Du är här

2017-05-17

Idogen: Kommuniké från årsstämma i Idogen AB (publ)

Idag, den 17 maj 2017, hölls årsstämma i Idogen AB. Nedan följer en
sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades
med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av
antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen
ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, samt
att utse ett (1) registrerat revisionsbolag utan suppleant. Stämmande
beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att
styrelsearvode skall utgå med 900 000 kronor, fördelat med 300 000
kronor till styrelseordföranden och med 150 000 kronor vardera till
de fyra styrelseledamöterna, samt att arvode till revisorn ska utgå
enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja
Agneta Edberg, Leif G. Salford och Ulf Blom som styrelseledamöter
samt att välja Christina Herder och Karin Hoogendoorn som nya
styrelseledamöter. Agneta Edberg omvaldes som styrelseordförande.

Christina Herder har över 20 års erfarenhet från utveckling av
läkemedel i tidig fas samt affärsutveckling inom läkemedelsindustrin.
Hennes tidigare uppdrag inkluderar flertalet seniora roller på bland
annat Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) och Biovitrum. De tre
senaste åren har Christina varit VD på Modus Therapeutics, ett
svenskt läkemedelsutvecklingsbolag. Hon är sedan 2015 styrelseledamot
i PCI Biotech Holding ASA (noterat på Oslo Axess). Christina Herder
har en doktorsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och
en Executive MBA från Stockholms Universitet.

Karin Hoogendoorn har betydande erfarenhet av läkemedelstillverkning
av cellbaserade behandlingar och det speciella regelverk som gäller
för dessa och andra avancerade behandlingar (ATMP). Hon har tidigare
uppdrag som Associate Director Global Regulatory Affairs-CMC cell &
gene therapy products på Novartis AG, Basel, Schweiz och Associate
Director Global Regulatory Affairs-CMC på Janssen Biologics BV,
Leiden, Nederländerna samt är Head of CMC på Immunicum AB (publ).
Karin Hoogendoorn har en Pharm.D-utbildning från Utrecht University,
Nederländerna.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att
omvälja Mazars SET Revisionsbyrå AB som bolagets revisor. Mazars SET
Revisionsbyrå AB har meddelat att auktoriserade revisorn Karin
Löwhagen fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av
bolagsordningen. Ändringen innebär att gränserna för bolagets
aktiekapital och antal aktier ändras.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av
units

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 17 april 2017
om företrädesemission av högst 1 527 823 units. De som på
avstämningsdagen den 22 maj 2017 är aktieägare i Idogen erhåller en
(1) uniträtt för varje ägd aktie. Åtta (8) uniträtter berättigar till
teckning av en (1) unit. Varje unit består av sju (7) nya aktier samt
sju (7) teckningsoptioner av serie TO2 och sju (7) teckningsoptioner
av serie TO3. 42 kronor ska betalas för varje unit. Härutöver erbjuds
aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla
intresse om teckning av nya aktier. Teckningstiden i
företrädesemissionen löper från och med den 24 maj till och med den
12 juni 2017.

Beslut om instruktion för valberedning

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en
valberedning ska utses inför kommande val och att inget arvode utgår
till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen ska bestå av tre
ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista
september. Vidare antogs en instruktion för valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till
nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller
teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som
berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av
bemyndigandet får uppgå till högst 2 540 000 stycken, motsvarande en
utspädning om cirka 10 procent baserat på antalet aktier som kommer
att finnas utestående omedelbart efter genomförandet av
aktieemissionen som ingår som ett led i den företrädesemission av
units som stämman beslutade att godkänna (under förutsättning av full
teckning).

Lund den 17 maj 2017

Idogen AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om
immunförsvaret. Benämningen "tolerogen" kommer av att immunförsvaret
efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny
behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter
transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot
behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att
celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med
kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets
plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande
behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie
läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag
inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra
transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande
behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en
immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information,
besök www.idogen.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/idogen/r/kommunike-fran-arsstamma-i-idogen-ab-...
http://mb.cision.com/Main/12368/2267939/675964.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.