Du är här

2017-05-29

Hexatronic Group AB: Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic Group AB (publ)

556168-6360

Pressmeddelande 29 maj 2017

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade
stämman om förändring av räkenskapsåret till att omfatta perioden den 1
januari till och med den 31 december.
Som ett led i övergången från brutet räkenskapsår till kalenderår som
räkenskapsår har bolaget beslutat att presentera finansiell information för
kalenderår 2016 bestående av balans- och resultaträkning, kassaflödesanalys
och nyckeltal.

--------------------------------------------------------------
| Finansiell information i korthet Perioden Perioden |
| 160101 150901 |
| MSEK 161231 160831 |
| Nettoomsättning 1 032,3 890,9 |
| EBITDA 109,8 81,3 |
| EBITDA-marginal 10,6% 9,1% |
| Rörelseresultat 88,8 62,9 |
| Nettoresultat 54,1 42,1 |
| Resultat/aktie efter utspädning, SEK 1,50 1,19 |
| Kassaflöde från löpande verksamheten 34,5 56,8 |
| Likvida medel 39,6 51,1 |
--------------------------------------------------------------
Göteborg 29 maj 2017

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group

För eventuella frågor kontakta:

* Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00
* Lennart Sparud, CFO Hexatronic Group, 070-558 66 04

Hexatronic Group AB (publ)
är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter
och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden.
Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och
produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala
varumärken som
Ribbonet®, Micronet(TM), Drytech(TM), Lightmate®, FibreHub(TM), Matrix,
DCIO(TM), Basic Broadband(TM) och Wistom®
. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge,
Finland, Storbritannien, Kina, Nya Zeeland och USA.
Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer
information, se
www.hexatronicgroup.com

.

---------------------------------------------------------------------------------------------
| Koncernens resultaträkning (KSEK) Perioden Perioden |
| 160101 150901 |
| 161231 160831 |
| Rörelsens intäkter |
| Nettoomsättning 1 032 342 890 896 |
| Övriga rörelseintäkter 6 100 7 788 |
| 1 038 442 898 684 |
| Rörelsens kostnader |
| Råvaror och handelsvaror -581 762 -507 235 |
| Övriga externa kostnader -140 032 -126 657 |
| Personalkostnader -204 227 -180 879 |
| Övriga rörelsekostnader -2 597 -2 597 |
| Rörelseresultat före avskrivningar 109 823 81 317 |
| Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -21 041 -18 411 |
| |
| Rörelseresultat 88 782 62 906 |
| |
| Resultat från finansiella poster |
| Finansiella intäkter 0 131 |
| Finansiella kostnader -18 998 -7 929 |
| |
| Resultat efter finansiella poster 69 784 55 108 |
| Inkomstskatt -15 674 -13 006 |
| Periodens resultat 54 110 42 102 |
| Hänförligt till: |
| Moderbolagets aktieägare 54 110 42 102 |
| |
| Resultat per aktie |
| Resultat per aktie före utspädning (SEK) 1,59 1,26 |
| Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 1,50 1,19 |
| |
| Koncernens rapport över totalresultatet (KSEK) Perioden Perioden |
| 160101 150901 |
| 161231 160831 |
| Periodens resultat 54 110 42 102 |
| Poster som senare kan återföras i resultaträkningen |
| Omräkningsdifferenser 1 157 -479 |
| Övrigt totalresultat för perioden 1 157 -479 |
| Periodens totalresultat 55 267 41 623 |
| Hänförligt till: |
| Moderbolagets aktieägare 55 267 41 623 |
---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
| Koncernens balansräkning (KSEK) |
| 2016-12-31 2016-08-31 |
| Tillgångar |
| |
| Anläggningstillgångar |
| Immateriella anläggningstillgångar 113 291 93 055 |
| Materiella anläggningstillgångar 80 156 80 505 |
| Finansiella anläggningstillgångar 289 288 |
| Summa anläggningstillgångar 193 736 173 848 |
| |
| Omsättningstillgångar |
| Varulager 206 994 198 115 |
| |
| Kortfristiga fordringar |
| Kundfordringar 196 082 167 620 |
| Aktuella skattefordringar 0 660 |
| Övriga fordringar 10 664 2 361 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 227 11 504 |
| Summa kortfristiga fordringar 216 974 182 145 |
| |
| Likvida medel 39 588 51 051 |
| |
| Summa omsättningstillgångar 463 556 431 311 |
| Summa tillgångar 657 292 605 160 |
--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------
| Koncernens balansräkning (KSEK) |
| 2016-12-31 2016-08-31 |
| Eget Kapital |
| Eget kapital som kan hänföras till Moderföretagets aktieägare |
| Aktiekapital 1 807 1 684 |
| Övrigt tillskjutet kapital 182 924 165 803 |
| Reserver -158 -807 |
| Balanserat resultat inklusive periodens totalresultat 145 774 134 161 |
| Eget kapital 330 347 300 841 |
| |
| Långfristiga skulder |
| Skulder till kreditinstitut 88 509 50 141 |
| Uppskjuten skatt 31 627 29 986 |
| Summa långfristiga skulder 120 136 80 127 |
| |
| Kortfristiga skulder |
| Skulder till kreditinstitut 5 532 0 |
| Checkräkningskredit 20 277 0 |
| Leverantörsskulder 104 327 102 456 |
| Avsättningar 5 000 5 000 |
| Aktuella skatteskulder 3 948 0 |
| Övriga skulder 21 861 79 798 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 45 864 36 938 |
| Summa kortfristiga skulder 206 808 224 192 |
| Summa eget kapital, avsättningar och skulder 657 292 605 160 |
| |
| Ställda säkerheter |
| Aktier i dotterbolag 210 913 184 319 |
| Övriga ställda säkerheter 57 166 97 166 |
| ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.