Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-30

HomeMaid: HalvårsrapportJanuari - Juni 2018

Vid extra bolagsstämma i HomeMaid AB (publ) den 21 december 2017
fattades beslut om att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget
Veteranpoolen AB. Utdelning genomfördes i januari 2018. Aktier av
serie B i Veteranpoolen AB (publ) noterades den 30 januari 2018 på
Spotlight. I samband med att utdelningen genomfördes i januari
uppstod en realisations-vinst om 187 Mkr som påverkar koncernens egna
kapital positivt med motsvarande belopp. Realisationsvinsten
redovisas också under övriga intäkter i resultatrapporten.

HomeMaidkoncernens kvarvarande verksamhetsområden är HomeMaid AB och
Betjänten AB.

Period 1 april - 30 juni 2018

· Nettoomsättningen uppgår till 60 482 (58 147) kkr motsvarande en
tillväxt om 4,0 %.

· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 203 (2 434) kkr
och efter avskrivningar till 3 525 (1 806) kkr. Rörelsemarginalen
uppgår till 5,8 % (3,1 %). Resultatet före skatt uppgår till 3 475 (1
772) kkr.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av
rörelsekapital uppgår till 5 216 (10 591) kkr.

· Resultat per aktie uppgår till 0,14 (0,07) kr.

Period 1 januari - 30 juni 2018

Siffrorna nedan i resultaträkningen redovisas exklusive resultat från
värdeöverföring av Veteranpoolen AB, 186 673 kkr.

· Nettoomsättningen uppgår till 117 117 (110 535) kkr motsvarande en tillväxt om 6,0 %.

· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 7 286 (4 943) kkr
och efter avskrivningar till 5 921 (3 784) kkr. Rörelsemarginalen
uppgår till 5,1 % (3,4 %). Resultatet före skatt uppgår till 5 800 (3
722) kkr.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av
rörelsekapital uppgår till 7 340 (10 490) kkr.

· Resultat per aktie uppgår till 0,24 (0,14) kr.

Väsentliga händelser januari - juni 2018

· Samtliga aktier i Veteranpoolen AB (publ) delades ut och aktier av serie B i Veteranpoolen AB (publ) noterades på Spotlight den 30 januari 2018.

· Årsstämma hölls den 22 maj 2018 i Halmstad.

VD ord:

HomeMaidkoncernen har två ingående verksamheter: HomeMaid och
Betjänten.

Veteranpoolen delades ut till aktieägarna i januari 2018.

Både tillväxt och lönsamhet har utvecklats mycket väl under första
halvåret och efterfrågan har varit hög med en sammanlagd tillväxt om
6,0 %. Lönsamheten förbättrades och periodens resultat uppgår till
5,8 MSEK jämfört 3,7 MSEK föregående år.

HomeMaids arbete med att leverera väl genomförda hemservice- och
engångsuppdrag till barnfamiljer, par med utflugna barn, yngre i
början av karriären samt äldre är uppskattat.

Mycket arbete läggs ner på att finna och utbilda personal för att möta
den höga efterfrågan och att kvalitetssäkra våra tjänster. HomeMaid
består idag av anställda födda i 68 olika länder; HomeMaid pratar
inte integration utan HomeMaid "gör" integration varje dag. Det är en
självklarhet för oss, en självklarhet för våra kunder och våra ägare.

I Betjänten, tvätt- och skrädderiverksamheten i Göteborg, är
verksamheten i en ny fas med optimering av produktion, personal och
priser efter avslutat miljöprovsprogram. Optimeringen har lett till
en god resultatförbättring.

Eva-Karin Dahl

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Siffrorna nedan redovisas exklusive resultat från värdeöverföring av
Veteranpoolen AB, 186 673 kkr, i

resultaträkningen.

Omsättningen och resultatet

April - Juni 2018

Nettoomsättningen uppgår till 60 482 (58 147) kkr vilket innebär en
tillväxt om 4,0 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 4 203 (2
434) kkr och efter avskrivningar till 3 525 (1 806) kkr.
Rörelsemarginalen uppgår till 5,8% (3,1 %). Koncernens resultat före
skatt uppgår till 3 475 (1 772) kkr.

Januari - Juni 2018

Nettoomsättningen uppgår till 117 117 (110 535) kkr vilket innebär en
tillväxt om 6,0 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 7 286 (4 943) kkr och efter avskrivningar till 5 921 (3 784) kkr. Rörelsemarginalen uppgår till 5,1 % (3,4 %). Koncernens resultat före skatt uppgår till 5 800 (3 722) kkr.

Kassaflödet

April - Juni 2018

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring
av rörelsekapital uppgår till 5 216 (10 591) kkr. Kassaflödet från
den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår
till 3 375 (7 934) kkr.

Januari - Juni 2018

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring
av rörelsekapital uppgår till 7 340 (10 490) kkr. Kassaflödet från
den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår
till 5 761 (8 791) kkr.

