Du är här

2017-08-24

Hoylu AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)

Hoylu AB (publ) ("Bolaget") kallar härmed till extra bolagsstämma.

Aktieägaren CeWi Invest AS föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om att
genomföra en riktad nyemission till Bolagets anställda, konsulter och
styrelsens ledamöter. Teckningskursen ska uppgå till 100 procent av den
volymviktade genomsnittliga stängningskursen för Bolagets aktie mellan den 24
augusti 2017 och den 6 september 2017. Den krets till vilka den föreslagna
nyemissionen riktas har på förhand anmält intresse att teckna sig för aktier
för sammanlagt 3 800 000 kronor.

Enligt förslaget ska för varje tecknad och betald aktie tilldelas tecknaren
två (2) syntetiska optioner och för varje aktie som Bolagets VD har tecknat
och betalat, ska Bolagets VD tilldelas fyra (4) syntetiska optioner.
Lösenpriset för de syntetiska optionerna är 200 procent av teckningskursen.
De syntetiska optionerna ger innehavaren rätt till en kontant ersättning
motsvarande hur mycket marknadsvärdet för Bolagets aktie den 30 september
2020 överstiger lösenpriset. Innehavaren äger rätt att lösa de syntetiska
optionerna tidigare vid händelse av att Bolaget blir uppköpt.

Syftet med nyemissionen och det syntetiska optionsprogrammet är att skapa
delaktighet för de inbjudna avseende möjlighet och risk i Bolagets utveckling
såväl som att säkerställa att de delar Bolagets målsättning att åstadkomma
lönsam tillväxt. Behovet av programmet bör ses mot bakgrund av att Bolaget är
verksam på en global marknad och att huvuddelen av personerna som är aktuella
för deltagande i programmet är verksamma på marknader där aktierelaterade
incitamentsprogram är en normal del av den totala kompensationen.

For ytterligare information och detaljer om programmet se kallelsen till extra
bolagsstämma nedan.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA
HOYLU AB (PUBL)

Aktieägarna i Hoylu AB (publ), org. nr 559084-6381 ("Bolaget"), kallas härmed
till extra bolagsstämma torsdagen den 7 september 2017, klockan 10.00.
Stämman kommer avhållas i Bolagets lokaler på Nordenskiöldsgatan 24 i Malmö.
Insläpp och avprickning påbörjas 30 minuter före utsatt tid för stämman.
Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman ska dels vara upptagna i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 1 september 2017, dels
anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den fredagen den 1 september 2017,
helst före klockan 17.00.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till Hoylu AB (publ),
Tunnbindaregatan 37, 602 21 Norrköping eller via e-post till
bolagsstamma@hoylu.com alternativt kan anmälan göras över telefon på
telefonnummer +46 040-170600 under kontorstid. Vid anmälan vänligen uppge
namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav
samt eventuella biträden vid stämman. Antalet biträden får högst uppgå till
två.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig och daterad
fullmakt. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia på
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig
firmatecknare. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre
giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet, har angivits i
fullmakten. Fullmakt i original, registreringsbevis och motsvarande
behörighetshandlingar bör skickas till Bolaget på ovan angiven adress i god
tid före bolagsstämman.

Fullmaktsformulär finns att tillgå på Bolagets hemsida www.hoylu.com.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrerat sina aktier måste, för att ha rätt att
delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta rösträttsregistrera aktierna
i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före
den 1 september 2017 begära att så ska ske hos sin förvaltare. Registreringen
måste vara verkställd senast fredagen den 1 september 2017. Sådan
registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning
1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande.
3. Val av protokollförare.
4. Godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val av en eller två justeringsmän.
7. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
8. Beslut om riktad nyemission till Bolagets anställda, konsulter och
styrelseledamöter samt beslut om implementering av aktierelaterat
incitamentprogram.
9. Bolagsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 8 - Beslut om riktad nyemission till Bolagets anställda, konsulter och
styrelseledamöter samt beslut om implementering av aktierelaterat
incitamentprogram

Aktieägaren CeWi Invest AS har den 21 augusti 2017 inkommit med förslag till
styrelsen att bolagsstämman ska besluta dels om riktad nyemission till
Bolagets anställda, konsulter och styrelseledamöter, dels om implementering
av incitamentprogram till förmån för Bolagets anställda, konsulter och
styrelseledamöter. Incitamentsprogrammet är aktierelaterat och omfattar ett
erbjudande om att dels teckna aktier i Bolaget, dels teckna syntetiska
optioner i Bolaget ("Programmet") i enlighet med följande huvudsakliga
villkor:

