Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-05

Hudya: HUDYA OFFENTLIGGÖR UTFALLET AV NYEMISSIONEN I ANSLUTNING TILL NOTERINGEN PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILLI USA (INNEFATTANDE DESS
TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF
COLUMBIA), AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, JAPAN, SYDKOREA,
KANADA, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA
OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Hudya AB ("Hudya" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av
nyemissionen av aktier i Bolaget ("Erbjudandet") inför den
förestående noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North
Growth Market.

Noteringen och Erbjudandet i korthet

· Erbjudandet omfattade högst 5 090 910 aktier, motsvarande cirka 70
MSEK före emissionskostnader.

· Priset per aktie i Erbjudandet var 13,75 SEK. Minsta teckningspost
var 400 aktier.

· Teckningsperioden pågick under 16 januari - 30 januari 2020.
· Rätt att teckna nya aktier tillkom, med avvikelse från befintliga
aktieägares företrädesrätt, allmänheten i Sverige, Norge och Danmark.

· Erbjudandet omfattades av emissionsgarantier motsvarande totalt
100 procent av Erbjudandet.

· Erbjudandet tecknades till ca 12,25 MSEK, motsvarande cirka 17,5
procent, av allmänheten och till 57,75 MSEK, motsvarande cirka 82,5
procent, av de som ställt ut emissionsgarantier.

· Cirka 740 investerare har tecknat och tilldelats aktier i
Erbjudandet, vilket innebär att antalet aktieägare i Hudya nu
överstiger 6 000.

· Beräknad likviddag i Erbjudandet förväntas bli den 10 februari
2020.

· Beräknad första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market är
den 14 februari 2020 och aktien kommer att handlas under kortnamnet
"HUDYA".

Børge Leknes, VD för Hudya, kommenterar:

"Som vi tidigare annonserat utvecklas Hudyas försäljning starkt
samtidigt som kostnaderna för kundanskaffning sjunker. Under 2020
lanserar vi våra tjänster även på den svenska och den danska
marknaden. Emissionen ger oss de finansiella muskler vi behöver för
att fortsätta denna snabba expansion", kommenterar Børge Leknes, VD i
Hudya.

Antal aktier och aktiekapital

Aktiekapitalet och det totala antalet aktier i Bolaget efter
Erbjudandet är beroende av om de som ställt ut emissionsgarantier
väljer arvode i form av aktier eller kontanter samt slutförandet av
den pågående apportemissionen varigenom Hudya AB förvärvar Hudya AS.
Hudya kommer att meddela det slutliga antalet aktier i Bolaget före
listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Om Hudya

Hudya AB är ett framåtblickande, skandinaviskt fintechföretag med
verksamhet i Sverige, Danmark och Norge och cirka 250 anställda.
Hudya skapar tekniska lösningar för en enklare ekonomisk vardag och
sparar kunder tid och pengar. Hudya har byggt en unik digital
plattform där man har samlat tjänster som privatpersoner och företag
behöver. Idag erbjuds mobil, el, försäkring och refinansiering till
schyssta villkor och priser. Hudya har internationella ambitioner och
arbetar för att utveckla och distribuera tjänster till en låg kostnad
oavsett land, med början i Skandinavien. Hittills har företaget 60
000 registrerade användare i Norge.

Rådgivare

Advokatfirman Törngren Magnell KB och Advokatfirmaet Selmer AS är
legala rådgivare till Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Børge Leknes, VD

Telefon: +47 934 80 312

E-mail: bl@hudya.no

Certified Advisor:

FNCA Sweden AB

E-mail: info@fnca.se

Telefon: +46 8-528 00 399

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Hudya i
någon jurisdiktion, varken från Hudya eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på
grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget.
Sådan information har inte oberoende kontrollerats av de finansiella
rådgivarna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs
endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara
fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på
informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller
fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon
annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller
distribution av denna information skulle stå i strid med gällande
regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner
eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än
vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning
kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller EU-tillväxtprospekt
enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129
("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon
regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-tillväxtprospekt
avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har dock
registrerats och godkänts av Finansinspektionen och hålls
tillgängligt på Hudyas hemsida.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana
uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de
innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser",
"planerar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "ska",
"bör", "får", eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta
meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka
i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser
att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de
gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa
sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på
uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de
faktiska resultat eller utfall, som ett resultat av olika faktorer,
komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt
framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra
väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma
att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller
underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade
uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de
antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i
detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den
framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för
att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att
anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar.
Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena
i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i
detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan
förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon
skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra
några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att
återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår
avseende innehållet i detta meddelande.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hudya/r/hudya-offentliggor-utfallet-av-nyemis...
https://mb.cision.com/Main/18922/3028138/1188591.pdf

Författare Cision News