Du är här

2018-03-06

Holmen: Kallelse till årsstämma 2018

Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) (org.nr 556001-3301) kallas
till årsstämma tisdagen den 10 april 2018 kl 15.00 i
Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång Royal), Stallgatan 6,
Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 4 april 2018

dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 4 april 2018, helst
före kl 17.00, under adress Holmen AB, Koncernstab Juridik, Box 5407,
114 84 Stockholm, varvid antalet biträden skall anges. Anmälan kan
också göras per telefon 08-666 21 11 eller via bolagets hemsida,
www.holmen.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden. Sådan omregistrering måste vara verkställd onsdagen
den 4 april 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna
dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Aktieägare som
önskar företrädas av ombud kan erhålla fullmaktsformulär genom
bolaget. Fullmaktsformulär finns även tillgängligt på bolagets
hemsida, www.holmen.com.

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande

2 Val av ordförande vid stämman

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

4 Godkännande av dagordning

5 Val av justeringsmän

6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7 Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen

Anförande av verkställande direktören

8 Frågor i anslutning till den lämnade redovisningen

9 Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen

10 Fråga om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag för utdelning

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

12 Bestämmande av antalet av stämman valda styrelseledamöter och revisorer

13 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

14 Val av styrelse och styrelsens ordförande

15 Val av revisor

16 Styrelsens förslag om uppdelning av aktier ("aktiesplit")

17 Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

18 Styrelsens förslag rörande förvärv och överlåtelse av egna aktier

19 Stämmans avslutande

Valberedningens förslag avseende punkt 2 och punkterna 12-15 i
dagordningen

Bolagsstämman har tidigare beslutat att inrätta en valberedning med
uppgift att lämna förslag avseende val av styrelseledamöter och
styrelsearvode samt, i förekommande fall, val av revisorer och
revisionsarvoden. Enligt bolagsstämmans beslut skall valberedningen
bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av
bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 augusti varje
år. Inför årsstämman 2018 består valberedningen av Mats Guldbrand, L
E Lundbergföretagen, Alice Kempe, Kempestiftelserna, Hans Hedström,
Carnegie Fonder, och styrelsens ordförande Fredrik Lundberg.
Ordförande i valberedningen är Mats Guldbrand.

Valberedningen har anmält följande förslag.

Punkt 2 Fredrik Lundberg föreslås som ordförande vid stämman.

Punkt 12 Valberedningen föreslår nio styrelseledamöter och en revisor.

Punkt 13 Arvode till styrelsen föreslås utgå med 3 195 000 kr, varav till styrelseordföranden 710 000 kr och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 355 000 kr. Förslaget innebär en höjning med totalt 135 000 kr.

Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 Valberedningen föreslår omval av Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Lars Josefsson, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner.

Fredrik Lundberg föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Punkt 15 Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG AB. KPMG AB har anmält att avsikten är att auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt skall utses till huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag avseende punkt 10 i dagordningen

Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till 13 (12) kr per
aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår
styrelsen torsdagen den 12 april 2018.

Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att
utsändas av Euroclear Sweden tisdagen den 17 april 2018.

Styrelsens förslag avseende punkt 16 i dagordningen

Styrelsen föreslår, i syfte att underlätta handeln med bolagets aktier
på Nasdaq Stockholm, att årsstämman beslutar

- att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie, oavsett serie, delas upp i två (2) aktier av samma serie (aktiesplit 2:1),

- att bestämma avstämningsdag för uppdelningen av aktierna till den 2 maj 2018,

- att styrelsen, eller den styrelsen utser, skall ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket eller vid Euroclear Swedens hantering.

Uppdelningen av aktier kommer att innebära att antalet aktier i
bolaget ökar från 84 756 162 till 169 512 324, varav 45 246 468
aktier av serie A och 124 265 856 aktier av serie B. Den föreslagna
aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 50 kronor till
25 kronor.

Styrelsens förslag avseende punkt 17 i dagordningen

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och
annan ersättning till verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare, dvs de affärsområdes- och stabschefer som
rapporterar direkt till verkställande direktören. Riktlinjerna gäller
för avtal som ingås efter årsstämmans beslut.

Lön och övriga förmåner: Ersättningen till verkställande direktören
och övriga ledande befattningshavare skall utgöras av en fast,
marknadsmässig lön. Övriga förmåner, i huvudsak bil- och
bostadsförmån, skall där de förekommer utgöra en begränsad del av
ersättningen.

Utöver eventuella av bolagsstämman beslutade aktierelaterade
incitamentsprogram skall ingen rörlig ersättning förekomma.

Pension: Pensionsåldern skall normalt vara 65 år. Pensionsförmånen
skall vara avgiftsbestämd och följa ITP-planen. Kompletterande
avgiftsbestämda pensionslösningar kan tillkomma.

Uppsägningstid och avgångsvederlag: Uppsägningstiden skall vara sex
månader, oavsett om uppsägningen sker på initiativ av bolaget eller
befattningshavaren. Vid uppsägning från bolagets sida skall ett
avgångsvederlag kunna utgå med belopp motsvarande högst 18
månadslöner.

Ersättningsutskott: Ett inom styrelsen utsett ersättningsutskott skall
bereda frågor om lön och övriga anställningsvillkor för verkställande
direktören och förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana
frågor. De närmare principerna för lönesättning, pensioner och andra
förmåner avseende övriga ledande befattningshavare skall återfinnas i
av ersättningsutskottet fastlagd lönepolicy.

Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen har rätt att frångå dessa
riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om
sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till
avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Styrelsens förslag avseende punkt 18 i dagordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen
bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen förvärva högst så många aktier av serie B att
bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10
procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq
Stockholm inom det vid var tid gällande kursintervallet.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att,
under tiden fram till nästa årsstämma, avyttra av bolaget innehavda
egna aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller
verksamhet eller för att finansiera sådant förvärv, varvid
försäljning även får ske på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får
utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna
aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm skall
ske inom det vid var tid gällande kursintervallet. Vid överlåtelser
utanför Nasdaq Stockholm skall betalning för aktierna kunna erläggas
kontant, med apportegendom eller genom kvittning och priset skall
svara mot ett bedömt marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen.

Syftet med bemyndigandena om återköp och överlåtelse av egna aktier,
och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att
ge bolaget möjlighet att använda egna aktier för att utan tidsutdräkt
och på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt betala eller
finansiera förvärv av bolag eller verksamhet. Syftet med
bemyndigandet att återköpa egna aktier är även att ge styrelsen
möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom
skapa ökat värde för aktieägarna.

För beslut i enlighet med förslaget erfordras att aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid årsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Upplysningar vid stämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka
på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som
kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags
ekonomiska situation och dels bolagets förhållande till annat
koncernbolag.

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens förslag till utdelning
jämte motiverat yttrande därtill, styrelsens förslag om uppdelning av
aktier ("aktiesplit"), styrelsens förslag till riktlinjer för
bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören
och andra personer i bolagets ledning, revisorsyttrande enligt 8 kap
54 § aktiebolagslagen samt styrelsens förslag till bemyndigande att
förvärva och överlåta egna aktier jämte motiverat yttrande därtill
kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med tisdagen den
20 mars 2018 och kommer därjämte att finnas på bolagets hemsida,
www.holmen.com.

_____________

I Holmen AB finns totalt 84 756 162 aktier, varav 22 623 234 är
A-aktier och 62 132 928 är B-aktier. A-aktien har tio röster oc...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.