Du är här

2017-05-18

Humana AB: Kommuniké från Humana AB:s årsstämma den 18 maj 2017

Humana AB höll under torsdagen den 18 maj 2017 sin årsstämma varvid
följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information
om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen
till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till
årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets
hemsida, www.humana.se.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2016.

Utdelning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
vinstutdelning om 0,50 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen
den 22 maj 2017. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB
fredagen den 26 maj 2017.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören
ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2016.

Styrelse och revisorer
Stämman omvalde styrelseledamöterna Per Båtelson, Helen Fasth
Gillstedt, Per Granath, Lloyd Perry, och Ulrika Östlund samt nyvalde
Kirsi Komi och Monica Lingegård till styrelseledamöter. Stämman
omvalde Per Båtelson till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets
revisor.

Stämman beslutade att arvode oförändrat ska utgå med 600 000 kronor
till styrelsens ordförande och med 230 000 kronor till övriga
stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare utgår
ersättning med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet
och med 20 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet samt
med 12 500 kronor till ordföranden och övriga ledamöter i
ersättningsutskottet. Lloyd Perry avstår arvode för styrelse- och
utskottsarbete.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd
räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma,
besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med
stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges
ut vid nyemission av aktier som motsvarar tio procent av det totala
antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans
beslut om bemyndigandet.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant
betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom
kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5
§ andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästa årsstämma, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna
aktier, som i det senare fallet får ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i syfte att
möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra
överlåtelser av aktier i enlighet med beslut om bemyndigande för
styrelsen att överlåta egna aktier och tidigare beslut om att
överlåta egna aktier till deltagare i LTI 2016 samt att ge styrelsen
ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida
företagsförvärv. Förvärv av egna aktier får ske så att bolagets
innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av
samtliga aktier i bolaget.

Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske i syfte att möjliggöra en
förbättring av bolagets kapitalstruktur och att ge styrelsen ett ökat
handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv
genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering genom
att avyttra egna aktier. Överlåtelser får ske antingen på Nasdaq
Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas
av bolaget vid beslutstidpunkten.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av
bolagets bolagsordning.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster
inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och
bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 16 000
engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför
omsorgstjänster till över 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen
"Alla har rätt till ett bra liv". 2016 uppgick rörelseintäkterna till
6 362 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och
har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på www.humana.se eller
corporate.humana.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/humana-ab/r/kommunike-fran-humana-ab-s-arsstam...
http://mb.cision.com/Main/11148/2265629/674401.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.