Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-05

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB: Kallelse till årsstämma i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812)
kallas härmed till årsstämma torsdag den 12 juni 2014 klockan 9:00 med adress
Oskarsparken 1 (4 trp), Örebro.

Aktieägare ska för att få delta i bolagsstämman vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken den 12 juni 2014 och senast den 6 juni 2014
klockan 16:00 anmäla sitt deltagande till bolaget per post till
Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ), Box 1826, SE-701 18 Örebro
eller per e-post tillinfo@hyresfastighetsfonden.se. Vid anmälan bör uppges
namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer samt
registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina
aktier måste i god tid före den 12 juni 2014 genom förvaltarens försorg
tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta
i stämman. Behörighetshandlingar för ombud, samt uppgifter om biträden, bör i
förekommande fall insändas före bolagsstämman.

Förslag till dagordning:

1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordningen
5 Val av en eller två justeringsmän
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8 Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) dispositioner
beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c)
ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt eventuella styrelse- och
revisorssuppleanter
10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11 Val av styrelse
12 Val av revisor och eventuella suppleanter
13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att justera mindre ändringar om sådana
uppkommer gentemot bolagsverket
15 Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 8b.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utbetalas.

Punkt 10.

Styrelsen föreslår att styrelsearvode skall utgå totalt högst med 90 000
kronor som skall fördelas fritt av styrelsen för kommande räkenskapsåret.

Punkt 14.

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen
fram till tiden för nästa årsstämma med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt besluta att A-och B- aktie kan utges till ett
antal om högst 100 % av samtliga utgivna aktier. Betalning ska kunna erläggas
kontant, genom apport eller genom kvittning. Sker emission utan företräde för
befintliga aktieägare ska emissionskursen i så stor utsträckning som möjligt
minst motsvara aktiens marknadsvärde.

För beslut enligt styrelsens förslag i punkt 14 erfordras att stämmans beslut
biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de
angivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga
förslag till beslut kommer senast tre veckor innan stämman att finnas
tillgängliga hos bolaget. Handlingarna sänds till aktieägare som begär det
och uppger sin postadress.

Örebro i maj 2014

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Styrelsen

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.