Du är här

2016-01-20

Hövding Sverige AB : Hövding Sverige AB (publ) Kommuniké från årsstämma den 20 januari 2016

Idag den 20 januari 2016 hölls årsstämma i Hövding Sverige AB (publ). Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades
med erforderlig majoritet.

Fastställande samt resultatdisposition

Vid stämmande beslutades att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen. Vid stämman beslutades även att balansera årets förlust i ny
räkning och att därmed inte lämna någon utdelning.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet till styrelseledamöter och
verkställande direktör.

Arvoden

Vid stämman beslutades om att arvode ska utgå med 150 000 kronor till
styrelsens ordförande och med 88 600 till var och en av de övriga
styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt med 60 000 till
styrelsesuppleanter. Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för
bolaget och i överenskommelse med skattelagstiftningen får styrelsearvode
betalas till styrelseledamots bolag. Samtliga arvoden avser en 12 månaders
period.

Vidare beslutades att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning och avtal.

Styrelse

Vid stämman beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter samt en
suppleant. Stämmande beslutade även om en revisor utan revisorssuppleant.

Örjan Johansson, Lennart Gustafson, Samir Mastaki, Christer Ljungberg och
Sofia Ulver omvaldes som styrelseledamöter. Peter Zonabend nyvaldes som
styrelseledamot. Johan Larsson omvaldes som styrelsesuppleant.

Revisor

Mazars SET Revisionsbyrå AB nyvaldes som revisor med Åsa Andersson Eneberg som
huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman för innevarande
räkenskapsår.

Teckningsoptioner

Vid stämman beslutades att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för
nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av högst 600 000 st
teckningsoptioner, samt att bemyndiga styrelsen att besluta om fördelningen
och att administrera registrering av ovan teckningsoptioner hos Bolagsverket.
Teckningsoptionerna är avsedda att kunna användas som incitament för
nyckelpersoner i bolaget för att befrämja bolagets värdetillväxt. Varje
teckningsoption skall ge rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Priset för
varje teckningsoption skall bestämmas på marknadsmässiga villkor. Om
styrelsen beslutar att ge ut teckningsoptioner under ovan optionsprogram och
dessa utnyttjas för att teckna nya aktier i bolaget, kommer aktiekapitalet
att öka som mest med 600 000 kronor.

Valberedning

Vid stämman beslutades att valberedningen skall bestå av en representant för
envar av de tre största aktieägarna tillsammans med styrelsens ordförande.
Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största registrerade
aktieägarna enligt aktieboken den 31 maj 2016 för att erbjuda deltagande i
valberedningen. Om någon eller några av dessa aktieägare avstår från att
delta i valberedningen eller lämnar valberedningen innan dess arbete är
slutfört, skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse
ledamot. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar aktier så att denne
därmed inte längre tillhör de största ägarna, ska dennes representant
ersättas enligt principen ovan. Valberedningen utser inom sig ordförande,
vilken dock ej får vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.
Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Ersättning
skall ej utgå till ledamot i valberedningen. Bolaget skall offentliggöra
namnen på ledamöterna i valberedningen, liksom hur dessa kan kontaktas, på
bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

Ersättning till ledande befattningshavare

Vid stämman beslutades om följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. Rörliga
ersättningar såsom t.ex. bonus får förekomma, när så är motiverat för att
kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner, samt för att stimulera
försäljnings- och resultatförbättringar och arbetet för att uppnå av
styrelsen uppsatta mål. Rörliga ersättningar skall baseras på förutbestämda
och mätbara kriterier och får uppgå till högst 40 % av den fasta
ersättningen. Styrelsen skall inför varje årsstämma överväga om ett
aktierelaterat incitamentsprogram skall föreslås årsstämman eller ej. Det är
bolagsstämman som beslutar om sådana aktierelaterade incitamentsprogram.
Pensionsförmåner skall motsvara ITP-plan. Uppsägningslön och avgångsvederlag
skall sammantaget inte överstiga 9 månadslöner för verkställande direktören
respektive 6 månader för övriga ledande befattningshavare. Styrelsen ska ha
rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl
för detta.

Räkenskapsår

Vid stämman beslutades att bolagsordningen §11 Räkenskapsår ändras till
kalenderår. Nuvarande lydelse "Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1/9
- 31/8." ändras således till ny lydelse "Bolagets räkenskapsår ska omfatta
perioden 1/1 - 31/12". Detta innebär det att innevarande räkenskapsår
förlängs med fyra månader, och omfattar således perioden 2015-09-01 -
2016-12-31.

För ytterligare information kontakta gärna VD Fredrik Carling 040 236868.

För bilder gå in på
http://www.mynewsdesk.com/se/hovding

Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Hövding Sverige AB via Globenewswire

HUG#1980289

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.