Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-26

IAR Systems Group AB: Kallelse till årsstämma i I.A.R. Systems Group AB (publ)

Aktieägarna i I.A.R. Systems Group AB (publ) ("Bolaget" eller "IAR
Systems") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2019
klockan 18.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Anmälan med mera

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
tisdagen den 16 april 2019,

- dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdagen den
18 april 2019, under adress IAR Systems Group AB (publ), Kungsgatan
33, 111 56 Stockholm eller per telefon 0709-100 734 eller via
Bolagets webbplats www.iar.com/sv/investerare. Vid anmälan bör uppges
namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt
aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid
årsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear
Sweden AB senast den 16 april 2019.

Aktieägare som företräds genom ombud ska förete skriftlig dagtecknad
fullmakt som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än fem år.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats
www.iar.com/sv/investerare. Den som företräder juridisk person ska
förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling
utvisande behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar, såsom
fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas
till Bolaget på adressen ovan före årsstämman.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska göra anmälan
härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

9. Beslut
a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. om disposition av Bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen, samt

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

10. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och
suppleanter.

11. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
13. Val av revisor.
14. Beslut om inrättande av valberedning.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och
överlåtelse av egna aktier.

18. Beslut om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram.
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad
nyemission av aktier av serie C

20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av
aktier av serie C

21. Överlåtelse av aktier av serie B i Bolaget
22. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen.

23. Avslutande av årsstämman.
Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen, bestående av Jonas Eixmann (tillika ordförande i
valberedningen), utsedd av Andra AP-fonden, Mats Larsson, utsedd av
Första AP-fonden, och Jonas Wikström, utsedd av Stefan Skarin,
föreslår att styrelseordföranden Maria Wasing väljs som ordförande
vid stämman.

Beslut om disposition av Bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att det till årsstämmans förfogande stående
beloppet enligt Bolagets balansräkning om 362 629 984 kronor förfogas
så att en ordinarie utdelning för verksamhetsåret 2018 lämnas om 5,00
kronor per aktie, totalt 68 118 065 kronor. Förslag på avstämningsdag
är fredagen den 26 april 2019. Med denna avstämningsdag beräknas
utdelning komma att utbetalas torsdagen den 2 maj 2019.

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
(punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter
och att inga styrelsesuppleanter ska väljas.

Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkt
11)

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt
1 120 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och
180 000 kronor vardera till de ledamöter som inte är anställda i
koncernen. Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12)

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Maria Wasing
och Kent Sander samt nyval av Michael Ingelög, Richard Lind och Fred
Wikström. Lisa Kaati, Helena Nordman-Knutson och Stefan Skarin har
avböjt omval. Anledning till att Stefan Skarin har avböjt omval är
för att därigenom få en tydligare roll som verkställande direktör i
bolaget. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Maria Wasing.

Val av revisor (punkt 13)

Till revisor föreslår valberedningen omval på ett år av Deloitte AB
med huvudansvarig revisor Erik Olin. Valberedningens förslag
rekommenderas av styrelsens revisionsutskott.

Beslut om inrättande av valberedning (punkt 14)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om inrättande av en
valberedning enligt följande principer. Styrelsens ordförande ska
senast den 30 september 2019 sammankalla de tre röstmässigt största
aktieägarna eller kända aktieägargrupperingar i Bolaget, vilka sedan
äger utse minst tre ledamöter, en från var röstmässigt största ägare
eller ägargruppering till valberedningen. Om någon av de tre största
aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna avstår sin rätt att
utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare eller kända
aktieägargruppering i storleksordning beredas tillfälle att utse
ledamot till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande
utses att ingå i valberedningen. Verkställande direktören eller annan
person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.
Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första
sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en
ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till
dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska
offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2020.

Valberedningen ska konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande
i Bolaget per den 31 augusti 2019. Om väsentliga förändringar sker i
ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också
valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna
ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till val
av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse,
styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt
eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till
revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt
ordförande vid årsstämman.

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska
ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta
Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller
andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna
fullgöra sitt uppdrag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att de riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare som antogs på årsstämman
2018 ska fortsätta att tillämpas. Med ledande befattningshavare avses
verkställande direktören samt övriga medlemmar i Koncernens
ledningsgrupp, för närvarande totalt fem personer inklusive
verkställande direktören. Riktlinjerna för ersättning gäller även för
styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning utanför
styrelseuppdraget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt
16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om
nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av
eller konvertering till sammanlagt högst 1 397 000 aktier av serie B,
motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av
aktiekapitalet och cirka 9,4 procent av röstetalet baserat på
nuvarande antal aktier i Bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett
tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller
investeringar i nya eller befintliga verksamheter. Nyemission av
aktier eller emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet ska,
vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till
marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena
vid tidpunkten då aktier och/eller konvertibler emitteras. Betalning
för tecknade aktier och/eller konvertibler ska kunna ske kontant, med
apportegendom eller genom kvittning. För giltigt beslut erfordras att
beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
angivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av
egna aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att
under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier
av serie B att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10
procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq
Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta
köpkurs och lägsta säljkurs. Bemyndigandet syftar till att ge
styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med Bolagets
kapitalstruktur.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att under tiden fram till
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att
överlåta högst samtliga egna aktier av serie B som Bolaget vid varje
tidpunkt innehar (i) på Nasdaq Stockholm eller (ii) på annat sätt än
genom överlåtelse på en reglerad marknad, varvid styrelsen ska kunna
besluta om överlåtelse av aktier mot kontant betalning med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt eller som likvid vid förvärv av
företag eller verksamhet. Överlåtelse av aktier på en reglerad
marknad får en...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.