Du är här

2017-05-15

HQ AB: Stämmokommuniké - HQ AB beslutar om företrädesemission

Vid dagens årsstämma i HQ AB beslutades att genomföra en
företrädesemission av aktier samt bemyndigande av styrelsen att fatta
beslut om nyemission av upp till 200 miljoner nya aktier. Vid
fulltecknande av företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 16 MSEK
före emissionskostnader. Som tidigare offentliggjorts är emissionen i
sin helhet garanterad av befintliga aktieägare.

Ett prospekt kommer att upprättas och godkännas av Finansinspektionen
med anledning av företrädesemissionen. Arbetet med detta pågår och
godkänt prospekt kommer inom kort att offentliggöras på bolagets
webbplats, www.hqab.se.

Årsstämman fattade nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i
enlighet med framlagda förslag och beskrivs i detalj i
stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

· Fastställande av resultat- och balansräkning för räkenskapsåret
2016

· Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande
att årets resultat balanseras i ny räkning

· Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
· Ett årligt styrelsearvode till styrelsens ordförande om 500 000 kr
och till övriga ledamöter om 300 000 kr vardera, totalt 1 100 000 kr

· Arvode till revisor enligt godkänd räkning
· Omval av styrelseledamöterna Johan Wiklund och Peter Zonabend
· Omval av Christer Sandberg till styrelseordförande
· Omval av Ernst & Young AB, som revisor för tiden intill slutet av
nästa årsstämma med Michael Forss som huvudansvarig revisor

· Beslut om ändringar av bolagsordning avseende aktiekapital och
antalet aktier

· Beslut om företrädesemission av aktier
· Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission
av aktier

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Sandberg, styrelseordförande, telefon 070-666 10 30

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HQ AB ska
offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 15 maj 2017.

.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hq-ab/r/stammokommunike---hq-ab-beslutar-om-fo...
http://mb.cision.com/Main/11668/2265788/674498.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.