Förslag till riktad nyemission av aktier till Bolagets anställda, konsulter
och styrelseledamöter
· Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 82 439 kronor genom nyemission
av högst 1 000 000 aktier ("Aktierna"). Om samtliga Aktier tecknas medför
emissionen en utspädning av Bolagets aktier och röster om cirka 8,85 procent.
· Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikande från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma Bolagets anställda, konsulter och
styrelseledamöter. Respektive tecknare äger rätt att teckna Aktier till ett
värde motsvarande minst 20 000 kronor och maximalt 500 000 kronor. Styrelsen
beslutar om slutlig tilldelning av Aktierna.
· Teckningskursen ska uppgå till 100 procent av den volymviktade
genomsnittliga stängningskursen för Bolagets aktie mellan den 24 augusti 2017
och den 6 september 2017, dock ska teckningskursen lägst motsvara aktiens
kvotvärde ("Teckningskursen").
· Teckning ska ske genom betalning senast den 14 september 2017. Styrelsen
ska äga rätt att senarelägga teckningstidpunkten. Överteckning för inte ske.
· Aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen
har registrerats vid Bolagsverket.

Förslag till utgivande av syntetiska optioner
· Enligt CeWi Invest AS förslag förutsätter tilldelning av Programmets
syntetiska optioner att mottagaren har tecknat sig för aktier i Bolagets
nyemission enligt de huvudsakliga villkor som framgår ovan. För varje tecknad
och betald Aktie tilldelas tecknaren två (2) syntetiska optioner och för
varje aktie som Bolagets VD har tecknat och betalat, ska Bolagets VD
tilldelas fyra (4) syntetiska optioner (de "Syntetiska Optionerna").
· Lösenpriset för de Syntetiska Optionerna är 200 procent av
Teckningskursen ("Lösenpriset"). De Syntetiska Optionerna ger innehavaren
rätt till en kontant ersättning motsvarande hur mycket marknadsvärdet för
Bolagets aktie den 30 september 2020 överstiger Lösenpriset. Innehavaren äger
rätt att lösa de Syntetiska Optionerna tidigare vid händelse av att Bolaget
blir uppköpt.
· De Syntetiska Optionerna leder inte till något förvärv av aktier i
Bolaget och får därför inte någon utspädningseffekt på Bolagets aktier.

Syftet med Programmet är att skapa delaktighet för de inbjudna avseende
möjlighet och risk i Bolagets utveckling såväl som att säkerställa att de
delar Bolagets målsättning att åstadkomma lönsam tillväxt långsiktiga
utveckling. Behovet av Programmet bör ses mot bakgrund av att Bolaget är
verksam på en global marknad och att huvuddelen av personerna som är aktuella
för deltagande i Programmet är verksamma på marknader där aktierelaterade
incitament är en normal del av den totala kompensationen.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut i frågan under punkten 8 erfordras att förslagen biträds av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut och därtill hörande handlingar kommer att
senast två veckor före stämman att finnas tillgängliga på Bolagets kontor på
Nordenskiöldsgatan 24 i Malmö och på Bolagets hemsida www.hoylu.com.
Handlingar skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress,
handlingarna kommer finnas tillgängliga på stämman. Handlingarna kommer att
läggas fram på stämman.

Styrelsen upplyser aktieägarna om att de äger rätt att begära upplysningar
avseende förhållande som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana
upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat
koncernbolag.

___________________
Malmö i augusti 2017
Styrelsen
För mer information, kontakta:
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Hoylu AB
Hoylu levererar lösningar för presentationer, idéskapande och samarbete, med
fokus på användarupplevelsen. Hoylu inriktar sig främst på företagslösningar
för kreativt samarbete, kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv
input. Detta inkluderar även Internet of Things och teknologier för att
förenkla samarbete mellan olika geografiska platser, för att förenkla
arbetsprocesser och uppnå högre effektivitet och kreativitet. För mer
information, besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Kortnamn
: Hoylu

Marknadsplats
: Nasdaq First North Stockholm

Certified Adviser
: Remium Nordic AB +46(0)84543200

Legal Adviser
: MAQS Advokatbyrå
Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 24 augusti 2017, kl 08.30.

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Hoylu AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.