Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

HNA Sweden Hospitality Management AB: HNA senarelägger utbetalningen av vederlaget i sitt budpliktsbud till aktieägarna i ...

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras
eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte
till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller
personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva
ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver
vad som följer av svensk rätt.

Pressmeddelande från HNA Sweden Hospitality Management AB

Stockholm den 6 april 2017

Den 22 december 2016 offentliggjorde HNA Sweden Hospitality Management
AB ("HNA Sweden"), ett indirekt helägt dotterbolag till HNA Tourism
Group Co., Ltd. ("HNA Tourism Group"), ett erbjudande i enlighet med
reglerna om budplikt till aktieägarna i Rezidor Hotel Group AB (publ)
("Rezidor") om förvärv av samtliga utestående aktier i Rezidor för
ett pris om 34,86[1] kronor per aktie ("Erbjudandet").[2] HNA Sweden
har upprättat en erbjudandehandling avseende Erbjudandet
("Erbjudandehandlingen"), vilken godkändes av Finansinspektionen den
1 februari 2017 samt offentliggjordes av HNA Sweden den 2 februari
2017. Ett första tillägg ("Tillägg 1") till Erbjudandehandlingen
godkändes av Finansinspektionen den 21 februari 2017 samt
offentliggjordes av HNA Sweden samma dag. Ett andra tillägg ("Tillägg
2") till Erbjudandehandlingen godkändes av Finansinspektionen den 10
mars 2017 samt offentliggjordes av HNA Sweden samma dag. Ett tredje
tillägg ("Tillägg 3") till Erbjudandehandlingen godkändes av
Finansinspektionen den 31 mars 2017 samt offentliggjordes av HNA
Sweden samma dag.

Den initiala acceptperioden för Erbjudandet ("Initiala
Acceptperioden") inleddes den 3 februari 2017 och avslutades den 10
mars 2017. Den 10 mars 2017 förlängde HNA Sweden acceptperioden till
den 24 mars 2017 ("Första Förlängda Acceptperioden"). Den 15 mars
2017 offentliggjorde HNA Sweden det preliminära utfallet för den
Initiala Acceptperioden. I samband därmed förklarade HNA Sweden
Erbjudandet ovillkorligt samt att HNA Sweden fullföljer Erbjudandet.
Den 24 mars 2017 offentliggjorde HNA Sweden en ytterligare
förlängning av acceptperioden, vilken löper till och med den 7 april
2017 ("Andra Förlängda Acceptperioden").

Utbetalning av vederlaget i Erbjudandet är villkorat av att HNA Sweden
erhåller samtliga erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och
andra åtgärder från myndigheter eller liknande på för HNA Sweden
acceptabla villkor. HNA Sweden har förbehållit sig rätten att, vid
ett eller flera tillfällen, senarelägga tidpunkten för utbetalning av
vederlaget om HNA Sweden inte har erhållit erforderliga tillstånd,
godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller
liknande för utbetalning av vederlaget. HNA Sweden har tidigare
kommunicerat att de preliminära datumen för utbetalning av vederlaget
är den 7 april 2017 för aktier inlämnade under den Initiala
Acceptperioden, den 21 april 2017 för aktier inlämnade under den
Första Förlängda Acceptperioden samt den 5 maj 2017 för aktier
inlämnade under den Andra Förlängda Acceptperioden.

HNA Sweden har ännu inte erhållit samtliga erforderliga
myndighetstillstånd för att föra ut vederlaget från Kina, och HNA
Sweden bedömer att det är osannolikt att myndighetstillstånd i tid
kommer att erhållas så att utbetalning av vederlaget kan ske vid de
utsatta preliminära datumen för utbetalning av vederlaget för den
Initiala Acceptperioden, den Första Förlängda Acceptperioden
respektive den Andra Förlängda Acceptperioden.

Mot bakgrund av ovanstående senarelägger HNA Sweden det preliminära
datumet för utbetalning av vederlaget för aktieägare som har
accepterat Erbjudandet under någon av de tre acceptperioderna till
omkring den 9 juni 2017. Det nya preliminära datumet för utbetalning
av vederlaget är villkorat av att HNA Sweden erhåller samtliga
erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från
myndigheter eller liknande på för HNA Sweden acceptabla villkor. HNA
Sweden förbehåller sig rätten att, vid ett eller flera tillfällen,
senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlaget om HNA Sweden
inte erhåller erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra
åtgärder från myndigheter eller liknande för utbetalning av
vederlaget före den 9 juni 2017. För det fall tidpunkten för
utbetalning av vederlaget senareläggs ytterligare kan den komma att
infalla upp till nio månader efter det att den Initiala
Acceptperioden började löpa. HNA Sweden är dock bundet av
Erbjudandet.