Likviditeten och balansräkningen

Koncernens likvida medel uppgår per 2018-06-30 till 15 980 (22 158)
kkr.

Koncernens egna kapital uppgår per 2018-06-30 till 20 903 (54 794)
kkr. Soliditeten i koncernen uppgår till 23,5 % (35,4 %). HomeMaids
räntebärande nettokassa uppgår till 7 298 (14 801) kkr. Koncernen har
långfristiga skulder avseende finansiell leasing av produktionsbilar.
Koncernen har även lån från kreditinstitut med anledning av
genomförda förvärv.

Väsentliga händelser

Veteranpoolen

Samtliga aktier i Veteranpoolen AB (publ) delades ut och aktier av
serie B i Veteranpoolen AB (publ) noterades på Spotlight den 30
januari 2018.

Årsstämma i HomeMaid AB

Årsstämma hölls den 22 maj på HomeMaids kontor i Halmstad enligt
offentliggjord kallelse. Vid stämman var 3 167 726 aktier (2 250 000
av aktieslag A och 917 726 aktieslag B) av totalt 18 241 474 aktier
representerade vilket motsvarar 44,7 % av rösterna. Följande
beslutades:

- Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

- Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att utdela 10 033 kkr motsvarande en utdelning om 0,55 kr per aktie.

- För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer:

Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius
(omval), Eva-Karin Dahl (omval) och Andreas Gindin (nyval). Ingrid
Nordlund hade avböjt omval.Vid efterföljande konstituerande
styrelsemöte utsågs Eva-Karin Dahl till VD och Mats Claesson till
styrelsens ordförande.

- Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Moderbolaget under rapportperioden

April - Juni 2018

Nettoomsättningen uppgår till 58 869 (56 471) kkr. Bolaget redovisar ett resultat före skatt om 3 147 (1 786) kkr.

Moderbolagets likvida medel uppgår per den 2018-06-30 till 15 391 (6
866) kkr.

Januari - Juni 2018

Nettoomsättningen uppgår till 114 108 (107 450) kkr. Bolaget redovisar
ett resultat före skatt om 5 321 (3 980) kkr.

Framtida utveckling

HomeMaids ambition är fortsatt att uppnå en stark tillväxt inom
området RUT genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. På
en starkt konkurrensutsatt marknad blir varumärke och image allt
viktigare. Marknadsinsatser och kommunikation är därför av stor vikt.

Lika grundläggande är att vara en god arbetsgivare som tillämpar
kollektivavtalsenliga villkor och att leverera service med kvalitet.
Detta ger konkurrensfördelar vid rekrytering av personal,
införsäljning och under uppdragens genomförande.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella
risker beskrivs i årsredovisningen

för år 2017. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till
politiska beslut, konjunkturen, medarbeta-re, förvärv och kunder.
Politiska beslut som berör RUT avdraget, kommunala beslut som ändrar
kraven för leverans av omsorgstjänster under LOV (Lagen Om
Valfrihet), införande av trängselavgifter och övriga beslut som
påverkar personalkostnaderna har stor betydelse för bolaget.

Inga händelser av betydelse har inträffat under perioden som
väsentligen förändrar beskrivningen av bolagets risker och
hanteringen av dessa.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34
Delårsrapportering förutom i segmentsredovisning och enligt Rådet för
finansiell rapportering RFR 1 samt vad gäller moderbolaget, RFR 2.
Samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och
beräkningsmetoder tillämpas som i senaste årsredovisningen. Inga nya
standarder har trätt i kraft som påverkar HomeMaids ställning eller
resultat.

Effekter av nya IFRS standards som träder ikraft från 2018

IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder, trädde i kraft 1 januari
2018, standarden ersätter IAS 18 Intäkter samt IAS 11
Entreprenadavtal. Standarden bygger på principen att intäkter
redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller
tjänsten. Standarden har inte fått någon väsentlig påverkan på de
finansiella rapporterna.

IFRS 9, Finansiella instrument, ska tillämpas från 1 januari 2018 och
ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.
Standarden introducerar nya principer avseende nedskrivningar av
finansiella tillgångar, där modellen baseras på förväntade förluster.
Syftet med den

nya nedskrivningsmodellen är bland annat att reserveringar för
kreditförluster ska göras i ett tidigare skede. Standarden har inte
fått någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter.

Granskning

Denna halvårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande finansiell information

Delårsrapport för kvartal 3 2018-11-12

Halmstad 2018-08-30

Mats Claesson Eva-Karin Dahl Andreas Gindin

Styrelseordförande VD Ledamot

Fredrik Grevelius Patrik Torkelson

Ledamot Ledamot

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/homemaid/r/halvarsrapportjanuari---juni-2018,c...
http://mb.cision.com/Main/12452/2603691/899496.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.