Du är här

2016-02-11

Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2015: Hyvä kehitys jatkui koko vuoden

HUHTAMÄKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2016 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2015: Hyvä kehitys jatkui koko
vuoden

Q4 2015 lyhyesti

* Liikevaihto kasvoi 691 milj. euroon (581 milj. euroa)
* Liikevoitto kasvoi 56 milj. euroon (45 milj. euroa)
* Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,39 euroa)
* Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 4 % ja kehittyvillä
markkinoilla 7 %
* Valuuttakurssien vaihtelut kasvattivat konsernin liikevaihtoa 34 milj.
eurolla ja liikevoittoa 3 milj. eurolla

Vuosi 2015 lyhyesti

* Liikevaihto oli 2 726 milj. euroa (2 236 milj. euroa)
* Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 238 milj. euroa (175 milj.
euroa)
* Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 1,65 euroa (1,24 euroa)
* Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 4 % ja kehittyvillä
markkinoilla 6 %
* Valuuttakurssien vaihtelut kasvattivat konsernin liikevaihtoa 194 milj.
eurolla ja liikevoittoa 16 milj. eurolla
* Vapaa rahavirta vahvistui 91 milj. euroon (65 milj. euroa)
* Intiassa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa ja Afrikassa toimivan
joustopakkauksia valmistavan Positive Packaging -yhtiön hankinta saatettiin
päätökseen tammikuun 2015 lopussa ja liiketoiminta liitettiin osaksi
Flexible Packaging -liiketoimintasegmenttiä 1.2.2015 alkaen
* Euroopan komissio määräsi Huhtamäelle 15,6 miljoonan euron sakon vuosina
2002-2006 tapahtuneiden EU:n kilpailuoikeudellisen sääntelyn rikkomusten
perusteella. Huhtamäki on hakenut päätökseen muutosta.
* Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,66 euroa (0,60 euroa)
osakkeelta

Avainluvut

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa Q4 2015 Q4 2014 Muutos FY 2015 FY 2014 Muutos |
| Liikevaihto 690,5 580,5 19 % 2 726,4 2 235,7 22 % |
| Käyttökate (EBITDA)* 82,5 67,6 22 % 342,0 259,0 32 % |
| Käyttökateprosentti* 11,9 % 11,6 % 12,5 % 11,6 % |
| Liikevoitto (EBIT)* 55,7 45,3 23 % 237,5 174,9 36 % |
| Liikevoittoprosentti* 8,1 % 7,8 % 8,7 % 7,8 % |
| Osakekohtainen tulos (EPS)*, euroa 0,38 0,39 -3 % 1,65 1,24 33 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)** 14,7 % 12,6 % |
| Oman pääoman tuotto (ROE)** 18,1 % 16,1 % |
| Investoinnit 50,5 49,8 1 % 146,9 127,0 16 % |
| Vapaa rahavirta 53,0 54,1 -2 % 91,2 64,6 41 % |
| |
| Lopetetut toiminnot mukaan lukien |
| Osakekohtainen tulos (EPS)**, euroa 0,38 0,35 9 % 1,65 1,28 29 % |
| Osakekohtainen tulos (EPS), raportoitu, euroa 0,38 0,40 -5 % 1,42 1,33 7 % |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
* Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -22,6 milj. euroa vuonna 2015.

** Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -23,9 milj. euroa vuonna 2015 ja
5,1 milj. euroa kaudella Q4 2014 ja vuonna 2014.

Ellei toisin mainita, kaikki tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut,
mukaan lukien vuoden 2014 vastaavat ajanjaksot, käsittävät vain jatkuvat
toiminnot. Jatkuviin toimintoihin kuuluvat Foodservice Europe-Asia-Oceania,
North America, Flexible Packaging ja Molded Fiber -liiketoimintasegmentit.
Lopetettuihin toimintoihin sisältyy vuoden 2014 ja 2015 osalta joulukuun 2014
lopussa myyty Films -liiketoimintasegmentti. Ellei toisin mainita, esitetyt
vertailut liittyvät vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon.
Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt ROI-, ROE- ja RONA-tunnusluvut on laskettu
liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:
"2015 oli Huhtamäelle jälleen erinomainen vuosi. Olemme tyytyväisiä
kannattavuutemme vahvaan paranemiseen, jonka ansiosta liikevoittomme,
liikevoittoprosenttimme ja osakekohtainen tuloksemme saavuttivat
ennätystason. North America -liiketoimintasegmentin kehitys oli erinomaista
segmentin liikevaihdon kasvaessa orgaanisesti ja kannattavuuden parantuessa.
Myös Flexible Packaging -liiketoimintasegmentin kehitys oli hyvää: segmentti
kasvoi sekä orgaanisesti että yritysoston myötä, kun Positive Packaging
integroitiin Huhtamäkeen. Oli palkitsevaa huomata, että molemmat segmentit
onnistuivat omilla toimillaan parantamaan kannattavuuttaan.

