Du är här

2018-08-29

I-Tech: I-Tech AB (publ) delårsrapport Q2 2018

2018-08-29: I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH) publicerar härmed sin
delårsrapport för andra kvartalet 2018.

Sammanfattning av perioden

"Levererade volymer nådde en toppnotering under perioden och under
första halvåret var levererade volymer i paritet med helåret 2017"

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 9 270 (4 986) TSEK
vilket motsvarar en omsättningsökning med 86 (1 960) %.
Rörelseresultatet uppgick till - 2 544 (-1 214) TSEK.

· Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 13 083 (5 124)
TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 155 (-24) %.
Rörelseresultatet uppgick till -5 844 (-3 713) TSEK.

April till juni 2018

· Levererade volymer nådde en toppnotering under perioden och under
första halvåret var levererade volymer i paritet med helåret 2017.

· I-Tech noterades den 28 maj på First North vid Nasdaq Stockholm.
Bolagets nyemission i samband med listning tecknades till 138% och
tillförde bolaget ca 40 miljoner kronor efter emissionskostnader.

· I-Techs styrelse förstärktes vid årsstämman den 17 april med
Bjarne Sandberg, VD Cambrex Karlskoga AB. Bjarne tillför stor
kompetens inom både affären och den industriella strukturen.

· Bolaget har lagt sin enskilt största tillverkningsorder hittills för att täcka kommande efterfrågan och för att ge utrymme för ytterligare processoptimerings arbete om ca 1,7 MUSD till sin befintliga produktionspartner. Leveranser från denna order kommer starta i kvartal 4.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Bolaget har påbörjat samarbete med en europeisk tillverkare av
aktiva substanser som ett led i att skapa en bredare leverantörsbas.

· Bolagets största ägare Vicore Pharma Holding beslutade på en
extra bolagsstämma den 13e augusti om att dela ut merparten av sitt
innehav i I-Tech till sina aktieägare. Genom lock-up får ingen handel
med dessa aktier ske innan den 28 maj 2019. Transaktionen innebär att
I-Tech kommer att erhålla ca 1 500 nya aktieägare.

Finansiellt sammandrag

+---------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Alla belopp i TSEK | 2018 | 2017 | 2018 | 2017| 2017|
| | apr-jun|apr-jun| jan-jun|jan-jun|jan-dec|
+---------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Nettoomsättning | 9 270 | 4 986 | 13 083 | 5 124 |17 849 |
+---------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Rörelseresultat | -2 544 |-1 214 | -5 844 |-3 713 |-7 448 |
+---------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Resultat efter skatt | -2 273 |-1 555 | -5 635 |-4 269 |-8 418 |
+---------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Rörelsens kassaflöde | -2 218 | 956 | -9 114 |-4 664 |-6 238 |
+---------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Eget kapital vid periodens slut |111 083 |30 614 |111 083 |30 614 |36 955 |
+---------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+
|Likvida medel vid periodens slut | 50 657 |11 366 | 50 657 |11 366 |20 535 |
+---------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+

VD ord

Perioden april till juni 2018 visar på en hög industriell aktivitet
med ökade leveranser jämfört mot samma period föregående år och mot
första kvartalet 2018. Nettoomsättningen uppgick till 9,3 (5,0)
miljoner kronor under kvartalet och 13,1 (5,1) miljoner kronor för
första halvåret vilket motsvarar en ökning om 86% respektive 155%.

Tillväxten drivs fortsatt av bolagets största kund, Chugoku Marine
Paints som röner framgångar med sina olika produkter och där viktiga
nya slutkunder har vunnits. Försäljningen sker mot en rad olika
fartygstyper vilket visar bredden i produkternas egenskaper och deras
förmåga att spara bränsle. De viktigaste marknaderna är Japan, Korea
och Kina som också dominerar varvsnäringen både map nybyggnation men
också på underhållssidan.

I-Tech har under kvartalet erhållit flera positiva signaler från
pågående utvecklingsprogram hos nya potentiella kunder där omfattande
tester på olika nivåer visar på positiv prestandautveckling.
Utvärderingar med framtida potentiella Selektope-baserade produkter
drivs också av ledande nybyggnationsvarv. Sammanfattningsvis ser
bilden av pågående utvecklingsprogram av produkter innehållande
Selektope hos de ledande färgbolagen ut att vara i linje med bolagets
målsättning om att ha ytterligare kunder med produkter på marknaden
under kommande året. Till dess gläder vi oss åt att bevittna
övertygande produktpresentationer av Chugoku Marine Paints på några
av de mest betydelsefulla shipping-mässorna i världen.

Genom kapitaltillskottet i samband med bolagets notering på Nasdaq
First North, är nu bolaget väl

rustat för att ta till vara på den fulla potentialen i Selektope genom
ökat marknadsarbete för att säkerställa tillväxt, samarbeten med
underleverantörer och genom utvecklingsarbete undersöka ytterligare
applikationsområden.

I Juni månad förstärktes organisationen med en erfaren projektledare
inom processutveckling. I och med detta kan nu organisationen fullt
ut börja ta ansvar för sin nya roll i värdekedjan efter förvärvet av
produktions tillgångar (immaterialrättigheter och kunnande). Inom
ramen för det nyligen påbörjade samarbetet med en ny leverantör har
ett gemensamt program påbörjats i syfte att ytterligare optimera
processteknologin samt uppskalning i produktion.

Sammantaget ser vi framför oss en fortsatt stark tillväxt i bolaget
under kommande åren i takt med att rederinäringen uppmärksammar
prestandan i våra kunders Selektope-baserade produkter men också
drivet av globala målsättningar från IMO (International Maritime
Organization) att minska svavel-utsläpp och växthusgaser. Bägge
faktorerna gynnar utrullningen av ny antifouling-teknologi och i
valet av de starkt begränsade tillgängliga lösningar står Selektope®
sig starkt.

Vi har tagit ett stort kliv genom introduktionen på First North,
påbörjat väsentliga nyckelaktiviteter och märker av ett utökat
intresse för vår produkt. Med stark tillförsikt ser vi därför fram
emot att vara en delmängd av en effektivare, mer hållbar
rederinäring.

Philip Chaabane, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Philip Chaabane, VD
M: 073-910 37 08
E: philip.chaabane@i-tech.se

Denna information är sådan information som I-Tech AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 augusti 2018 kl. 08:00 CET.

Om I-Tech

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten
Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som
fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att
öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling
coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har
erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har
flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs
aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North med Erik Penser
Bank som Certified Adviser. För ytterligare information se:
www.i-tech.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/i-tech/r/i-tech-ab--publ--delarsrapport-q2-201...
http://mb.cision.com/Main/17051/2602804/899061.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.