ekdahl utsågs till
valberedningens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Melker
Schörling och Gun Nilsson till ledamöter av ersättningsutskottet för
tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma tid
omvaldes Gun Nilsson, Jill Smith och Ulrik Svensson till ledamöter av
revisionsutskottet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att
ersättningen ska utgöras av grundersättning, rörlig ersättning,
övriga förmåner och pension samt vara marknadsmässig och
konkurrenskraftig. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad till
upp till 150 procent av grundersättningen, kopplad till den
resultatutveckling som personen kan påverka och baseras på utfallet i
förhållande till individuellt uppsatta mål. Rörlig ersättning ska
inte vara pensionsgrundande. Styrelsen ska årligen överväga om ett
aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska föreslås
bolagsstämman.

Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från befattningshavarens
sida. Vid uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden och den tid
under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 24
månader. Pensionsförmåner ska som huvudregel vara avgiftsbestämda,
med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av
egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv
och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många
aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10)
procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får ske på Nasdaq
Stockholm till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Överlåtelse
får ske av högst så många aktier som vid var tid motsvarar tio (10)
procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse ska kunna ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på Nasdaq Stockholm
som till tredje man i samband med förvärv av företag eller
verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier ska kunna erläggas
kontant, genom apport eller genom kvittning. Överlåtelse i samband
med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt
marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet
att justera bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra
förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

För ytterligare information kontakta:

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26
27, ir@hexagon.com

Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554
0972, media@hexagon.com

Detta pressmeddelande utgör sådan information som Hexagon AB (publ)
kan vara

skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller

lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 10 maj 2016 kl. 19:00.
Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som
ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och
industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar
integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders
arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar
beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon
(Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46 länder
och en nettoomsättning om cirka 3 000 MEUR. Läs mer på
www.hexagon.com och följ oss @HexagonAB.

.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hexagon/r/arsstamma-i-hexagon-ab,c2005899
http://mb.cision.com/Main/387/2005899/513586.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.