Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-06

Husqvarna AB: Kallelse till årsstämma i Husqvarna AB (publ)

Aktieägarna i Husqvarna AB (publ) kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 9 april 2019 kl. 16:00 i Elmia Kongress och Konserthus,
Hammarskjöldsalen, Elmiavägen 15 i Jönköping.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 3 april 2019,

· dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 3 april 2019.
Registrering och anmälan
Anmälan kan göras:

· på bolagets webbplats, www.husqvarnagroup.com/agm,
· per telefon 036-14 70 10 vardagar kl. 09:00-16:00, eller
· per post till Husqvarna AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101
23 Stockholm.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal biträden
(maximalt två) som kommer att närvara vid stämman. Uppgifterna som
lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och endast användas för
årsstämman 2019. För den som önskar företrädas av ombud
tillhandahåller bolaget ett fullmaktsformulär som finns tillgängligt
på bolagets webbplats. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör
denna insändas per post till ovanstående adress så att den når
bolaget före årsstämman.

Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna
i eget namn för att få delta i stämman. För att denna registrering
ska vara införd i aktieboken onsdagen den 3 april 2019 måste
aktieägaren i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför
sådan registrering.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala
antalet aktier i bolaget till 112.292.071 A-aktier och 464.051.707
B-aktier, motsvarande sammanlagt 158.697.241,7 röster. Bolaget äger
inga egna aktier vid tidpunkten för kallelsen.

Dagordning
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
8. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
a) Individuellt val av styrelseledamöter
b) Val av styrelseordförande
12. Val av, och ersättning till, extern revisor
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen
14. Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2019)
15. Beslut om bemyndigande att ingå aktieswap-arrangemang för att
täcka åtaganden enligt LTI 2019 och andra tidigare beslutade
långsiktiga incitamentsprogram

16. Beslut om bemyndigande avseende nyemission
17. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår Erik Sjöman som ordförande vid årsstämman.

Vinstdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2018 om 2,25
kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen, dels med
0,75 kronor per aktie med torsdagen den 11 april 2019 som första
avstämningsdag, dels 1,50 kronor per aktie med fredagen den 11
oktober 2019 som andra avstämningsdag. Om årsstämman beslutar i
enlighet med detta förslag är beräknad (i) sista dag för handel i
aktier i Husqvarna AB med rätt till den tillämpliga delen av
utdelningen, (ii) tillämplig avstämningsdag, och (iii) dag för
utbetalning från Euroclear Sweden AB, följande:

+-----------------------------+--------------------+-----------------+
| |Första |Andra |
| |utbetalning(0,75 |utbetalning(1,50 |
| |kronor per aktie) |kronor per aktie)|
+-----------------------------+--------------------+-----------------+
|Sista dag för handel i |Tisdag 9 april 2019 |Onsdag 9 oktober |
|Husqvarna-aktie med rätt till| |2019 |
|utdelning | | |
+-----------------------------+--------------------+-----------------+
|Avstämningsdag |Torsdag 11 april |Fredag 11 oktober|
| |2019 |2019 |
+-----------------------------+--------------------+-----------------+
|Utbetalningsdag |Tisdag 16 april 2019|Onsdag 16 oktober|
| | |2019 |
+-----------------------------+--------------------+-----------------+

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 9)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie
styrelseledamöter att väljas av stämman, utan suppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna (punkt 10)
Valberedningen föreslår att styrelseledamöterna erhåller följande
basarvode för styrelsearbete (inklusive tilläggsarvode för arbete i
utskott):

+---------------------------------+-----------------+-----------------+------+
| |Föreslaget arvode|Arvode 2018 (SEK)|Ökning|
| |2019 (SEK) | | |
+---------------------------------+-----------------+-----------------+------+
|Styrelsens ordförande |2.000.000 |1.900.000 |5 % |
+---------------------------------+-----------------+-----------------+------+
|Styrelseledamot |580.000 |545.000 |6 % |
+---------------------------------+-----------------+-----------------+------+
|Ordförande i ersättningsutskottet|140.000 |120.000 |17 % |
+---------------------------------+-----------------+-----------------+------+
|Ledamot i ersättningsutskottet |80.000 |60.000 |33 % |
+---------------------------------+-----------------+-----------------+------+
|Ordförande i revisionsutskottet |240.000 |200.000 |20 % |
+---------------------------------+-----------------+-----------------+------+
|Ledamot i revisionsutskottet |135.000 |105.000 |29 % |
+---------------------------------+-----------------+-----------------+------+