Med anledning av att datumet för utbetalning av vederlaget
senareläggs, har aktieägare som har accepterat Erbjudandet under
någon av de tre acceptperioderna möjlighet att återkalla avgiven
accept. För att återkallelsen ska kunna göras gällande ska en
skriftlig återkallelse ha kommit Handelsbanken Capital Markets
(adress: Handelsbanken Capital Markets, Emission HCXS-O, 106 70
Stockholm) tillhanda före klockan 17.00 (CET) den 1 juni 2017 (fem
arbetsdagar före det justerade preliminära datumet för utbetalning av
vederlaget).

Ägare av aktier i Rezidor vars innehav är förvaltarregistrerade och
som önskar återkalla avgiven accept av Erbjudandet ska göra det i
enlighet med instruktioner från förvaltaren.

Ytterligare information

Erbjudandehandlingen, Tillägg 1, Tillägg 2, Tillägg 3 och en
anmälningssedel finns tillgängliga på Erbjudandets webbplats
(www.hnagroup.com/en/discl/HNA_Website2017/legal.html), Handelsbanken
Capital Markets webbplats
(www.handelsbanken.se/investeringserbjudande). De svenska
språkversionerna av Erbjudandehandlingen, Tillägg 1, Tillägg 2 och
Tillägg 3 finns även tillgängliga på Finansinspektionens webbplats
(www.fi.se).

För mer information om Erbjudandet, se:

www.hnagroup.com/en/discl/HNA_Website2017/legal.html

För ytterligare frågor, kontakta:

Sard Verbinnen & Co

Michael Henson

+44 (0) 20 3178 8914

Robert Rendine

+1 (212) 687 8080

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 6 april 2017
klockan 18.30 (CET).

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas
eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver
vad som krävs enligt svensk rätt.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle
förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där
detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. HNA
Sweden kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan
distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat
av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan
accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post
eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat
telefax, e-post, telex, telefon och internet) i eller in till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika
eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt
eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.
Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan
dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt
tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA och får inte heller
distribueras på liknande sätt.

HNA Sweden kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt
Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker,
fondkommissionärer och andra institutioner som innehar
förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, får inte
vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet
relaterade dokument, till sådana personer.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller
indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är
ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som
befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan
mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som
lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA är ogiltigt och
kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som
deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner
sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA samt att de inte på
icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är
från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet
från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Sydafrika eller USA.

J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited ("J.P. Morgan") är
finansiell rådgivare till HNA Tourism Group, och inte till någon
annan, i samband med Erbjudandet. J.P. Morgan ansvarar inte gentemot
någon annan än HNA Tourism Group för rådgivning i samband med
Erbjudandet. Informationen i detta pressmeddelande har lämnats av HNA
Sweden och härrör, såvitt avser de delar som avser Rezidor, från
Rezidors offentligt tillgängliga information. J.P. Morgan har inte
åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen häri och
frånsäger sig allt ansvar med anledning av sådan information. Varken
J.P. Morgan eller något av dess dotterbolag är skyldigt gentemot,
eller accepterar någon risk, skuld eller någon form av ansvar (direkt
eller indirekt, i kontrakt, i skadestånd, enligt lag eller på annat
sätt) för någon person som inte är kund hos J.P. Morgan i samband med
detta Erbjudande eller i övrigt.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen äga företräde.

----------------------------------------------------------------------

[1] Priset i Erbjudandet motsvarar den volymvägda genomsnittliga
betalkursen för Rezidor-aktien under de 20 börsdagar som föregått
dagen för offentliggörandet av ingåendet av avtalet om att förvärva
Carlson Hotels som offentliggjordes den 27 april 2016, vilket i
enlighet med uttalanden från Aktiemarknadsnämnden (se uttalandena AMN
2016:10 och AMN 2016:27) är ...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.