Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-06

Husqvarna AB: Kommuniké från årsstämma i Husqvarna AB (publ)

Årsstämman i Husqvarna AB (publ) hölls den 6 april 2016 i Jönköping.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna, utdelning samt
ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag
till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes
till 1,65 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen,
dels med 0,55 kronor per aktie med fredagen den 8 april 2016 som
första avstämningsdag, dels 1,10 kronor per aktie med måndagen den 10
oktober 2016 som andra avstämningsdag. Utbetalning av utdelningen
beräknas ske onsdag den 13 april 2016 respektive torsdag den 13
oktober 2016. Styrelsen och verkställande direktörerna beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Styrelse, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode
Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman antalet av stämman
valda styrelseledamöter till nio, utan suppleanter. Årsstämman
beslutade därefter om omval av Tom Johnstone, Magdalena Gerger, Ulla
Litzén, Katarina Martinson, Daniel Nodhäll, David Lumley, Lars
Pettersson och Kai Wärn, samt nyval av Bertrand Neuschwander. Tom
Johnstone valdes till styrelsens ordförande.

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om att arvode ska
utgå med sammanlagt 5 950 000 kronor, varav 1 775 000 kronor till
styrelsens ordförande och 515 000 kronor vardera till övriga
stämmovalda ledamöter som inte är anställda av bolaget. Ordföranden i
revisionsutskottet erhåller 180 000 kronor och de två ledamöterna 85
000 kronor vardera. Ordföranden i ersättningsutskottet erhåller 110
000 kronor och de två ledamöterna 55 000 kronor vardera.

Arvode till revisorn betalas efter godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning samt beslut om långsiktigt
incitamentsprogram

Årsstämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för
ersättning till Husqvarnas koncernledning.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att
anta ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för 2016,
LTI 2016.

Återköp och överlåtelser av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att
återköpa sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid var
tid inte överstiger en procent av samtliga utestående aktier i
bolaget. Förvärv av aktier ska ske på NASDAQ Stockholm och får då
endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet.

Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden
fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta
beslut om att sälja bolagets egna B-aktier på NASDAQ Stockholm.
Försäljningen av B-aktier får endast ske mot kontant betalning till
ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen, fatta beslut om att låta bolaget ingå ett eller
flera aktieswap-avtal med tredje part på villkor som överensstämmer
med marknadspraxis.

Syftet med bemyndigandena av återköp och överlåtelse av egna aktier
samt ingående av aktieswap-avtal är att säkra bolagets förpliktelser
(inklusive kostnader för sociala avgifter) med anledning av beslutade
incitamentsprogram samt att kontinuerligt anpassa det antal aktier
som innehas av detta skäl.

Bemyndigande avseende nyemission
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram
till årsstämman 2017, besluta om nyemission mot apportegendom av
totalt högst ca 57,6 miljoner B-aktier. Teckningskursen för de nya
aktierna ska baseras på marknadspriset för bolagets B-aktier. Syftet
med bemyndigandet är att underlätta förvärv där betalning sker med
egna aktier.

Valberedning
Vid årsstämman 2013 beslutades att bolaget till dess bolagsstämman
beslutar annorlunda ska ha en valberedning bestående av fem
ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en
av de fyra till röstetalet största kända aktieägarna per den sista
bankdagen i augusti månad, vilka på förfrågan har uttryckt önskan att
delta i valberedningsarbetet, samt bolagets styrelseordförande.

Denna information har lämnats i enlighet med lagen om (2007:528) om
värdepappersmarknaden (VpmL). Informationen lämnades för
offentliggörande den 6 april 2016 kl 19:00.

För ytterligare information kontakta:
Tobias Norrby, Investor Relations Manager, 08-738 93 35 eller
ir@husqvarnagroup.com

Husqvarna Group
Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av produkter för
skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat
motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer.
Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och
världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och
stenindustrin. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under
varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater,
Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till
konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder.
Nettoomsättningen 2015 uppgick till 36 miljarder kronor och koncernen
har över 13 000 medarbetare i 40 länder.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/husqvarna-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-husq...
http://mb.cision.com/Main/996/9950162/497479.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.