Du är här

2018-08-08

IDL Biotech: Delårsrapport kvartal 2 2018

Händelser under kvartalet

Den 20:e juni hölls bolagsstämma för IDL. På bolagsstämman valdes två
nya ledamöter in i styrelsen, Per-Anders Abrahamsson samt Carsten
Olsson. Hans Örström omvaldes på det efterföljande konstituerande
styrelsemötet till styrelsens ordförande.

I april anlitade bolaget en ny internationell försäljningschef, Martyn
Eales, med avsikt att stärka bolagets affärsfokus och därmed ge
bättre förutsättning för försäljningstillväxt.

Under kvartalet blev produkten UBC® Rapid registrerad i Iran och den
första försäljningen skedde.

Våra ELISA versioner av UBC®, TPS® och MonoTotal® har under kvartalet
registrerats i Marocko.

En klinisk studie i Kenya avseende TUBEX® TF har startats och
inkluderande av patienter har startats. Studiens fokus är att jämföra
TUBEX® TF med konkurrerande produkter och blododling som är "golden
standard" idag.

Studier avseende produkten UBC® Rapid som startats i Enköping, Uppsala
och Sundsvall samt Singapore fortlöper enligt plan.

Omsättning och resultat

Kvartal 2

Omsättningen under det andra kvartalet uppgick till 7 013 kkr (9 628
kkr). Som tidigare rapporterats har förändringar i sjukvårdssystemet
i Indonesien påverkat försäljningen av TUBEX® TF. Tillsammans med vår
nya distributör av TUBEX® TF på den indonesiska marknaden, arbetar vi
hårt med olika insatser för att parera ändringarna. Volymerna under
kvartalet har blivit lägre än bolaget förväntat sig, främst beroende
på tidsförskjutning av att få TUBEX® TF inkluderat i det statliga
online-upphandlingssystem som nu beräknas bli klart under kvartal
tre. Genom att bli inkluderade i det statliga upphandlingssystemet
når bolaget på sikt ett betydligt större segment på den Indonesiska
marknaden. Dock kommer tappade volymer under andra kvartalet bli
svåra att kompensera för under resten av 2018.

I jämförelse med andra kvartalet föregående år kan också noteras att
förgående år innehöll en engångsintäkt avseende övertagande av
distributörsrättigheterna för TUBEX® TF.

Glädjande är att volymerna av UBC® Rapid i Tyskland fortsätter att öka
och våra övriga tumörmarkörer visar även de på en volymökning.

Koncernens resultat under det andra kvartalet uppgick till -1 448 kkr
(1 505 kkr). Resultatförsämringen är en konsekvens av den lägre
försäljningen av TUBEX® TF. Ett antal aktiviteter har startats för
att dels förbättra situationen i Indonesien, dels kraftigt öka
försäljning på andra marknader.

Bolaget jobbar kontinuerligt med kostnadskontroll, och har trots lägre
omkostnader än förgående år gjort viktiga insatser på förstärkningar
av marknad, försäljning samt vetenskapliga rådgivare.

Perioden januari - juni

Omsättningen under det första halvåret uppgick till 12 482kkr (16 611
kkr). Avvikelsen är helt kopplat till lägre volymer av
bakteriologiska produkten TUBEX® TF medan våra onkologiska produkter
visar en ökning av volymer.

Koncernens resultat för det första halvåret är -3 093 kkr ( 324 kkr).
Det lägre resultatet är främst relaterat till marginaltapp p.g.a.
lägre omsättning av TUBEX® TF. Bolagets bruttomarginaler har
marginellt förändrats, men för att öka marknadsandelen på nya
marknader kommer bolaget fokusera på en aggressivare prisstrategi för
TUBEX® TF som innebär något lägre marginaler. Under året har vi också
förstärkt organisationen med fokus på försäljning som på sikt ska öka
vår omsättning. Externt relaterade kostnader är på en lägre nivå än
föregående år och kompenserar till viss del marginaltappet.

Sänkt bolagsskatt har påverkat resultatet

Regeringens beslut den 13 juni 2018, att sänka bolagsskatten från
nuvarande 22% till 21,4% år 2019 och till 20,6% år 2021 har medfört
att den uppskjutna skattefordran har omvärderats. Omvärdering har
skett utifrån den skattesats som kommer att gälla vid den tidpunkt då
de uppskjutna skatterna förväntas nyttjas. Effekten av omvärderingen
har redovisats i resultaträkningen. Periodens resultat har påverkats
negativt med 42 kkr.

Likviditet och finansiering

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första
halvåret uppgick till 459 kkr (836 kkr).

Bolagets tillgängliga likvida medel uppgår per den 30 juni 2018 till 3
285 kkr (4 303 kkr). Under de närmaste kvartalen bedöms likvida medel
att minska.

Investeringar

Investeringar i maskiner och inventarier har under året uppgått till
40 kkr (142 kkr) och avser i huvudsak produktionsutrustning.

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag,
specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi.
Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och
kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer.
IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt
distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på
Aktietorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/idl-biotech/r/delarsrapport-kvartal-2-2018,c25...
http://mb.cision.com/Main/11534/2588037/888339.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.