Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-05

Holmen: Kallelse till årsstämma 2019

Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) (org.nr 556001-3301) kallas
till årsstämma torsdagen den 11 april 2019 kl 15.00 i
Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång Royal), Stallgatan 6,
Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 5 april 2019

dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 5 april 2019, helst
före kl 17.00, under adress Holmen AB, Koncernstab Juridik, Box 5407,
114 84 Stockholm, varvid antalet biträden skall anges. Anmälan kan
också göras per telefon 08-666 21 11 eller via bolagets hemsida,
www.holmen.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen
den 5 april 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna
dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Aktieägare som
önskar företrädas av ombud kan erhålla fullmaktsformulär genom
bolaget. Fullmaktsformulär finns även tillgängligt på bolagets
hemsida, www.holmen.com.

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande

2 Val av ordförande vid stämman

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

4 Godkännande av dagordning

5 Val av justeringsmän

6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7 Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt
revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen

Anförande av verkställande direktören

8 Frågor i anslutning till den lämnade redovisningen

9 Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget och för koncernen

10 Fråga om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen och om avstämningsdag för utdelning

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

12 Bestämmande av antalet av stämman valda styrelseledamöter och
revisorer

13 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

14 Val av styrelse och styrelsens ordförande

15 Val av revisor

16 Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och
annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i
bolagets ledning

17 Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande
befattningshavare, innefattande

A. Införande av aktiesparprogram
B. Säkringsåtgärder med anledning av aktiesparprogrammet

B.1 Beslut om överlåtelser till deltagarna i programmet av förvärvade egna aktier av serie B
B.2 Aktieswapavtal med extern part, om årsstämman inte beslutar enligt punkten 17.B.1 ovan

18 Styrelsens förslag rörande förvärv och överlåtelse av egna aktier

19 Stämmans avslutande

Valberedningens förslag avseende punkt 2 och punkterna 12-15 i
dagordningen

Bolagsstämman har tidigare beslutat att inrätta en valberedning med
uppgift att lämna förslag avseende val av styrelseledamöter och
styrelsearvode samt, i förekommande fall, val av revisorer och
revisionsarvoden. Enligt bolagsstämmans beslut skall valberedningen
bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av
bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 augusti varje
år. Inför årsstämman 2019 består valberedningen av Mats Guldbrand, L
E Lundbergföretagen, Torbjörn Widmark, Kempestiftelserna, Hans
Hedström, Carnegie Fonder, och styrelsens ordförande Fredrik
Lundberg. Ordförande i valberedningen är Mats Guldbrand.

Valberedningen har anmält följande förslag.

Punkt 2 Fredrik Lundberg föreslås som ordförande vid stämman.

Punkt 12 Valberedningen föreslår nio styrelseledamöter och en revisor.

Punkt 13 Arvode till styrelsen föreslås utgå med 3 195 000 kr, varav till styrelseordföranden 710 000 kr och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 355 000 kr. Förslaget innebär oförändrade arvoden.

Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 Valberedningen föreslår omval av Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Lars Josefsson, Lars G Josefsson, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner samt nyval av Alice Kempe. Carl Kempe har avböjt omval.

Alice Kempe är född 1967. Hon är ordförande i Kempestiftelserna och sedan 2001 anställd vid Energimyndigheten.

Fredrik Lundberg föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Punkt 15 Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG AB. KPMG AB har anmält att avsikten är att auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt skall utses till huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag avseende punkt 10 i dagordningen

Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till 6,75 (6,50) kr per
aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår
styrelsen måndagen den 15 april 2019.

Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att
utsändas av Euroclear Sweden torsdagen den 18 april 2019.

Styrelsens förslag avseende punkt 16 i dagordningen

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och
annan ersättning till verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare, dvs de affärsområdes- och stabschefer som
rapporterar direkt till verkställande direktören. Riktlinjerna gäller
för avtal som ingås efter årsstämmans beslut.

Lön och övriga förmåner: Ersättningen till verkställande direktören
och övriga ledande befattningshavare skall utgöras av en fast,
marknadsmässig lön. Övriga förmåner, i huvudsak bil- och
bostadsförmån, skall där de förekommer utgöra en begränsad del av
ersättningen.

Utöver eventuella av bolagsstämman beslutade aktierelaterade
incitamentsprogram skall ingen rörlig ersättning förekomma.

Pension: Pensionsåldern skall normalt vara 65 år. Pensionsförmånen
skall vara avgiftsbestämd och följa ITP-planen. Kompletterande
avgiftsbestämda pensionslösningar kan tillkomma.

Uppsägningstid och avgångsvederlag: Uppsägningstiden skall vara sex
månader, oavsett om uppsägningen sker på initiativ av bolaget eller
befattningshavaren. Vid uppsägning från bolagets sida skall ett
avgångsvederlag kunna utgå med belopp motsvarande högst 18
månadslöner.