Som tillägg till ordinarie basarvode enligt ovan och
kostnadsersättning för resor, föreslår valberedningen att ersättning
utgår för deltagande i varje fysiskt styrelsemöte i Sverige enligt
nedan (ingen ändring föreslås):

+--------------------------+----------------------------------+
|Styrelseledamotens hemvist|Arvode per möte |
+--------------------------+----------------------------------+
|Norden |Inget extra mötesarvode |
+--------------------------+----------------------------------+
|Europa (utom Norden) | SEK 10.000|
+--------------------------+----------------------------------+
|Övriga länder | USD 3.500|
+--------------------------+----------------------------------+

Valberedningen uttalar att styrelseledamöterna förutsätts engagera sig
ekonomiskt i bolaget genom att inom en femårsperiod förvärva aktier i
bolaget till ett värde motsvarande ungefär ett årsarvode, beräknat
före skatt.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 11)

a) Individuellt val av styrelseledamöter
Valberedningen föreslår omval av

1. Tom Johnstone,
2. Ulla Litzén,
3. Katarina Martinson,
4. Bertrand Neuschwander,
5. Daniel Nodhäll,
6. Lars Pettersson,
7. Christine Robins, och
8. Kai Wärn.

Samtliga föreslagna ledamöter presenteras närmare på bolagets
webbplats.

b) Val av styrelseordförande
Valberedningen föreslår att Tom Johnstone utses till
styrelseordförande.

Val av, och ersättning till, extern revisor (punkt 12)
Valberedningen föreslår att Ernst & Young väljs som revisionsbolag för
perioden från årsstämman 2019 intill slutet av årsstämman 2020.

Ernst & Young AB har meddelat att Hamish Mabon kommer att vara
huvudansvarig revisor, under förutsättning att årsstämman godkänner
valberedningens förslag (punkt 12).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska betalas enligt
godkänd räkning, i enlighet med tidigare års praxis.

Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen (punkt 13)
Styrelsen föreslår att ersättning till koncernledningen ska bestå av
fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på
årliga prestationsmål, långsiktiga incitament, pension och andra
förmåner. För verkställande direktören och övriga medlemmar av
koncern-ledningen tillämpas de riktlinjer för ersättning som
godkändes av årsstämman 2018. Styrelsen föreslår att motsvarande
riktlinjer ska godkännas av årsstämman 2019 för tiden intill slutet
av årsstämman 2020.

De föreslagna riktlinjerna för ersättning återfinns i det fullständiga
"Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämman i
Husqvarna AB (publ) tisdagen den 9 april 2019", som kommer att
publiceras på bolagets webbplats senast tre veckor före årsstämman.

Den totala ersättningen till koncernledningen för 2019 beräknas uppgå
till mellan 56 och 105 Mkr beroende på till vilken grad målen
(entry-target-stretch) för rörlig ersättning (rörlig lön och
långsiktiga incitamentskostnader) uppnås.

Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2019)
(punkt 14)

Programmet i sammandrag
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta ett prestationsbaserat
långsiktigt incitamentsprogram, LTI 2019. Programmet är baserat på
samma principer som incitamentsprogrammet som beviljades 2018 (LTI
2018).

LTI 2019 föreslås omfatta maximalt 100 ledande befattningshavare i
Husqvarnakoncernen och erbjuder deltagare att motta
prestationsbaserade aktierätter. Under förutsättning att vissa
prestationsmål och villkor uppfylls under en treårig
intjänandeperiod, kommer prestationsbaserade aktierätter, som
tilldelas år 2019, att ge rätt till B-aktier i Husqvarna enligt
följande.

Deltagare i LTI 2019 kommer att tilldelas ett antal
prestationsbaserade aktierätter baserat på deltagarens årliga mållön
(fast lön plus rörlig lön på målnivå) för 2019.

Det antal prestationsbaserade aktierätter som intjänas och ger rätt
till B-aktier är vidare beroende av uppfyllandet av bolagets
långsiktiga finansiella mål specificerade som vissa, av...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.