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu koko vuodelta oli 4 %. Kasvu oli
epätasaista maantieteellisten alueiden välillä heijastellen kasvavaa
taloudellista epävarmuutta. Selvimmin epävarmuus oli nähtävissä kehittyvillä
markkinoilla, missä vertailukelpoinen kasvumme oli 6 % verrattuna 10 %:n
kasvuun vuonna 2014. Kasvu oli laimeaa suurilla markkinoilla, kuten Kiinassa
ja Intiassa, kun taas myyntimme vertailukelpoisin valuuttakurssein kehittyi
hyvin Venäjällä, Etelä-Amerikassa, Kaakkois-Aasiassa ja tietyillä alueilla
Afrikassa. Muoviraaka-aineiden hintojen lasku vuoden aikana johti
alhaisempiin myyntihintoihin vaikuttaen siten myös vertailukelpoiseen
kasvuumme vuonna 2015.
Merkittävistä orgaanisista kasvuinvestoinneista huolimatta vapaa rahavirtamme
kasvoi 26 miljoonaa euroa (41 %) 91 miljoonaan euroon. Vapaan rahavirran
kasvu yhdessä 14,7 %:n sijoitetun pääoman tuoton (ilman kertaluonteisia eriä)
ja 18,1 %:n oman pääoman tuoton (ilman kertaluonteisia eriä) kanssa
täydentävät hyviä saavutuksiamme vuonna 2015. Olemme hyvää vauhtia matkalla
kohti maaliskuussa 2015 asettamiamme keskipitkän aikavälin taloudellisia
tavoitetasoja.

Vuoden 2016 alkua on leimannut lisääntynyt volatiliteetti ja epävarmuus
markkinoilla. Suhtaudumme edelleen optimistisesti ruuan pakkaamisen
tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin pitkällä aikavälillä ja jatkamme
investointeja kolmeen liiketoiminta-alueeseemme; tarjoilupakkauksiin,
joustopakkauksiin ja kuitupakkauksiin. Läsnäolomme kasvumarkkinoilla auttaa
meitä kohdentamaan investointimme parhaisiin kohteisiin. Tarkka taloudenpito
ja panostukset toimintamme jatkuvaan parantamiseen tukevat
kasvusuunnitelmiamme."
Tuloskehitys Q4 2015

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vuosineljänneksellä 4 %. Kasvu oli vahvinta Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentissä ja hyvää myös Molded Fiber- ja North America -liiketoimintasegmenteissä. Vertailukelpoinen kasvu oli hieman negatiivinen Flexible Packaging -liiketoimintasegmentissä johtuen pääasiassa alentuneiden raaka-ainehintojen vaikutuksesta myyntihintoihin. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu säilyi edellisen vuosineljänneksen tasolla ja oli 7 %. Kasvu oli edelleen vahvinta Itä-Euroopassa ja Etelä-Amerikassa, kun taas Intiassa ja Kiinassa liikevaihdon kehitys oli laimeaa. Konsernin liikevaihto kasvoi ja oli 691 milj. euroa (581 milj. euroa). Positive Packagingin osuus konsernin liikevaihdosta oli 54 milj. euroa. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli 34 milj. euroa vuoden 2014 valuuttakursseihin verrattuna. Valuuttakurssivaikutus oli pääosin seurausta Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta suhteessa euroon, kun taas monien muiden valuuttojen kurssit suhteessa euroon heikentyivät.

Liikevaihto segmenteittäin

----------------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa Q4 2015 Q4 2014 Muutos Osuus konsernista Q4 2015 |
| Foodservice Europe-Asia-Oceania 168,7 155,6 8 % 24 % |
| North America 244,2 205,7 19 % 35 % |
| Flexible Packaging 214,5 159,8 34 % 31 % |
| Molded Fiber 66,5 63,2 5 % 10 % |
| Sisäisen myynnin eliminointi -3,4 -3,8 |
| Konserni 690,5 580,5 19 % |
----------------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

-----------------------------------------------------------------------
| Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015 |
| Foodservice Europe-Asia-Oceania 8 % 6 % 2 % 3 % |
| North America 5 % 7 % -2 % 7 % |
| Flexible Packaging -1 % 5 % 4 % 5 % |
| Molded Fiber 6 % 5 % 5 % 5 % |
| Konserni 4 % 6 % 1 % 5 % |
-----------------------------------------------------------------------
Konsernin liikevoitto kasvoi North America -liiketoimintasegmentin vahvan
tuloskehityksen vauhdittamana. Liikevoiton kasvua tuki myös Flexible
Packaging -liiketoimintasegmentin hyvä kehitys, johon Positive Packaging
myötävaikutti. Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Molded Fiber
-liiketoimintasegmenttien liikevoitot laskivat. Muiden toimintojen vaikutus
liikevoittoon johtui pääasiassa konsernin pitkäaikaisiin
kannustinjärjestelmiin liittyneistä kuluista. Konsernin liikevoitto oli 56
milj. euroa (45 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin
liikevoittoon oli 3 milj. euroa.
Liikevoitto segmenteittäin

----------------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa Q4 2015 Q4 2014 Muutos Osuus konsernista Q4 2015 |
| Foodservice Europe-Asia-Oceania 10,3 13,0 -21 % 17 % |
| North America 23,2 8,6 170 % 39 % |
| Flexible Packaging 18,3 12,4 48 % 31 % |
| Molded Fiber 8,0 10,0 -20 % 13 % |
| Muut toiminnot -4,1 1,3 |
| Konserni 55,7 45,3 23 % |
----------------------------------------------------------------------------------------
Nettorahoituskulut olivat 7 milj. euroa (8 milj. euroa). Verokulut olivat 8
milj. euroa (4 milj. euroa positiiviset).

Vuosineljänneksen voitto oli 40 milj. euroa (42 milj. euroa). Osakekohtainen
tulos oli 0,38 euroa (0,39 euroa ja 0,40 euroa sisältäen lopetetut
toiminnot).

Tuloskehitys vuonna 2015
Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vuoden aikana 4 %. Kaikki
liiketoimintasegmentit myötävaikuttivat suhteellisen tasaisesti liikevaihdon
kasvuun. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli 6 %. Sitä

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.