Ersättningsutskott: Ett inom styrelsen utsett ersättningsutskott skall
bereda frågor om lön och övriga anställningsvillkor för verkställande
direktören och förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana
frågor. De närmare principerna för lönesättning, pensioner och andra
förmåner avseende övriga ledande befattningshavare skall återfinnas i
av ersättningsutskottet fastlagd lönepolicy.

Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen har rätt att frångå dessa
riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om
sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till
avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Styrelsens förslag avseende punkt 17 i dagordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett
långsiktigt aktiesparprogram ("Programmet" eller "LTIP 2019").
Programmet riktar sig till medlemmar i koncernledningen,
affärsområdescheferna och ett antal nyckelpersoner i Holmen-koncernen
och skall implementeras efter Holmens årsstämma 2019.

Årsstämman 2016 beslutade om ett långsiktigt aktiesparprogram som
löper ut i samband med offentliggörandet av Holmens delårsrapport för
det första kvartalet 2019 ("LTIP 2016"). Styrelsen anser att
programmet är ändamålsenligt utformat, och föreslår att årsstämman
2019 antar ett långsiktigt aktiesparprogram som i allt väsentligt har
motsvarande villkor som LTIP 2016. Till skillnad mot vad som gäller
enligt LTIP 2016 föreslår dock styrelsen att LTIP 2019 skall ha ett
matchningsvillkor och att det villkoret skall vara relaterat till
totalavkastningen på bolagets aktier (TSR). Vidare föreslår styrelsen
att prestationsvillkoret, i likhet med vad som gäller för LTIP 2016,
skall vara baserat på avkastning på sysselsatt kapital. Styrelsen
föreslår dock att nivån för när tilldelning av prestationsaktier
skall ske skall vara högre än i LTIP 2016.

Det övergripande syftet med Programmet är att bibehålla en nära
intressegemenskap mellan de anställda och aktieägarna och att
fortsätta att främja ett långsiktigt engagemang för Holmen när LTIP
2016 löper ut. Programmet är ämnat att attrahera och behålla
anställda som är avgörande för Holmens fortsatta framgång.

Programmet skall vara uppnåeligt, lätt att förstå, kostnadseffektivt
att administrera och enkelt att kommunicera.

A. Införandet av Programmet

Styrelsen föreslår att införande av Programmet skall ske enligt nedan
angivna huvudsakliga villkor.

a) Programmet föreslås riktas till högst 60 fast anställda inom
Holmen-koncernen, vilka delas in i följande fyra kategorier:
verkställande direktören i Holmen ("Grupp 1"), vice verkställande
direktören i Holmen ("Grupp 2"), högst fyra affärsområdeschefer i
Holmen ("Grupp 3") och högst 54 övriga nyckelpersoner i
Holmen-koncernen ("Grupp 4"). Deltagarna i Grupp 1-4 benämns
tillsammans "Deltagarna".

b) För att delta i Programmet krävs att de anställda personligen
investerar i aktier av serie B i Holmen och att dessa aktier
allokeras till Programmet ("Sparaktier"). För varje Sparaktie har
Deltagarna möjlighet att tilldelas en halv (0,5) aktie av serie B i
Holmen, vederlagsfritt, antingen av Holmen, av något annat bolag i
Holmen-koncernen eller av en anvisad tredje part ("Matchningsaktie").
Matchningsaktierna tilldelas under förutsättning att vissa villkor
avseende fortsatt anställning och obrutet innehav av Sparaktier
uppfyllts (vilket beskrivs närmare i avsnitt (i) nedan) och att
totalavkastningen på bolagets aktier (TSR) under räkenskapsåren
2019-2021 är positiv ("Matchningsvillkoret"). Matchningsaktierna
kommer att tilldelas efter utgången av en intjänandeperiod, som löper
från och med 1 juni 2019 till och med dagen för offentliggörandet av
Holmens delårsrapport för det första kvartalet 2022
("Intjänandeperioden"). Holmen avser att lämna besked till Deltagarna
om deras deltagande i Programmet senast den 8 maj 2019 (dock med rätt
för styrelsen att senarelägga denna tidpunkt för enskilda Deltagare
om det finns särskilda skäl).

c) Deltagare kommer vidare ha möjlighet att, beroende på uppfyllande
av vissa prestationsvillkor (såsom definierade och beskrivna i
avsnitt (d) nedan), efter utgången av Intjänandeperioden tilldelas
ytterligare aktier av serie B i Holmen, vederlagsfritt, antingen av
Holmen, av något annat bolag i Holmen-koncernen eller av en anvisad
tredje part ("Prestationsaktier"). För varje Sparaktie kan Deltagaren
komma att tilldelas Prestat...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.